Kallos

C7mXQuMX0AAGALL

Γνοίη δ’ ἄν τις κἀκεῖθεν ὅσον διαφέρει τῶν ὄντων*, ἐξ ὧν αὐτοὶ διατιθέμεθα πρὸς ἕκαστον αὐτῶν. τῶν μὲν γὰρ ἄλλων ὧν ἂν ἐν χρείᾳ γενώμεθα, τυχεῖν μόνον βουλόμεθα, περαιτέρω δὲ περὶ αὐτῶν οὐδὲν τῇ ψυχῇ προσπεπόνθαμεν· τῶν δὲ καλῶν ἔρως ἡμῖν ἐγγίγνεται, τοσούτῳ μείζω τοῦ βούλεσθαι ῥώμην ἔχων ὅσῳ περ καὶ τὸ πρᾶγμα κρεῖττόν ἐστιν. καὶ τοῖς μὲν κατὰ σύνεσιν ἢ κατ᾽ ἄλλο τι προέχουσιν φθονοῦμεν, ἢν μὴ τῷ ποιεῖν ἡμᾶς εὖ καθ’ ἑκάστην τὴν ἡμέραν προσαγάγωνται καὶ στέργειν σφᾶς αὐτοὺς ἀναγκάσωσιν· τοῖς δὲ καλοῖς εὐθὺς ἰδόντες εὖνοι γιγνόμεθα καὶ μόνους αὐτοὺς ὥσπερ τοὺς θεοὺς οὐκ ἀπαγορεύομεν θεραπεύοντες, ἀλλ’ ἥδιον δουλεύομεν τοῖς τοιούτοις ἢ τῶν ἄλλων ἄρχομεν, πλείω χάριν ἔχοντες τοῖς πολλὰ προστάττουσιν ἢ τοῖς μηδὲν ἐπαγγέλλουσιν. καὶ τοὺς μὲν ὑπ᾽ ἄλλῃ τινὶ δυνάμει γιγνομένους λοιδοροῦμεν καὶ κόλακας ἀποκαλοῦμεν, τοὺς δὲ τῷ κάλλει λατρεύοντας φιλοκάλους καὶ φιλοπόνους εἶναι νομίζομεν. τοσαύτῃ δ’ εὐσεβείᾳ καὶ προνοίᾳ χρώμεθα περὶ τὴν ἰδέαν τὴν τοιαύτην ὥστε καὶ τῶν ἐχόντων τὸ κάλλος τοὺς μὲν μισθαρνήσαντας καὶ κακῶς βουλευσαμένους περὶ τῆς αὑτῶν ἡλικίας μᾶλλον ἀτιμάζομεν ἢ τοὺς εἰς τὰ τῶν ἄλλων σώματ’ ἐξαμαρτόντας· ὅσοι δ’ ἂν τὴν αὑτῶν ὥραν διαφυλάξωσιν ἄβατον τοῖς πονηροῖς ὥσπερ ἱερὸν ποιήσαντες, τούτους εἰς τὸν ἐπίλοιπον χρόνον ὁμοίως τιμῶμεν ὥσπερ τοὺς ὅλην τὴν πόλιν ἀγαθόν τι ποιήσαντας. καὶ τὶ δεῖ τὰς ἀνθρωπίνας δόξας λέγοντα διατρίβειν; ἀλλὰ Ζεὺς ὁ κρατῶν πάντων ἐν μὲν τοῖς ἄλλοις τὴν αὑτοῦ δύναμιν ἐνδείκνυται, πρὸς δὲ τὸ κάλλος ταπεινὸς γιγνόμενος ἀξιοῖ πλησιάζειν. Ἀμφιτρύωνι μὲν γὰρ εἰκασθεὶς ὡς Ἀλκμήνην ἦλθε, χρυσὸς δὲ ῥυεὶς Δανάῃ συνεγένετο, κύκνος δὲ γενόμενος εἰς τοὺς Νεμέσεως κόλπους κατέφυγε, τούτῳ δὲ πάλιν ὁμοιωθεὶς Λήδαν ἐνύμφευσεν· ἀεὶ δὲ μετὰ τέχνης ἀλλ’ οὐ μετὰ βίας θηρώμενος φαίνεται τὴν φύσιν τὴν τοιαύτην. τοσούτῳ δὲ μᾶλλον προτετίμηται τὸ κάλλος παρ’ ἐκείνοις ἢ παρ’ ἡμῖν ὥστε καὶ ταῖς γυναιξὶ ταῖς αὑτῶν ὑπὸ τούτου κρατουμέναις συγγνώμην ἔχουσι, καὶ πολλὰς ἄν τις ἐπιδείξειε τῶν ἀθανάτων, αἳ θνητοῦ κάλλους ἡττήθησαν, ὧν οὐδεμία λαθεῖν τὸ γεγενημένον ὡς αἰσχύνην ἔχον ἐζήτησεν, ἀλλ’ ὡς καλῶν ὄντων τῶν πεπραγμένων ὑμνεῖσθαι μᾶλλον ἢ σιωπᾶσθαι περὶ αὐτῶν ἠβουλήθησαν. μέγιστον δὲ τῶν εἰρημένων τεκμήριον. πλείους γὰρ ἂν εὕροιμεν διὰ τὸ κάλλος ἀθανάτους γεγενημένους ἢ διὰ τὰς ἄλλας ἀρετὰς ἁπάσας.

sc. τὸ κάλλος

(Isocrates, Or. 10.55-60)

One may also understand how much beauty excels over other things in the world from our attitudes toward each of them. We wish to obtain other things only if we need them, but spiritually we experience no further concern over them. A longing for beautiful things, however, is innate in us, and it has a strength greater than our other wishes, just as its object is stronger. We distrust those who are foremost in intelligence or anything else, unless they win us over by treating us well every day and compelling us to like them. But we have goodwill toward beautiful people as soon as we see them, and we serve only them without fail, as if they were gods. We enslave ourselves to such people with more pleasure than we rule others, and we have more gratitude to them, even when they impose many tasks on us, than to those who demand nothing. We criticize those who come under any other power and denounce them as flatterers, but we think that those who serve beauty are idealistic and industrious. We feel such reverence and concern for this sort of quality that we disenfranchise those with beauty who have prostituted it and abused their own youth more than those who wrong the bodies of others. Those who guard their youth undefiled by base men, as if it were a temple, we honor for the rest of time as if they had done something good for the entire city. Why spend my time discussing human opinions? Zeus, the most powerful of all, has displayed his power in other things, but he thinks it right to become humble as he approaches beauty. He took the form of Amphitryon when he came to Alcmene. He joined Danaë as a golden shower. He became a swan when he fled into the bosom of Nemesis and again likened himself to one when he wed Leda. Clearly he always pursues this quality of nature with craft, not with violence. Beauty is so much more preferred among the gods than among us that they even pardon their wives when they are overcome by it. One might point out many immortal wives who have been overcome by a mortal’s beauty. None has sought to have the event pass unnoticed, as if it were something shameful. They have wanted what they did to be exalted in song as something noble, rather than concealed by silence. The greatest evidence of what I have been saying is that we would find that more mortals have become immortal because of their beauty than because of all other qualities (aretai).

 

And we may learn how superior beauty is to all other things by observing how we ourselves are affected by each of them severally. For in regard to the other things which we need, we only wish to possess them and our heart’s desire is set on nothing further than this; for beautiful things, however, we have an inborn passion whose strength of desire corresponds to the superiority of the thing sought. And while we are jealous of those who excel us in intelligence or in anything else, unless they win us over by daily benefactions and compel us to be fond of them, yet at first sight we become welldisposed toward those who possess beauty, and to these alone as to the gods we do not fail in our homage; on the contrary, we submit more willingly to be the slaves of such than to rule all others, and we are more grateful to them when they impose many tasks upon us than to those who demand nothing at all. We revile those who fall under the power of anything other than beauty and call them flatterers, but those who are subservient to beauty we regard as lovers of beauty and lovers of service. So strong are our feelings of reverence and solicitude for such a quality, that we hold in greater dishonour those of its possessors who have trafficked in it and ill-used their own youth than those who do violence to the persons of others ; whereas those who guard their youthful beauty as a holy shrine, inaccessible to the base, are honoured by us for all time equally with those who have benefited the city as a whole. But why need I waste time in citing the opinions of men? Nay, Zeus, lord of all, reveals his power in all else, but deigns to approach beauty in humble guise. For in the likeness of Amphitryon he came to Alcmena, and as a shower of gold he united with Danae, and in the guise of a swan he took refuge in the bosom of Nemesis, and again in this form he espoused Leda; ever with artifice manifestly, and not with violence, does he pursue beauty in women. And so much greater honour is paid to beauty among the gods than among us that they pardon their own wives when they are vanquished by it; and one could cite many instances of goddesses who succumbed to mortal beauty, and no one of these sought to keep the fact concealed as if it involved disgrace; on the contrary, they desired their adventures to be celebrated in song as glorious deeds rather than to be hushed in silence. The greatest proof of my statements is this: we shall find that more mortals have been made immortal because of their beauty than for all other excellences.

Aretēs

Κάλλος μὲν γὰρ ἢ χρόνος ἀνήλωσεν ἢ νόσος ἐμάρανε· πλοῦτος δὲ κακίας μᾶλλον ἢ καλοκαγαθίας ὑπηρέτης ἐστίν, ἐξουσίαν μὲν τῇ ῥᾳθυμίᾳ παρασκευάζων, ἐπὶ δὲ τὰς ἡδονὰς τοὺς νέους παρακαλῶν· ῥώμη δὲ μετὰ μὲν φρονήσεως ὠφέλησεν, ἄνευ δὲ ταύτης πλείω τοὺς ἔχοντας ἔβλαψε, καὶ τὰ μὲν σώματα τῶν ἀσκούντων ἐκόσμησε, ταῖς δὲ τῆς ψυχῆς ἐπιμελείαις ἐπεσκότησεν. ἡ δὲ τῆς ἀρετῆς κτῆσις, οἷς ἂν ἀκιβδήλως ταῖς διανοίαις συναυξηθῇ, μόνη μὲν συγγηράσκει, πλούτου δὲ κρείττων, χρησιμωτέρα δὲ εὐγενείας ἐστί, τὰ μὲν τοῖς ἄλλοις ἀδύνατα δυνατὰ καθιστᾶσα, τὰ δὲ τῷ πλήθει φοβερὰ θαρσαλέως ὑπομένουσα, καὶ τὸν μὲν ὄκνον ψόγον, τὸν δὲ πόνον ἔπαινον ἡγουμένη.
(Isocrates 1.6-7)

For beauty is spent by time or withered by disease; wealth ministers to vice rather than to nobility of soul, affording means for indolent living and luring the young to pleasure; strength, in company with wisdom, is, indeed, an advantage, but without wisdom it harms more than it helps its possessors, and while it sets off the bodies of those who cultivate it, yet it obscures the care of the soul. But virtue, when it grows up with us in our hearts without alloy, is the one possession which abides with us in old age; it is better than riches and more serviceable than high birth; it makes possible what is for others impossible; it supports with fortitude that which is fearful to the multitude; and it considers sloth a disgrace and toil an honor. (tr. George Norlin)

Eudokimoiēs

Μηδέποτε μηδὲν αἰσχρὸν ποιήσας ἔλπιζε λήσειν· καὶ γὰρ ἂν τοὺς ἄλλους λάθῃς, σεαυτῷ συνειδήσεις.
τοὺς μὲν θεοὺς φοβοῦ, τοὺς δὲ γονεῖς τίμα, τοὺς δὲ φίλους αἰσχύνου, τοῖς δὲ νόμοις πείθου.
τὰς ἡδονὰς θήρευε τὰς μετὰ δόξης· τέρψις γὰρ σὺν τῷ καλῷ μὲν ἄριστον, ἄνευ δὲ τούτου κάκιστον.
εὐλαβοῦ τὰς διαβολάς, κἂν ψευδεῖς ὦσιν· οἱ γὰρ πολλοὶ τὴν μὲν ἀλήθειαν ἀγνοοῦσι, πρὸς δὲ τὴν δόξαν ἀποβλέπουσιν. ἅπαντα δόκει ποιεῖν ὡς μηδένα λήσων· καὶ γὰρ ἂν παραυτίκα κρύψῃς, ὕστερον ὀφθήσει. μάλιστα δ᾽ ἂν εὐδοκιμοίης, εἰ φαίνοιο ταῦτα μὴ πράττων, ἃ τοῖς ἄλλοις ἂν πράττουσιν ἐπιτιμῴης.
(Isocrates, Or. 1.16-17)

Never hope to conceal any shameful thing which you have done; for even if you do conceal it from others, your own heart will know.
Fear the gods, honor your parents, respect your friends, obey the laws.
Pursue the enjoyments which are of good repute; for pleasure attended by honor is the best thing in the world, but pleasure without honor is the worst.
Guard yourself against accusations, even if they are false; for the multitude are ignorant of the truth and look only to reputation. In all things resolve to act as though the whole world would see what you do; for even if you conceal your deeds for the moment, later you will be found out. But most of all will you have the respect of men, if you are seen to avoid doing things which you would blame others for doing. (tr. George Norlin)

Eudaimonēsein

Ἆρ’ οὖν ἂν ἐξαρκέσειεν ἡμῖν, εἰ τήν τε πόλιν ἀσφαλῶς οἰκοῖμεν καὶ τὰ περὶ τὸν βίον εὐπορώτεροι γιγνοίμεθα καὶ τὰ τε πρὸς ἡμᾶς αὐτοὺς ὁμονοοῖμεν καὶ παρὰ τοῖς Ἕλλησιν εὐδοκιμοῖμεν; ἐγὼ μὲν γὰρ ἡγοῦμαι τούτων ὑπαρξάντων τελέως τὴν πόλιν εὐδαιμονήσειν. ὁ μὲν τοίνυν πόλεμος ἁπάντων ἡμᾶς τῶν εἰρημένων ἀπεστέρηκεν· καὶ γὰρ πενεστέρους πεποίηκε, καὶ πολλοὺς κινδύνους ὑπομένειν ἠνάγκασε, καὶ πρὸς τοὺς Ἕλληνας διαβέβληκε, καὶ πάντας τρόπους τεταλαιπώρηκεν ἡμᾶς. ἢν δὲ τὴν εἰρήνην ποιησώμεθα, καὶ τοιούτους ἡμᾶς αὐτοὺς παράσχωμεν οἵους αἱ κοιναὶ συνθῆκαι προστάττουσι, μετὰ πολλῆς μὲν ἀσφαλείας τὴν πόλιν οἰκήσομεν, ἀπαλλαγέντες πολέμων καὶ κινδύνων καὶ ταραχῆς, εἰς ἣν νῦν πρὸς ἀλλήλους καθέσταμεν, καθ’ ἑκάστην δὲ τὴν ἡμέραν πρὸς εὐπορίαν ἐπιδώσομεν, ἀναπεπαυμένοι μὲν τῶν εἰσφορῶν καὶ τῶν τριηραρχιῶν καὶ τῶν ἄλλων τῶν περὶ τὸν πόλεμον λειτουργιῶν, ἀδεῶς δὲ γεωργοῦντες καὶ τὴν θάλατταν πλέοντες καὶ ταῖς ἄλλαις ἐργασίαις ἐπιχειροῦντες, αἳ νῦν διὰ τὸν πόλεμον ἐκλελοίπασιν.
(Isocrates, Or. 8.19-20)

Now, would we be satisfied if we could live in our city securely and have our daily needs well provided, if we are united in spirit within our city and have a good reputation among the other Greeks? In my opinion, if we have all this, I think our city will be completely prosperous. Now, the war has deprived us of all those things I just mentioned. It has made us poorer, has forced us to endure many dangers, has ruined our reputation among the Greeks, and has burdened us with every possible hardship. If we make peace, on the other hand, and behave as the common peace requires us to, we will govern our city with great security, we will be freed from the war, dangers, and confusion that now govern our relations with one another, we will make progress toward prosperity every day since we will be relieved of paying war taxes, fitting out triremes, or the other duties connected with war, and we will be able without fear to farm, to sail the sea, and to undertake all those other tasks that are suspended now because of the war. (tr. Terry L. Papillon)