Phoberos

Εἰς τὸ τέλος, ἐν ὕμνοις· ψαλμὸς τῷ Ἀσάφ, ᾠδή, πρὸς τὸν Ἀσσύριον.
γνωστὸς ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ ὁ θεός, ἐν τῷ Ἰσραὴλ μέγα τὸ ὄνομα αὐτοῦ. καὶ ἐγενήθη ἐν εἰρήνῃ ὁ τόπος αὐτοῦ, καὶ τὸ κατοικητήριον αὐτοῦ ἐν Σιών· ἐκεῖ συνέτριψεν τὰ κράτη τῶν τόξων, ὅπλον καὶ ῥομφαίαν καὶ πόλεμον· ἐκεῖ συνκλάσει τὰ κέρατα. διάψαλμα. φωτίζεις σὺ θαυμαστῶς ἀπὸ ὀρέων αἰωνίων. ἐταράχθησαν πάντες οἱ ἀσύνετοι τῇ καρδίᾳ· ὕπνωσαν ὕπνον αὐτῶν, καὶ οὐχ εὗρον οὐδὲν πάντες οἱ ἄνδρες τοῦ πλούτου ταῖς χερσὶν αὐτῶν. ἀπὸ ἐπιτιμήσεώς σου, ὁ θεὸς Ἰακώβ, ἐνύσταξαν οἱ ἐπιβεβηκότες τοὺς ἵππους. σὺ φοβερὸς εἶ, καὶ τίς ἀντιστήσεταί σοι ἀπὸ τῆς ὀργῆς σου; ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἠκόντισας κρίσιν, γῆ ἐφοβήθη καὶ ἡσύχασεν, ἐν τῷ ἀναστῆναι εἰς κρίσιν τὸν, θεόν, τοῦ σῶσαι πάντας τοὺς πρᾳεῖς τῇ καρδίᾳ. διάψαλμα. ὅτι ἐνθύμιον ἀνθρώπου ἐξομολογήσεταί σοι, καὶ ἐνκατάλιμμα ἐνθυμίου ἑορτάσει σοι. εὔξασθε καὶ ἀπόδοτε Κυρίῳ τῷ θεῷ ἡμῶν· πάντες οἱ κύκλῳ αὐτοῦ οἴσουσιν δῶρα τῷ φοβερῷ καὶ ἀφαιρουμένῳ πνεύματα ἀρχόντων, φοβερῷ παρὰ τοῖς βασιλεῦσι τῆς γῆς.
(Psalms 76 (75))

In finem. in laudibus. psalmus Asaph. canticum ad Assyrios.
notus in Iudaea Deus; in Israel magnum nomen eius, et factus est in pace locus eius, et habitatio eius in Sion. ibi confregit potentias arcuum, scutum, gladium, et bellum. illuminans tu mirabiliter de montibus aeternis; turbati sunt omnes insipientes corde. dormierunt somnum suum, et nihil invenerunt omnes viri divitiarum in manibus suis. ab increpatione tua, Deus Iacob, dormitaverunt qui ascenderunt equos. tu terribilis es, et quis resistet tibi? ex tunc, ira tua. de caelo auditum fecisti iudicium: terra tremuit et quievit cum exsurgeret in iudicium Deus ut salvos faceret omnes mansuetos terrae, quoniam cogitatio hominis confitebitur tibi et reliquiae cogitationis diem festum agent tibi. vovete, et reddite Domino, Deo vestro; omnes qui in circuitu eius affertis munera terribili, et ei qui aufert spiritum principum, terribili apud reges terrae.
(tr. Jerome)

Unto the end. In praises. A psalm for Asaph. A canticle to the Assyrians.
In Judea God is known; his name is great in Israel, and his place is in peace, and his abode in Zion. There hath he broken the powers of bows, the shield, the sword, and the battle. Thou enlightenest wonderfully from the everlasting hills. All the foolish of heart were troubled. They have slept their sleep, and all the men of riches have found nothing in their hands. At thy rebuke, O God of Jacob, they have all slumbered that mounted on horseback. Thou art terrible, and who shall resist thee? From that time, thy wrath. Thou hast caused judgment to be heard from heaven; the earth trembled and was still when God arose in judgment to save all the meek of the earth, for the thought of man shall give praise to thee and the remainders of the thought shall keep holiday to thee. Vow ye, and pay to the Lord, your God; all you that are round about him bring presents to him that is terrible, even to him who taketh away the spirit of princes, to the terrible with the kings of the earth.

(tr. Douay-Rheims)

Oligai

perdue2-800x430

Κατάστησον ἐπ᾿ αὐτὸν ἁμαρτωλόν, καὶ διάβολος στήτω ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ· ἐν τῷ κρίνεσθαι αὐτὸν ἐξέλθοι καταδεδικασμένος, καὶ ἡ προσευχὴ αὐτοῦ γενέσθω εἰς ἁμαρτίαν. γενηθήτωσαν αἱ ἡμέραι αὐτοῦ ὀλίγαι, καὶ τὴν ἐπισκοπὴν αὐτοῦ λάβοι ἕτερος· γενηθήτωσαν οἱ υἱοὶ αὐτοῦ ὀρφανοὶ καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ χήρα· σαλευόμενοι μεταναστήτωσαν οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ ἐπαιτησάτωσαν, ἐκβληθήτωσαν ἐκ τῶν οἰκοπέδων αὐτῶν. ἐξερευνησάτω δανειστὴς πάντα, ὅσα ὑπάρχει αὐτῷ, διαρπασάτωσαν ἀλλότριοι τοὺς πόνους αὐτοῦ· μὴ ὑπαρξάτω αὐτῷ ἀντιλήμπτωρ, μηδὲ γενηθήτω οἰκτίρμων τοῖς ὀρφανοῖς αὐτοῦ· γενηθήτω τὰ τέκνα αὐτοῦ εἰς ἐξολέθρευσιν, ἐν γενεᾷ μιᾷ ἐξαλειφθήτω τὸ ὄνομα αὐτοῦ. ἀναμνησθείη ἡ ἀνομία τῶν πατέρων αὐτοῦ ἔναντι κυρίου, καὶ ἡ ἁμαρτία τῆς μητρὸς αὐτοῦ μὴ ἐξαλειφθείη· γενηθήτωσαν ἔναντι κυρίου διὰ παντός, καὶ ἐξολεθρευθείη ἐκ γῆς τὸ μνημόσυνον αὐτῶν. ἀνθ᾿ ὧν οὐκ ἐμνήσθη τοῦ ποιῆσαι ἔλεος καὶ κατεδίωξεν ἄνθρωπον πένητα καὶ πτωχὸν καὶ κατανενυγμένον τῇ καρδίᾳ τοῦ θανατῶσαι.
(Psalms 109:6-16)

When he shall be judged, let him be condemned: and let his prayer become sin. Let his days be few; and let another take his office. Let his children be fatherless, and his wife a widow. Let his children be continually vagabonds, and beg: let them seek their bread also out of their desolate places. Let the extortioner catch all that he hath; and let the strangers spoil his labour. Let there be none to extend mercy unto him: neither let there be any to favour his fatherless children. Let his posterity be cut off; and in the generation following let their name be blotted out. Let the iniquity of his fathers be remembered with the Lord; and let not the sin of his mother be blotted out. Let them be before the Lord continually, that he may cut off the memory of them from the earth. Because that he remembered not to shew mercy, but persecuted the poor and needy man, that he might even slay the broken in heart. (King James Version)