Perata

skulls-and-bones

Οὐχ ὁρᾷς εἰς ἀμφότερα τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου τὰ πέρατα, καὶ ὅπως ἄρχεται καὶ εἰς ὅτι λήγει; ἀλλὰ γαυριᾷς τῇ νεότητι, καὶ πρὸς τὸ ἄνθος τῆς ἡλικίας βλέπεις, καὶ ἐγκαλλωπίζῃ τῇ ὥρᾳ, ὅτι σοι ὑπερσφριγῶσιν αἱ χεῖρες πρὸς κίνησιν, καὶ κοῦφοι πρὸς τὸ ἅλμα οἱ πόδες, καὶ περισοβεῖ ταῖς αὔραις ὁ βόστρυχος, καὶ τὴν παρειὰν ὑπογράφει ὁ ἴουλος, καὶ ὅτι σοι ἡ ἐσθὴς τῇ βαφῇ τῆς πορφύρας ὑπερανθίζεται, καὶ πεποίκιλταί σοι τὰ ἐκ σηρῶν ὑφάσματα, πολέμοις ἢ θήραις, ἤ τισιν ἱστορίαις πεποικιλμένα, ἢ τάχα καὶ πρὸς τὰ πέδιλα βλέπεις ἐπιμελῶς ἐν τῷ μέλανι στίλβοντα, καὶ περιέργως ταῖς ἀπὸ τῶν ῥαφίδων γραμμαῖς ἐπιτέρποντα; πρὸς ταῦτα βλέπεις, πρὸς δὲ σεαυτὸν οὐχ ὁρᾷς; δείξω σοι ὥσπερ ἐν κατόπτρῳ, τίς εἶ καὶ οἷος εἶ. οὐκ εἶδες ἐν πολυανδρίῳ τὰ τῆς φύσεως ἡμῶν μυστήρια; οὐκ εἶδες τὴν ἐπάλληλον τῶν ὀστέων σωρείαν; κρανία σαρκῶν γεγυμνωμένα, φόβερόν τι καὶ εἰδεχθὲς ἐν διακένοις δεδορκότα τοῖς ὄμμασιν; εἶδες στόματα σεσηρότα, καὶ τὰ λοιπὰ τῶν μελῶν πρὸς τὸ συμβὰν πεφορημένα; εἰ ἐκεῖνα εἶδες, σεαυτὸν ἐν ἐκείνοις τεθέασαι. ποῦ τοῦ παρόντος ἄνθους τὰ σύμβολα; ποῦ ἡ εὔχροια τῆς παρειᾶς; ποῦ τὸ ἐπὶ τοῦ χείλους ἄνθος; ποῦ τὸ βλοσυρὸν ἐν τοῖς ὄμμασι κάλλος τῇ περιβολῇ τῶν ὀφρύων ὑπολαμπόμενον; ποῦ ἡ εὐθεῖα ῥὶς, ἡ τῷ κάλλει τῶν παρειῶν μεσιτεύουσα; ποῦ αἱ ἐπαυχένιοι κόμαι; ποῦ οἱ περικροτάφιοι βόστρυχοι; ποῦ αἱ τοξαζόμεναι χεῖρες; οἱ ἱππαζόμενοι πόδες; ἡ πορφύρα; ἡ βύσσος; ἡ χλανίς; ἡ ζώνη; τὰ πέδιλα; ὁ ἵππος; ὁ δρόμος; τὸ φρύαγμα; πάντα, δι’ ὧν σοι νῦν ὁ τῦφος αὔξεται; ποῦ ταῦτα ἐν ἐκείνοις, εἰπὲ, ὑπὲρ ὧν νῦν ἐπαίρῃ καὶ μεγαλοφρονεῖς; ποῖον οὕτως ἀνυπόστατον ὄναρ; ποῖα τοιαῦτα ἐξ ὕπνου φαντάσματα; τίς οὕτως ἀδρανὴς σκιὰ τὴν ἁφὴν ὑποφεύγουσα, ὡς τὸ τῆς νεότητος ὄναρ ὁμοῦ τε φαινόμενον καὶ εὐθὺς παριπτάμενον;
(Gregory of Nyssa, De Beatitudinibus 1.5-6)

Do you not see at each end the limits of human life, how it begins and where it ends? Yet you glory in your youth, you look to the blossom of your fresh years, and you boast of your full bloom, because your hands are strong for lifting, your feet agile for jumping, your curls blow about in the wind, the first beard lines your cheek, and because your clothes grow bright with purple dye, and your dresses of silk are embroidered, with embroidery of wars or hunts or legends. Yes, perhaps you look even to your shoes, carefully polished with blacking and smart with extravagantly stitched lines, yet do you not look at yourself? I will shew you your reflection, who you are and what you are. Have you not seen in the burial ground the mysteries of our existence? Have you not seen the heap of bones piled on each other, skulls stripped of flesh, staring fearsome and horrible from empty eye-sockets? Have you seen the grinning mouths and the rest of the limbs lying casually about? If you have seen those things, then in them you have observed yourself. Where are the signs of your present flowering? Where is the colour on your cheek? Where is the bloom on your lips? Where are the lovely eye-lashes pointed up by the curve of the eyebrows? Where is the straight nose fixed between the beautiful cheeks? Where is the hair upon the neck? Where the curls round the temples? Where are the archer’s arms, the rider’s legs, the purple, the linen, the fine wool, the girdle, the shoes, the horse, the race, the snorting, all that now goes to swell your pride? Where among the bones, tell me, are the things over which you are now conceited and arrogant? What dream is so insubstantial? What fantasies from sleep are like these? What faint shadow so escapes our grasp as the dream of youth, no sooner appearing than instantly flown? (tr. Stuart George Hall)

Paidiskēs

Macrina_the_Younger
St. Macrina the Younger

Ἡ δὲ σφοδρῶς ἤδη τῇ ἀρρωστίᾳ κατείχετο, ἀνεπαύετο δὲ οὐκ ἐπὶ κλίνης τινὸς ἢ στρωμνῆς, ἀλλ’ ἐπὶ τοῦ ἐδάφους, σανίδος ὑποτεταμένης τῷ σάκκῳ καὶ τὴν κεφαλὴν ἑτέρας πάλιν σανίδος ὑπερειδούσης, ἧς ἡ ἐργασία τοιαύτη τις ἦν, ὡς ἀντὶ προσκεφαλαίου τῇ κεφαλῇ γίνεσθαι, ἐν λοξῷ τῷ σχήματι τοὺς τένοντας ὑποβαίνουσα καὶ καταθυμίως ἀνέχουσα ἐφ’ ἑαυτῆς τὸν αὐχένα. ἐπεὶ οὖν εἶδεν ἐγγὺς τῶν θυρῶν με γενόμενον, ὀρθώσασα ἑαυτὴν ἐπ’ ἀγκῶνος προσδραμεῖν μὲν οὐχ οἵα τε ἦν, ἤδη τῷ πυρετῷ τῆς ἰσχύος ὑπολυθείσης· πήξασα δὲ ἐπὶ τοῦ ἐδάφους τὰς χεῖρας καὶ ἐφ’ ὅσον οἷόν τε ἦν ἔξω ἑαυτὴν τοῦ χαμευνίου προτείνασα τὴν τῆς ὑπαντήσεως ἐπλήρου τιμήν· κἀγὼ προσδραμὼν καὶ ταῖς χερσὶν ὑπολαβὼν χαμαὶ τὸ πρόσωπον κεκλιμένον ἀνώρθωσά τε πάλιν αὐτὴν καὶ ἀπέδωκα τῷ συνήθει τῆς κατακλίσεως σχήματι. ἡ δὲ προτείνασα τῷ θεῷ τὴν χεῖρα· “Καὶ ταύτην ἐπλήρωσάς μοι, φησί, τὴν χάριν ὁ θεός, καὶ οὐκ ἐστέρησάς με ἀπὸ τῆς ἐπιθυμίας μου, ὅτι ἐκίνησας τὸν σὸν οἰκέτην εἰς ἐπίσκεψιν τῆς παιδίσκης σου.” καὶ ὡς ἂν μηδεμίαν ἐπαγάγοι τῇ ἐμῇ ψυχῇ δυσθυμίαν, τὸν στεναγμὸν κατεπράϋνε καὶ τὴν συνοχὴν τοῦ ἄσθματος κρύπτειν πως ἐβιάζετο…
(Gregory of Nyssa, Vita Sanctae Macrinae 976d-978a)

I found her already terribly afflicted with weakness. She was lying not on a bed or couch, but on the floor; a sack had been spread on a board, and another board propped up her head, so contrived as to act as a pillow, supporting the sinews of the neck in slanting fashion, and holding up the neck comfortably. Now when she saw me near the door she raised herself on her elbow but could not come to meet me, her strength being already drained by fever. But by putting her hands on the floor and leaning over from the pallet as far as she could, she showed the respect due to my rank. I ran to her and embraced her prostrate form, and raising her, again restored her to her usual position. Then she lifted her hand to God and said – “This favour also Thou hast granted me, O God, and hast not deprived me of my desire, because Thou hast stirred up Thy servant to visit Thy handmaid.” Lest she should vex my soul she stilled her groans and made great efforts to hide, if possible, the difficulty of her breathing. (tr. William Kemp Lowther Clarke)