Paidagōgos

Paedagogus en jongen, 3e-2e eeuw vC

Ἐμὲ δὲ ὑγρὸν βλέπειν ῥιπτοῦντα πανταχοῦ τὰ ὄμματα, ὅπως ὑμῖν καλός, οὔτι τὴν ψυχήν, ἀλλὰ τὸ πρόσωπον ὀφθείην, ὁ τρόπος οὐ συγχωρεῖ. ἔστι γάρ, ὡς ὑμεῖς κρίνετε, ψυχῆς ἀληθινὸν κάλλος ὑγρότης βίου. ἐμὲ δὲ ὁ παιδαγωγὸς ἐδίδασκεν εἰς γῆν βλέπειν ἐς διδασκάλου φοιτῶντα· θέατρον δ’ οὐκ εἶδον πρὶν μᾶλλον κομῆσαι τῆς κεφαλῆς τὸ γένειον, ἐν ἐκείνῳ δὲ τῆς ἡλικίας ἰδίᾳ μὲν καὶ κατ̓ ἐμαυτὸν οὐδέποτε, τρίτον δὲ ἢ τέταρτον, εὖ ἴστε, Πατρόκλῳ ἐπίηρα φέρων ἅρχων ἐπέταττεν οἰκεῖος ὢν ἐμοὶ καὶ ἀναγκαῖος· ἐτύγχανον δὲ ἰδιώτης ἔτι· σύγγνωτε οὖν ἐμοί· δίδωμι γὰρ ὃν ἀντ’ ἐμοῦ δικαιότερον μισήσετε τὸν φιλαπεχθήμονα παιδαγωγόν, ὅς με καὶ τότε ἐλύπει μίαν ὁδὸν ἰέναι διδάσκων καὶ νῦν αἴτιός ἐστί μοι τῆς πρὸς ὑμᾶς ἀπεχθείας, ἐνεργασάμενος τῇ ψυχῇ καὶ ὥσπερ ἐντυπώσας ὅπερ ἐγὼ μὲν οὐκ ἐβουλόμην τότε, ὁ δὲ ὡς δή τι χαρίεν ποιῶν μάλα προθύμως ἐνετίθει, καλῶν οἶμαι σεμνότητα τὴν ἀγροικίαν καὶ σωφροσύνην τὴν ἀναισθησίαν, ἀνδρείαν δὲ τὸ μὴ εἴκειν ταῖς ἐπιθυμίαις μηδ’ εὐδαίμονα ταύτῃ γίνεσθαι. ἔφη δέ μοι πολλάκις, εὖ ἴστε, ναὶ μὰ Δία καὶ μούσας, ὁ παιδαγωγὸς ἔτι παιδαρίῳ κομιδῇ, Μή σε παραπειθέτω τὸ πλῆθος τῶν ἡλικιωτῶν ἐπὶ τὰ θέατρα φερόμενον ὀρεχθῆναί ποτε ταυτησὶ τῆς θέας. ἱπποδρομίας ἐπιθυμεῖς; ἔστι παρ’ Ὁμήρῳ δεξιώτατα πεποιημένη· λαβὼν ἐπέξιθι τὸ βιβλίον. τοὺς παντομίμους ἀκούεις ὀρχηστάς; ἔα χαίρειν αὐτούς· ἀνδρικώτερον παρὰ τοῖς Φαίαξιν ὀρχεῖται τὰ μειράκια· σὺ δ’ ἔχεις κιθαρῳδὸν τὸν Φήμιον καὶ ᾠδὸν τὸν Δημόδοκον. ἔστι καὶ φυτὰ παῤ αὐτῷ πολλὰ τερπνότερα ἀκοῦσαι τῶν ὁρωμένων·
Δήλῳ δή ποτε τοῖον Ἀπόλλωνος παρὰ βωμὸν
Φοίνικος νέον ἔρνος ἀνερχόμενον ἐνόησα. [Homer, Od. 6.162-163]
καὶ ἡ δενδρήεσσα τῆς Καλυψοῦς νῆσος καὶ τὰ τῆς Κίρκης σπήλαια καὶ ὁ Ἀλκίνου κῆπος· εὖ ἴσθι, τούτων οὐδὲν ὄψει τερπνότερον. ἆρα ποθεῖτε καὶ τοὔνομα ὑμῖν φράσω τοῦ παιδαγωγοῦ, καὶ ὅστις ὢν γένος ταῦτα ἔλεγε; βάρβαρος νὴ θεοὺς καὶ θεάς, Σκύθης μὲν τὸ γένος, ὁμώνυμος δὲ τοῦ τὸν Ξέρξην ἀναπείσαντος ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα στρατεῦσαι, καὶ τὸ πολυθρύλητον τοῦτο δὴ πρὸ μηνῶν μὲν εἴκοσι προσκυνούμενον ὄνομα, νυνὶ δὲ προφερόμενον ἀντ̓ ἀδικήματος καὶ ὀνείδους, εὐνοῦχος ἦν, ὑπὸ τὠμῷ τεθραμμένος πάππῳ, τὴν μητέρα τὴν ἐμὴν ὅπως ἀγάγοι διὰ τῶν Ὁμήρου καὶ Ἡσιόδου ποιημάτων. ἐπεὶ δ’ ἐκείνη πρῶτον ἐμὲ καὶ μόνον τεκοῦσα μησὶν ὕστερον ὀλίγοις ἐτελεύτησεν ὑπὸ τῆς ἀμήτορος παρθένου πολλῶν συμφορῶν ἐκκλαπεῖσα κόρη καὶ νέα, μετ’ ἐνιαυτὸν ἕβδομον αὐτῷ παρεδόθην. οὗτος ἐξ ἐκείνου ταῦτα ἀνέπεισεν ἄγων ἐς διδασκάλου μίαν ὁδόν· ἄλλην δ’ οὔτ’ αὐτὸς εἰδέναι θέλων οὔτ’ ἐμοὶ βαδίζειν ξυγχωρῶν ἐποίησεν ἀπεχθάνεσθαί με πᾶσιν ὑμῖν.
(Julian, Misopōgōn 351a-352c)

No, my temperament does not allow me to look wanton, casting my eyes in all directions in order that in your sight I may appear beautiful, not indeed in soul but in face. For, in your judgment, true beauty of soul consists in a wanton life. I, however, was taught by my tutor to look on the ground when I was on my way to school; and as for a theatre, I never saw one until I had more hair on my chin than on my head, and even at that age it was never on my own account and by my own wish, but three or four times, you must know, the governor who was my kinsman and near relative, “doing a favour to Patroclus,” ordered me to attend; it was while I was still a private individual. Therefore forgive me. For I hand over to you instead of myself one whom you will more justly detest, I mean that curmudgeon my tutor who even used to harass me by teaching me to walk in one straight path and now he is responsible for my quarrel with you. It was he who wrought in my soul and as it were carved therein what I did not then desire, though he was very zealous in implanting it, as though he were producing some charming characteristic; and boorishness he called dignity, lack of taste he called sobriety, and not yielding to one’s desires or achieving happiness by that means he called manliness. I assure you, by Zeus and the Muses, that while I was still a mere boy my tutor would often say to me: “Never let the crowd of your playmates who flock to the theatres lead you into the mistake of craving for such spectacles as these. Have you a passion for horse races? There is one in Homer, very cleverly described. Take the book and study it. Do you hear them talking about dancers in pantomime? Leave them alone! Among the Phaeacians the youths dance in more manly fashion. And for citharode you have Phemius; for singer Demodocus. Moreover there are in Homer many plants more delightful to hear of than those that we can see: ‘Even so did I once see the young shoot of a date palm springing up near the altar of Apollo on Delos.’ And consider the wooded island of Calypso and the caves of Circe and the garden of Alcinous; be assured that you will never see anything more delightful than these.” And now do you want me to tell you also my tutor’s name and the nationality of the man who used to say these things? He was a barbarian, by the gods and goddesses; by birth he was a Scythian, and he had the same name as the man who persuaded Xerxes to invade Greece. Moreover he was a eunuch, a word which, twenty months ago, was constantly heard and revered, though it is now applied as an insult and a term of abuse. He had been brought up under the patronage of my grandfather, in order that he might instruct my mother in the poems of Homer and Hesiod. And since she, after giving birth to me her first and only child, died a few months later, snatched away while she was still a young girl by the motherless maiden from so many misfortunes that were to come, I was handed over to him after my seventh year. From that time he won me over to these views of his, and led me to school by one straight path; and since neither he himself desired to know any other nor allowed me to travel by any other path, it is he who has caused me to be hated by all of you. (tr. Wilmer Cave Wright)

Zēteisthō

Ἰουλιανὸς Ἐκδικίῳ ἐπάρχῳ Αἰγύπτου. ἄλλοι μὲν ἵππων, ἄλλοι δ’ ὀρνέων, ἄλλοι δὲ θηρίων ἐρῶσιν· ἐμοὶ δὲ βιβλίων κτήσεως ἐκ παιδαρίου δεινὸς ἐντέτηκε πόθος. ἄτοπον οὖν εἰ ταῦτα περιίδοιμι σφετερισαμένους ἀνθρώπους, οἷς οὐκ ἀρκεῖ τὸ χρυσίον μόνον ἀποπλῆσαι τὸν πολὺν ἔρωτα τοῦ πλούτου, πρὸς δὲ καὶ ταῦτα ὑφαιρεῖσθαι ῥᾳδίως διανοουμένους. ταύτην οὖν ἰδιωτικὴν μοι δὸς τὴν χάριν, ὅπως ἀνευρεθῇ πάντα τὰ Γεωργίου βιβλία. πολλὰ μὲν γὰρ ἦν φιλόσοφα παρ’ αὐτῷ πολλὰ δὲ ῥητορικά, πολλὰ δὲ ἦν καὶ τῆς τῶν δυσσεβῶν Γαλιλαίων διδασκαλίας· ἃ βουλοίμην μὲν ἠφανίσθαι πάντα, τοῦ δὲ μὴ σὺν τούτοις ὑφαιρεθῆναι τὰ χρησιμώτερα, ζητείσθω κἀκεῖνα μετ’ ἀκριβείας ἅπαντα. ἡγεμὼν δὲ τῆς ζητήσεως ἔστω σοι ταύτης ὁ νοτάριος Γεωργίου, ὃς μετὰ πίστεως μὲν ἀνιχνεύσας αὐτὰ γέρως ἴστω τευξόμενος ἐλευθερίας· εἰ δ’ ἁμωσγέπως γένοιτο κακοῦργος περὶ τὸ πρᾶγμα, βασάνων εἰς πεῖραν ἥξων. ἐπίσταμαι δὲ ἐγὼ τὰ Γεωργίου βιβλία, καὶ εἰ μὴ πάντα, πολλὰ μέντοι· μετέδωκέ γάρ μοι περὶ τὴν Καππαδοκίαν ὄντι πρὸς μεταγραφήν τινα, καὶ ταῦτα ἔλαβε πάλιν.
(Julian, Ep. 23 Wright)

Julianus to Ekdikios, Prefect of Egypt. Some people have a passion for horses, others for birds, others for wild animals; the ‘dread longing’ that has become ingrained in me ever since I was a small child is for the possession of books. So it would be absurd if I were to look on while they are appropriated by individuals whose great passion for wealth cannot be satiated by gold alone, and who plan to filch them too without a second thought. So please, as a personal favour to me, see to it that all of Georgios’ books are sought out. He had many philosophical books in his library and many books on rhetoric, and many besides relating to the doctrines of the impious Galilaeans. These last I should prefer to be destroyed in their entirety, but so as to avoid the more beneficial volumes being done away with alongside them, let all of them too be scrupulously traced. Georgios’ secretary should take charge of this search for you: give him to understand that if he hunts for them faithfully, he will win his freedom as a reward, but that if he should prove dishonest in any way in this matter, he will suffer for it under torture. I know the contents of Georgios’ library, many of them at any rate, even if not all: when I was in Cappadocia he lent me some of them to copy, and got them back from me. (tr. Michael Trapp)

Sunērmosto

cavalry

Ἄπειρον γὰρ ἦγες ἱππέων πλῆθος, καθάπερ ἀνδριάντας ἐπὶ τῶν ἵππων ὀχουμένους, οἷς συνήρμοστο τὰ μέλη κατὰ μίμησιν τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως· ἀπὸ μὲν τῶν ἄκρων καρπῶν ἐς τοὺς ἀγκῶνας, ἐκεῖθεν δὲ ἐπὶ τοὺς ὤμους, καὶ ὁ θώραξ ἐκ τμημάτων κατὰ τὸ στέρνον καὶ τὰ νῶτα συναρμοζόμενος, τὸ κράνος αὐτῷ προσώπῳ σιδηροῦν ἐπικείμενον ἀνδριάντος λαμπροῦ καὶ στίλβοντος παρέχει τὴν ὄψιν, ἐπεὶ μηδὲ κνῆμαι καὶ μηροὶ μηδὲ ἄκροι πόδες τῆς σκευῆς ταύτης ἔρημοι λείπονται. συναρμοζομένων δὲ αὐτῶν τοῖς θώραξι διά τινων ἐκ κρίκου λεπτοῦ πεποιημένων οἱονεὶ ὑφασμάτων οὐδὲν ἂν ὀφθείη τοῦ σώματος γυμνὸν μερος, ἅτε καὶ τῶν χειρῶν τοῖς ὑφάσμασι τούτοις σκεπομένων πρὸς τὸ καὶ καμπτομένοις ἐπακολουθεῖν τοῖς δακτύλοις.
(Julian, Or. 1 [Panegyric in Honour of Constantius] 37C-38A)

Your cavalry was almost unlimited in numbers and they all sat their horses like statues, while their limbs were fitted with armour that followed closely the outline of the human form. It covers the arms from wrist to elbow and thence to the shoulder, while a coat of mail protects the shoulders, back and breast. The head and face are covered by a metal mask which makes its wearer look like a glittering statue, for not even the thighs and legs and the very ends of the feet lack this armour. It is attached to the cuirass by fine chain-armour like a web, so that no part of the body is visible and uncovered, for this woven covering protects the hands as well, and is so flexible that the wearers can bend even their fingers. (tr. Wilmer Cave Wright)

Hat tip to Jeroen Wijnendaele!