Isoklinēs

depositphotos_31421841-stock-photo-christ-pantocrator

Καθόλου δὲ ὅπερ ἐν νηῒ μὲν κυβερνήτης, ἐν ἅρματι δὲ ἡνίοχος, ἐν χορῶι δὲ κορυφαῖος, ἐν πόλει δὲ νομοθέτης, ἐν στρατοπέδῳ δὲ ἡγεμών, τοῦτο θεὸς ἐν κόσμῳ, πλὴν καθ’ ὅσον τοῖς μὲν καματηρὸν τὸ ἄρχειν πολυκίνητόν τε καὶ πολυμέριμνον, τῷ δὲ ἄλυπον ἄπονόν τε καὶ πάσης κεχωρισμένον σωματικῆς ἀσθενείας· ἐν ἀκινήτῳ γὰρ ἱδρυμένος πάντα κινεῖ καὶ περιάγει, ὅπου βούλεται καὶ ὅπως, ἐν διαφόροις ἰδέαις τε καὶ φύσεσιν, ὥσπερ ἀμέλει καὶ ὁ τῆς πόλεως νόμος ἀκίνητος ὢν ἐν ταῖς τῶν χρωμένων ψυχαῖς πάντα οἰκονομεῖ τὰ κατὰ τὴν πολιτείαν· ἐφεπόμενοι γὰρ αὐτῷ δηλονότι ἐξίασιν ἄρχοντες μὲν ἐπὶ τὰ ἀρχεῖα, θεσμοθέται δὲ εἰς τὰ οἰκεῖα δικαστήρια, βουλευταὶ δὲ καὶ ἐκκλησιασταὶ εἰς συνέδρια τὰ προσήκοντα, καὶ ὁ μέν τις εἰς τὸ πρυτανεῖον βαδίζει σιτησόμενος, ὁ δὲ πρὸς τοὺς δικαστὰς ἀπολογησόμενος, ὁ δὲ εἰς τὸ δεσμωτήριον ἀποθανούμενος. γίνονται δὲ καὶ δημοθοινίαι νόμιμοι καὶ πανηγύρεις ἐνιαύσιοι θεῶν τε θυσίαι καὶ ἡρώων θεραπεῖαι καὶ χοαὶ κεκμηκότων· ἄλλα δὲ ἄλλως ἐνεργούμενα κατὰ μίαν πρόσταξιν ἢ νόμιμον ἐξουσίαν σώζει τὸ τοῦ ποιήσαντος ὄντως ὅτι
πόλις δ’ ὁμοῦ μὲν θυμιαμάτων γέμει,
ὁμοῦ δὲ παιάνων τε καὶ στεναγμάτων, [Sophocles, Oed. Tyr. 4-5]
οὕτως ὑποληπτέον καὶ ἐπὶ τῆς μείζονος πόλεως, λέγω δὲ τοῦ κόσμου· νόμος γὰρ ἡμῖν ἰσοκλινὴς ὁ θεός, οὐδεμίαν ἐπιδεχόμενος διόρθωσιν ἢ μετάθεσιν, κρείττων δέ, οἶμαι, καὶ βεβαιότερος τῶν ἐν ταῖς κύρβεσιν ἀναγεγραμμένων.
(Pseudo-Aristotle, Peri Kosmou 400b7-31)

To sum up the matter, as is the steersman in the ship, the charioteer in the chariot, the leader in the chorus, law in the city, the general in the army, even so is God in the Universe; save that to them their rule is full of weariness and disturbance and care, while to him it is without toil or labour and free from all bodily weakness. For, enthroned amid the immutable, he moves and revolves all things, where and how he will, in different forms and natures; just as the law of a city, fixed and immutable in the minds of those who are under it, orders all the life of the state. For in obedience to it, it is plain, the magistrates go forth to their duties, the judges to their several courts of justice, the councillors and members of the assembly to their appointed places of meeting, and one man proceeds to his meals in the prytaneum, another to make his defence before the jury, and another to die in prison. So too the customary public feasts and yearly festivals take place, and sacrifices to the gods and worship of heroes and libations in honour of the dead. The various activities of the citizens in obedience to one ordinance or lawful authority are well expressed in the words of the poet,
And all the town is full of incense smoke,
And full of cries for aid and loud laments.
So must we suppose to be the case with that greater city, the universe. For God is to us a law, impartial, admitting not of correction or change, and better, methinks, and surer than those which are engraved upon tablets. (tr. Edward Seymour Forster)

Olumpon

c35e00f0c5973577647f45e46f4200c6

τοῦτον οὖν ἔχει τὸν λόγον ὁ θεὸς ἐν κόσμῳ, συνέχων τὴν τῶν ὅλων ἁρμονίαν τε καὶ σωτηρίαν, πλὴν οὔτε μέσος ὤν, ἔνθα ἡ γῆ τε καὶ ὁ θολερὸς τόπος οὗτος, ἀλλ’ ἄνω καθαρὸς ἐν καθαρῷ χωρῷ βεβηκώς, ὃν ἐτύμως καλοῦμεν οὐρανὸν μὲν ἀπὸ τοῦ ὅρον εἶναι εἶναι τὸν ἄνω, Ὄλυμπον δὲ οἷον ὁλολαμπῆ τε καὶ παντὸς ζόφου καὶ ἀτάκτου κινήματος κεχωρισμένον, οἷα γίνεται παρ’ ἡμῖν διὰ χειμῶνος καὶ ἀνέμων βίας, ὥσπερ ἔφη καὶ ὁ ποιητὴς
Οὔλυμπόνδ’, ὅθι φασὶ θεῶν ἕδος ἀσφαλὲς αἰεὶ
ἔμμεναι· οὔτ’ ἀνέμοισι τινάσσεται οὔτε ποτ’ ὄμβρῳ
δεύεται, οὔτε χιὼν ἐπιπίλναται, ἀλλὰ μάλ’ αἴθρη
πέπταται ἀνέφελος, λευκὴ δ’ ἐπιδέδρομεν αἴγλη. [Homer, Od. 6.42-45]
(Pseudo-Aristotle, Peri Kosmou 400a3-14)

And this is the position held in the cosmos by God, who maintains the orderliness and preservation of the whole: except that he is not in the centre – for there lies the earth, this turbulent, troubled place – but high aloft, pure in a pure region, which we rightly call “heaven” (οὐρανός) because it forms the uppermost boundary (ὅρος… ἄνω) or “Olympus” because it shines brightly all over (ὁλολαμπής) and is removed from all darkness and disorderly motion such as occurs among us when there is a storm or a violent wind; as the poet says,
To Olympus, where they say the gods’ dwelling stands
always safe; it is not shaken by winds, nor drenched
by showers of rain, nor does snow come near it; always unclouded
the air spreads out, and a white radiance lies upon it.
(tr. D.J. Furley)

Ptarmos

sneezing kid

Διὰ τί πρὸς τὸν ἥλιον βλέψαντες πτάρνυνται μᾶλλον; ἢ διότι κινεῖ θερμαίνων; καθάπερ οὖν πτεροῖς θιγγάνοντες. ἀμφότεροι γὰρ τὸ αὐτὸ ποιοῦσιν· τῇ γὰρ κινήσει θερμαίνοντες ἐκ τοῦ ὑγροῦ θᾶττον πνεῦμα ποιοῦσιν. τούτου δὲ ἡ ἔξοδος πταρμός.
(Pseudo-Aristotle, Problēmata 961b)

Why is one more apt to sneeze after looking at the sun? Is it because the sun heats us and produces a disturbance? So it is the same thing as tickling with feathers. For both produce the same effect; for producing movement by heat they create breath faster from the moisture. The exit of this breath is a sneeze. (tr. Harris Rackham)

Ophthalmoi

dog-eye-10

Οἷς δὲ οἱ ὀφθαλμοὶ γλαυκοὶ ἢ λευκοί, δειλοί. ἐφάνη γὰρ τὸ λευκὸν χρῶμα δειλίαν σημαῖνον. οἱ δὲ μὴ γλαυκοὶ ἀλλὰ χαροποὶ εὔψυχοι. ἀναφέρεται ἐπὶ λέοντα καὶ ἀετόν. οἷς δὲ οἰνωποί, μάργοι. ἀναφέρεται ἐπὶ τὰς αἶγας. οἷς δὲ πυρώδεις, ἀναιδεῖς. ἀναφέρεται ἐπὶ τοὺς κύνας. οἱ ὠχρόμματοι ἐντεταραγμένους ἔχοντες τοὺς ὀφθαλμοὺς δειλοί. ἀναφέρεται ἐπὶ τὸ πάθος, ὅτι οἱ φοβηθέντες ἔνωχροι γίνονται χρώματι οὐχ ὁμαλῷ. οἱ δὲ τοὺς ὀφθαλμοὺς στιλπνοὺς ἔχοντες λάγνοι. ἀναφέρεται ἐπὶ τοὺς ἀλεκτρυόνας καὶ κόρακας.
(Pseudo-Aristotle, Physiognomonica 812b)

Those whose eyes are grey or whitish are cowardly; for a whitish colour has been shown to be a sign of cowardice. But those whose eyes are not grey but bright are stout-hearted; witness the lion and the eagle. Those whose eyes are wine-dark are gluttonous; witness the goats. Those who have flaming eyes are shameless; witness the dogs. Those who have pale and blotchy eyes are cowardly; this refers to the affection, because men who are terrified turn pale with a complexion which changes. But those who have gleaming eyes are sensual; witness cocks and ravens.
(tr. W.S. Hett)