Nomos

Τό τ’ ἔπειτα καὶ τὸ μέλλον
καὶ τὸ πρὶν ἐπαρκέσει
νόμος ὅδ’· οὐδέν’ ἕρπει
θνατῶν βίοτος πάμπολυς ἐκτὸς ἄτας.
(Sophocles, Ant. 611-614)

For present, future and past this law shall suffice: to none among mortals shall great wealth come without disaster. (tr. Hugh Lloyd-Jones)

Peronas

oedipus-rex

Λυσσῶντι δ᾽ αὐτῷ δαιμόνων δείκνυσί τις·
οὐδεὶς γὰρ ἀνδρῶν, οἳ παρῆμεν ἐγγύθεν.
δεινὸν δ᾽ ἀύσας ὡς ὑφ᾽ ἡγητοῦ τινος
πύλαις διπλαῖς ἐνήλατ᾽, ἐκ δὲ πυθμένων
ἔκλινε κοῖλα κλῇθρα κἀμπίπτει στέγῃ.
οὗ δὴ κρεμαστὴν τὴν γυναῖκ᾽ εἰσείδομεν,
πλεκταῖσιν αἰώραισιν ἐμπεπλεγμένην.
ὁ δ᾽ ὡς ὁρᾷ νιν, δεινὰ βρυχηθεὶς τάλας,
χαλᾷ κρεμαστὴν ἀρτάνην. ἐπεὶ δὲ γῇ
ἔκειτο τλήμων, δεινά γ᾽ ἦν τἀνθένδ᾽ ὁρᾶν.
ἀποσπάσας γὰρ εἱμάτων χρυσηλάτους
περόνας ἀπ᾽ αὐτῆς, αἷσιν ἐξεστέλλετο,
ἄρας ἔπαισεν ἄρθρα τῶν αὑτοῦ κύκλων,
αὐδῶν τοιαῦθ᾽, ὁθούνεκ᾽ οὐκ ὄψοιντό νιν
οὔθ᾽ οἷ᾽ ἔπασχεν οὔθ᾽ ὁποῖ᾽ ἔδρα κακά,
ἀλλ᾽ ἐν σκότῳ τὸ λοιπὸν οὓς μὲν οὐκ ἔδει
ὀψοίαθ᾽, οὓς δ᾽ ἔχρῃζεν οὐ γνωσοίατο.
τοιαῦτ᾽ ἐφυμνῶν πολλάκις τε κοὐχ ἅπαξ
ἤρασσ᾽ ἐπαίρων βλέφαρα. φοίνιαι δ᾽ ὁμοῦ
γλῆναι γένει᾽ ἔτεγγον, οὐδ᾽ ἀνίεσαν.
(Sophocles, Oed. Rex 1258-1277)

And in his fury some god showed her to him; it was none of us men who stood nearby. And with a dreadful cry, as though someone were guiding him he rushed at the double doors, forced the bolts inward from their sockets and fell into the room. There we saw the woman hanging, her neck tied in a twisted noose. And when he saw her, with a fearful roar, poor man, he untied the knot from which she hung; and when the unhappy woman lay upon the ground, what we saw next was terrible. For he broke off the golden pins from her raiment, with which she was adorned, and lifting up his eyes struck them, uttering such words as these: that they should not see his dread sufferings or his dread actions, but in the future they should see in darkness those they never should have seen, and fail to recognise those he wished to know. Repeating such words as these he lifted up his eyes and not once but many times struck them; the bleeding eyeballs soaked his cheeks, and did not cease to drip. (tr. Hugh Lloyd-Jones)

Theatos

alter_med_ajax_selvmord_1

[ΧΟΡΟΣ. ΤΕΚΜΗΣΣΑ]

ΧΟΡ. Πᾷ πᾷ
κεῖται ὁ δυστράπελος
δυσώνυμος Αἴας;
ΤΕΚ. οὔτοι θεατός· ἀλλά νιν περιπτυχεῖ
φάρει καλύψω τῷδε παμπήδην, ἐπεὶ
οὐδεὶς ἂν ὅστις καὶ φίλος τλαίη βλέπειν
φυσῶντ’ ἄνω πρὸς ῥῖνας ἔκ τε φοινίας
πληγῆς μελανθὲν αἷμ’ ἀπ’ οἰείας σφαγῆς.

(Sophocles, Ajax 913-919)

[CHORUS. TECMESSA]

CHO. Where, where lies the unmanageable Ajax of ill-omened name?
TEC. He must not be looked upon! I shall cover him completely with this cloak folded about him, since none that was a friend could bear to look upon him spurting blood upwards to his nostrils, and the black gore from the deadly wound inflicted by self-slaughter.
(tr. Hugh Lloyd-Jones)

Diamperes

Ulysses_and_Neoptolemus_Taking_Hercules’_Arrows_from_Philoctetes,_1800_by_François-Xavier_Fabre
François-Xavier Fabre, Ulysse et Néoptolème enlèvent à Philoctète l’arc et les flèches d’Héraclès

Ἀτταταῖ.
ὦ ξένε Κεφαλλήν, εἴθε σοῦ διαμπερὲς
στέρνων ἵκοιτ’ ἄλγησις ἥδε. φεῦ, παπαῖ.
παπαῖ μάλ’ αὖθις. ὦ διπλοῖ στρατηλάται,
[Ἀγάμεμνον, ὦ Μενέλαε, πῶς ἂν ἀντ’ ἐμοῦ]
τὸν ἴσον χρόνον τρέφοιτε τήνδε τὴν νόσον.
ὤμοι μοι.
ὦ θάνατε θάνατε, πῶς ἀεὶ καλούμενος
οὕτω κατ’ ἦμαρ οὐ δύνῃ μολεῖν ποτε;
ὦ τέκνον, ὦ γενναῖον, ἀλλὰ συλλαβὼν
τῷ Λημνίῳ τῷδ’ ἀνακαλουμένῳ πυρὶ
ἔμπρησον, ὦ γενναῖε; κἀγώ τοί ποτε
τὸν τοῦ Διὸς παῖδ’ ἀντὶ τῶνδε τῶν ὅπλων,
ἃ νῦν σὺ σῴζεις, τοῦτ’ ἐπηξίωσα δρᾶν.
τί φής, παῖ;
τί φής; τί σιγᾷς; ποῦ ποτ’ ὤν, τέκνον, κυρεῖς;

A-a-a-a-h! Cephallenian stranger, I wish this pain would go right through your chest! Ah, ah, alas! Alas once more! O you two generals, [Agamemnon, O Menelaus, if only instead of me] may you feed this sickness for an equal time! Ah me! O death, death, why can you never come, though I do not cease to call you thus each day? O my son, O my noble son, take me and burn me with this fire that is invoked as Lemnian, noble one! I also once consented to do this to the son of Zeus in return for those weapons which you now are guarding! What do you say, boy? What do you say? Why are you silent? Where are you, my son? (tr. Hugh Lloyd-Jones)

Sumphilein

antigone2-jpg

[ΚΡΕΩΝ. ΑΝΤΙΓΟΝΗ]

ΚΡΕ. Οὔκουν ὅμαιμος χὠ καταντίον θανών;
ΑΝΤ. ὅμαιμος ἐκ μιᾶς τε καὶ ταὐτοῦ πατρός.
ΚΡΕ. πῶς δῆτ’ ἐκείνῳ δυσσεβῆ τιμᾷς χάριν;
ΑΝΤ. οὐ μαρτυρήσει ταῦθ’ ὁ κατθανὼν νέκυς.
ΚΡΕ. εἴ τοί σφε τιμᾷς ἐξ ἴσου τῷ δυσσεβεῖ.
ΑΝΤ. οὐ γάρ τι δοῦλος, ἀλλ’ ἀδελφὸς ὤλετο.
ΚΡΕ. πορθῶν δὲ τὴνδε γῆν· ὁ δ’ ἀντιστὰς ὕπερ.
ΑΝΤ. ὅμως ὅ γ’ Ἅιδης τοὺς νόμους τούτους ποθεῖ.
ΚΡΕ. ἀλλ’ οὐχ ὁ χρηστὸς τῷ κακῷ λαχεῖν ἴσος.
ΑΝΤ. τίς οἶδεν εἰ κάτω ‘στιν εὐαγῆ τάδε;
ΚΡΕ. οὔτοι ποθ’ οὑχθρός, οὐδ’ ὅταν θάνῃ, φίλος.
ΑΝΤ. οὔτοι συνέχθειν, ἀλλὰ συμφιλεῖν ἔφυν.
ΚΡΕ. κάτω νυν ἐλθοῦσ’, εἰ φιλητέον, φίλει
κείνους· ἐμοῦ δὲ ζῶντος οὐκ ἄρξει γυνή.

(Sophocles, Antigone 512-525)

[CREON. ANTIGONE]

CRE. Was not he who dies on the other side also your brother?
ANT. My brother with the same mother and the same father.
CRE. Then how can you render the other a grace which is impious towards him?
ANT. The dead body will not bear witness to that.
CRE. Yes, if you honour him equally with the impious one.
ANT. It was not a slave, but my brother who had died.
CRE. But he was trying to destroy this country, and the other stood against him to protect it.
ANT. None the less, Hades demands these laws.
CRE. But the noble man has not equal claim to honour with the evil.
ANT. Who knows if this action is free from blame in the world below?
CRE. An enemy is never a friend, even when he is dead.
ANT. I have no enemies by birth, but I have friends by birth.
CRE. Then go below and love those friends, if you must love them! But while I live a woman shall not rule!

(tr. Hugh Lloyd-Jones)