Phōs

the-souls-light

This is part 2 of 2. Part 1 is here.

Ἐρᾷ οὖν κατὰ φύσιν ἔχουσα ψυχὴ θεοῦ ἑνωθῆναι θέλουσα͵ ὥσπερ παρθένος καλοῦ πατρὸς καλὸν ἔρωτα. ὅταν δὲ εἰς γένεσιν ἐλθοῦσα οἷον μνηστείαις ἀπατηθῇ, ἄλλον ἀλλαξαμένη θνητὸν ἔρωτα ἐρημίᾳ πατρὸς ὑβρίζεται· μισήσασα δὲ πάλιν τὰς ἐνταῦθα ὕβρεις ἁγνεύσασα τῶν τῇδε πρὸς τὸν πατέρα αὖθις στελλομένη εὐπαθεῖ. καὶ οἷς μὲν ἄγνωστόν ἐστι τὸ πάθημα τοῦτο͵ ἐντεῦθεν ἐνθυμείσθω ἀπὸ τῶν ἐνταῦθα ἐρώτων, οἷόν ἐστι τυχεῖν ὧν τις μάλιστα ἐρᾷ͵ καὶ ὅτι ταῦτα μὲν τὰ ἐρώμενα θνητὰ καὶ βλαβερὰ καὶ εἰδώλων ἔρωτες καὶ μεταπίπτει͵ ὅτι οὐκ ἦν τὸ ὄντως ἐρώμενον οὐδὲ τὸ ἀγαθὸν ἡμῶν οὐδ’ ὃ ζητοῦμεν. ἐκεῖ δὲ τὸ ἀληθινὸν ἐρώμενον, ᾧ ἔστι καὶ συνεῖναι μεταλαβόντα αὐτοῦ καὶ ὄντως ἔχοντα͵ οὐ περιπτυσσόμενον σαρξὶν ἔξωθεν. ὅστις δὲ εἶδεν, οἶδεν ὃ λέγω, ὡς ἡ ψυχὴ ζωὴν ἄλλην ἴσχει τότε καὶ προσιοῦσα καὶ ἤδη προσελθοῦσα καὶ μετασχοῦσα αὐτοῦ͵ ὥστε γνῶναι διατεθεῖσαν, ὅτι πάρεστιν ὁ χορηγὸς ἀληθινῆς ζωῆς, καὶ δεῖ οὐδενὸς ἔτι. τοὐναντίον δὲ ἀποθέσθαι τὰ ἄλλα δεῖ, καὶ ἐν μόνῳ στῆναι τούτῳ, καὶ τοῦτο γενέσθαι μόνον περικόψαντα τὰ λοιπὰ ὅσα περικείμεθα· ὥστε ἐξελθεῖν σπεύδειν ἐντεῦθεν καὶ ἀγανακτεῖν ἐπὶ θάτερα δεδεμένους, ἵνα τῷ ὅλῳ αὐτῶν περιπτυξώμεθα καὶ μηδὲν μέρος ἔχοιμεν, ᾧ μὴ ἐφαπτόμεθα θεοῦ. ὁρᾶν δὴ ἔστιν ἐνταῦθα κἀκεῖνον καὶ ἑαυτὸν ὡς ὁρᾶν θέμις· ἑαυτὸν μὲν ἠγλαϊσμένον, φωτὸς πλήρη νοητοῦ, μᾶλλον δὲ φῶς αὐτὸ καθαρόν, ἀβαρῆ, κοῦφον, θεὸν γενόμενον, μᾶλλον δὲ ὄντα, ἀναφθέντα μὲν τότε, εἰ δὲ πάλιν βαρύνοιτο, ὥσπερ μαραινόμενον. πῶς οὖν οὐ μένει ἐκεῖ; ἢ ὅτι μήπω ἐξελήλυθεν ὅλος. ἔσται δὲ ὅτε καὶ τὸ συνεχὲς ἔσται τῆς θέας οὐκέτι ἐνοχλουμένῳ οὐδεμίαν ἐνόχλησιν τοῦ σώματος. ἔστι δὲ τὸ ἑωρακὸς οὐ τὸ ἐνοχλούμενον, ἀλλὰ τὸ ἄλλο, ὅτε τὸ ἑωρακὸς ἀργεῖ τὴν θέαν οὐκ ἀργοῦν τὴν ἐπιστήμην τὴν ἐν ἀποδείξεσι καὶ πίστεσι καὶ τῷ τῆς ψυχῆς διαλογισμῷ· τὸ δὲ ἰδεῖν καὶ τὸ ἑωρακός ἐστιν οὐκέτι λόγος, ἀλλὰ μεῖζον λόγου καὶ πρὸ λόγου καὶ ἐπὶ τῷ λόγῳ, ὥσπερ καὶ τὸ ὁρώμενον.
(Plotinus, Enn. 6.9.9-10)

The soul then in her natural state is in love with God and wants to be united with him; it is like the noble love of a girl for her noble father. But when the soul has come into the world of becoming and is deceived, so to say, by the blandishments of her suitors, she changes, bereft of her father, to a mortal love and is shamed; but again she comes to hate her shames here below, and purifies herself of the things of this world and sets herself on the way to her father and fares well. And if anyone does not know this experience, let him think of it terms of our loves here below, and what it is like to attain what one is most in love with, and that these earthly loves are mortal and harmful and loves only of images, and that they change because it was not what is really and truly loved nor our good nor what we seek. But there is our true love, with whom also we can be united, having a part in him and truly possessing him, not embracing him in the flesh from outside. But “whoever has seen, knows what I am saying”, that the soul then has another life and draws near, and has already come near and has a part in him, and so is in a state to know that the giver of true life is present and we need nothing more. But quite otherwise, we must put away other things and take our stand only in this, and become this alone, cutting away all the other things in which we are encased; so we must be eager to go out from here and be impatient at being bound to the other things, that we may embrace him with the whole of ourselves and have no part with which we do not touch God. There one can see both him and oneself as it is right to see: the self glorified, full of intelligible light—but rather itself pure light—weightless, floating free, having become—but rather, being a god; set on fire then, but the fire seems to go out if one is weighed down again. How is it, then, that one does not remain there? It is because one has not yet totally come out of this world. But there will be a time when the vision will be continuous, since there will no longer be any hindrance by the body. But it is not which has seen which is hindered, but the other part which, when that which has seen rests from vision, does not rest from the knowledge which lies in demonstrations and evidence and the discourse of the soul; but seeing and that which has seen are not reason, but greater than reason and before reason and above reason, as is that which is seen. (tr. Arthur Hilary Armstrong)

Pterorruēsis

aj9lEbt

This is part 1 of 2. Part 2 is here.

Ἐν δὲ ταύτῃ τῇ χορείᾳ καθορᾷ πηγὴν μὲν ζωῆς͵ πηγὴν δὲ νοῦ, ἀρχὴν ὄντος, ἀγαθοῦ αἰτίαν, ῥίζαν ψυχῆς· οὐκ ἐκχεομένων ἀπ’ αὐτοῦ, εἶτ’ ἐκεῖνον ἐλαττούντων· οὐ γὰρ ὄγκος· ἢ φθαρτὰ ἂν ἦν τὰ γεννώμενα. νῦν δ’ ἐστὶν ἀΐδια, ὅτι ἡ ἀρχὴ αὐτῶν ὡσαύτως μένει οὐ μεμερισμένη εἰς αὐτά, ἀλλ’ ὅλη μένουσα. διὸ κἀκεῖνα μένει· οἷον εἰ μένοντος ἡλίου καὶ τὸ φῶς μένοι. οὐ γὰρ ἀποτετμήμεθα οὐδὲ χωρίς ἐσμεν, εἰ καὶ παρεμπεσοῦσα ἡ σώματος φύσις πρὸς αὑτὴν ἡμᾶς εἵλκυσεν, ἀλλ’ ἐμπνέομεν καὶ σῳζόμεθα οὐ δόντος͵ εἶτ’ ἀποστάντος ἐκείνου, ἀλλ’ ἀεὶ χορηγοῦντος ἕως ἂν ᾖ ὅπερ ἐστί. μᾶλλον μέντοι ἐσμὲν νεύσαντες πρὸς αὐτὸ καὶ τὸ εὖ ἐνταῦθα, τὸ δὲ πόρρω εἶναι μόνον καὶ ἧττον εἶναι. ἐνταῦθα καὶ ἀναπαύεται ψυχὴ καὶ κακῶν ἔξω εἰς τὸν τῶν κακῶν καθαρὸν τόπον ἀναδραμοῦσα· καὶ νοεῖ ἐνταῦθα͵ καὶ ἀπαθὴς ἐνταῦθα. καὶ τὸ ἀληθῶς ζῆν ἐνταῦθα· τὸ γὰρ νῦν καὶ τὸ ἄνευ θεοῦ ἴχνος ζωῆς ἐκείνην μιμούμενον, τὸ δὲ ἐκεῖ ζῆν ἐνέργεια μὲν νοῦ· ἐνέργεια δὲ καὶ γεννᾷ θεοὺς ἐν ἡσύχῳ τῇ πρὸς ἐκεῖνο ἐπαφῇ, γεννᾷ δὲ κάλλος, γεννᾷ δικαιοσύνην, ἀρετὴν γεννᾷ. ταῦτα γὰρ κύει ψυχὴ πληρωθεῖσα θεοῦ, καὶ τοῦτο αὐτῇ ἀρχὴ καὶ τέλος· ἀρχὴ μέν, ὅτι ἐκεῖθεν, τέλος δέ, ὅτι τὸ ἀγαθὸν ἐκεῖ. καὶ ἐκεῖ γενομένη γίγνεται αὐτὴ καὶ ὅπερ ἦν· τὸ γὰρ ἐνταῦθα καὶ ἐν τούτοις ἔκπτωσις καὶ φυγὴ καὶ πτερορρύησις. δηλοῖ δὲ ὅτι τὸ ἀγαθὸν ἐκεῖ καὶ ὁ ἔρως ὁ τῆς ψυχῆς ὁ σύμφυτος͵ καθὸ καὶ συνέζευκται Ἔρως ταῖς Ψυχαῖς καὶ ἐν γραφαῖς καὶ ἐν μύθοις. ἐπεὶ γὰρ ἕτερον θεοῦ ἐκείνου, ἐξ ἐκείνου δέ, ἐρᾷ αὐτοῦ ἐξ ἀνάγκης. καὶ οὖσα ἐκεῖ τὸν οὐράνιον Ἔρωτα ἔχει, ἐνταῦθα δὲ πάνδημος γίγνεται· καὶ γάρ ἐστιν ἐκεῖ Ἀφροδίτη οὐρανία, ἐνταῦθα δὲ γίγνεται πάνδημος οἷον ἑταιρισθεῖσα. καὶ ἔστι πᾶσα ψυχὴ Ἀφροδίτη· καὶ τοῦτο αἰνίττεται καὶ τὰ τῆς Ἀφροδίτης γενέθλια καὶ ὁ Ἔρως ὁ μετ’ αὐτῆς γενόμενος.
(Plotinus, Enn. 6.9.9)

And in this dance the soul sees the spring of life, the spring of intellect, the principle of being, the cause of good, the root of the soul; these are not poured out from him with the result that they diminish him; for there is no bulk; otherwise the things generated from him would be perishable. But as it is they are eternal, because their principle remains the same, not divided up into them but abiding as a whole. So they also abide; just as the light abides if the sun abides. For we are not cut off from him or separate, even if the nature of body has intruded and drawn us to itself, but we breathe and are preserved because that Good has not given its gifts and then gone away but is always bestowing them as long as it is what it is. But we exist more when we turn to him and our well-being is there, but being far from him is nothing else but existing less. There the soul takes its rest and is outside evils because it has run up into the place which is clear of evils; and it thinks there, and is not passive, and its true life is here; for our present life, the life without God, is a trace of life imitating that life. But life in that realm is the active actuality of Intellect, and the active actuality generates gods in quiet contact with that Good, and generates beauty, and generates righteousness, and generates virtue. It is these the soul conceives when filled with God, and this is its beginning and end; its beginning because it comes from thence, and its end because its good is there. And when it comes to be there it becomes itself and what it was; for what it is here and among the things of this world is a falling away and an exile and a “shedding of wings”. And the soul’s innate love makes clear that the Good is there, and this is why Eros is coupled with the Psyches in pictures and stories. For since the soul is other than God but comes from him it is necessarily in love with him, and when it is there it has the heavenly love, but here love becomes vulgar; for the soul there is the heavenly Aphrodite, but here becomes the vulgar Aphrodite, a kind of whore. And every soul is Aphrodite; and this is symbolised in the story of the birthday of Aphrodite and Eros who is born with her. (tr. Arthur Hilary Armstrong)

Allēlophagiai

2053280470_37cd669b47

Τίς οὖν ἡ τοῦ πολέμου τοῦ ἀκηρύκτου ἐν ζῴοις καὶ ἐν ἀνθρώποις ἀνάγκη; ἢ ἀλληλοφαγίαι μὲν ἀναγκαῖαι, ἀμοιβαὶ ζῴων οὖσαι οὐ δυναμένων, οὐδ’ εἴ τις μὴ κτιννύοι αὐτά, οὕτω μένειν εἰς ἀεί. εἰ δὲ ἐν ᾧ χρόνῳ δεῖ ἀπελθεῖν οὕτως ἀπελθεῖν ἔδει, ὡς ἄλλοις γενέσθαι χρείαν παρ’ αὐτῶν, τί φθονεῖν ἔδει; τί δ’ εἰ βρωθέντα ἄλλα ἐφύετο; οἷον εἰ ἐπὶ σκηνῆς τῶν ὑποκριτῶν ὁ πεφονευμένος ἀλλαξάμενος τὸ σχῆμα ἀναλαβὼν πάλιν εἰσίοι ἄλλου πρόσωπον. ἀλλὰ τέθνηκεν ἀληθῶς οὗτος. εἰ οὖν καὶ τὸ ἀποθανεῖν ἀλλαγή ἐστι σώματος, ὥσπερ ἐσθῆτος ἐκεῖ, ἢ καί τισιν ἀποθέσεις σώματος, ὥσπερ ἐκεῖ ἔξοδος ἐκ τῆς σκηνῆς παντελὴς τότε, εἰσύστερον πάλιν ἥξοντος ἐναγωνίσασθαι, τί ἂν δεινὸν εἴη ἡ τοιαύτη τῶν ζῴων εἰς ἄλληλα μεταβολὴ πολὺ βελτίων οὖσα τοῦ μηδὲ τὴν ἀρχὴν αὐτὰ γενέσθαι; ἐκείνως μὲν γὰρ ἐρημία ζωῆς καὶ τῆς ἐν ἄλλῳ οὔσης ἀδυναμία· νῦν δὲ πολλὴ οὖσα ἐν τῷ παντὶ ζωὴ πάντα ποιεῖ καὶ ποικίλλει ἐν τῷ ζῆν καὶ οὐκ ἀνέχεται μὴ ποιοῦσα ἀεὶ καλὰ καὶ εὐειδῆ ζῶντα παίγνια. ἀνθρώπων δὲ ἐπ’ ἀλλήλους ὅπλα θνητῶν ὄντων ἐν τάξει εὐσχήμονι μαχομένων, οἷα ἐν πυρρίχαις παίζοντες ἐργάζονται, δηλοῦσι τάς τε ἀνθρωπίνας σπουδὰς ἁπάσας παιδιὰς οὔσας τούς τε θανάτους μηνύουσιν οὐδὲν δεινὸν εἶναι, ἀποθνῄσκειν δ’ ἐν πολέμοις καὶ ἐν μάχαις ὀλίγον προλαβόντας τοῦ γινομένου ἐν γήρᾳ θᾶττον ἀπιόντας καὶ πάλιν ἰόντας. εἰ δ’ ἀφαιροῖντο ζῶντες χρημάτων, γινώσκοιεν ἂν μηδὲ πρότερον αὐτῶν εἶναι καὶ τοῖς ἁρπάζουσιν αὐτοῖς γελοίαν εἶναι τὴν κτῆσιν ἀφαιρουμένων αὐτοὺς ἄλλων· ἐπεὶ καὶ τοῖς μὴ ἀφαιρεθεῖσι χεῖρον γίνεσθαι τῆς ἀφαιρέσεως τὴν κτῆσιν. ὥσπερ δ’ ἐπὶ τῶν θεάτρων ταῖς σκηναῖς, οὕτω χρὴ καὶ τοὺς φόνους θεᾶσθαι καὶ πάντας θανάτους καὶ πόλεων ἁλώσεις καὶ ἁρπαγάς, μεταθέσεις πάντα καὶ μετασχηματίσεις καὶ θρήνων καὶ οἰμωγῶν ὑποκρίσεις. καὶ γὰρ ἐνταῦθα ἐπὶ τῶν ἐν τῷ βίῳ ἑκάστων οὐχ ἡ ἔνδον ψυχή, ἀλλ’ ἡ ἔξω ἀνθρώπου σκιὰ καὶ οἰμώζει καὶ ὀδύρεται καὶ πάντα ποιεῖ ἐν σκηνῇ τῇ ὅλῃ γῇ πολλαχοῦ σκηνὰς ποιησαμένων. τοιαῦτα γὰρ ἔργα ἀνθρώπου τὰ κάτω καὶ τὰ ἔξω μόνα ζῆν εἰδότος καὶ ἐν δακρύοις καὶ σπουδαίοις ὅτι παίζων ἐστὶν ἠγνοηκότος. μόνῳ γὰρ τῷ σπουδαίῳ σπουδαστέον ἐν σπουδαίοις τοῖς ἔργοις, ὁ δ’ ἄλλος ἄνθρωπος παίγνιον. σπουδάζεται δὲ καὶ τὰ παίγνια τοῖς σπουδάζειν οὐκ εἰδόσι καὶ τοῖς αὐτοῖς οὖσι παιγνίοις. εἰ δέ τις συμπαίζων αὐτοῖς τὰ τοιαῦτα πάθοι, ἴστω παραπεσὼν παίδων παιδιᾷ τὸ περὶ αὐτὸν ἀποθέμενος παίγνιον.
(Plotinus, Enn. 3.2.15)

What, then, is the necessity of the undeclared war among animals and among men? It is necessary that animals should eat each other; these eatings are transformations into each other of animals which could not stay as they are for ever, even if no one killed them. And if, at the time when they had to depart, they had to depart in such a way that they were useful to others, why do we have to make a grievance out of their usefulness? And what does it matter if, when they are eaten, they come alive again as different animals? It is like on the stage, when the actor who has been murdered changes his costume and comes on again in another character. But [in real life, not on the stage,] the man is really dead. If, then, death is a changing of body, like changing of clothes on the stage, or, for some of us, a putting off of body, like in the theatre the final exit, in that performance, of an actor who will on a later occasion come in again to play, what would there be that is terrible in a change of this kind, of living beings into each other? It is far better than if they had never come into existence at all. For that way there would be a barren absence of life and no possibility of a life which exists in something else; but as it is a manifold life exists in something else; but as it is a manifold life exists in the All and makes all things, and in its living embroiders a rich variety and does not rest from ceaselessly making beautiful and shapely living toys. And when men, mortal as they are, direct their weapons against each other, fighting in orderly ranks, doing what they do in sport in their war-dances, their battles show that all human concerns are children’s games, and tell us that deaths are nothing terrible, and that those who die in wars and battles anticipate only a little death which comes in old age – they go away and come back quicker. But if their property is taken away while they are still alive, they may recognise that it was not theirs before either, and that its possession is a mockery to the robbers themselves when others take it away from them; for even to those who do not have it taken away, to have it is worse than being deprived of it. We should be spectators of murders, and all deaths, and takings and sackings of cities, as if they were on the stages of theatres, all changes of scenery and costume and acted wailings and weepings. For really here in the events of our life it is not the soul within but the outside shadow of man which cries and moans and carries on in every sort of way on a stage which is the whole earth where men have in many places set up their stages. Doings like these belong to a man who knows how to live only the lower and external life and is not aware that he is playing in his tears, even when they are serious tears. For only the seriously good part of man is capable of taking serious doing seriously; the rest of man is a toy. But toys, too, are taken seriously by those who do not know how to be serious and are toys themselves. But if anyone joins in their play and suffers their sort of sufferings, he must know that he has tumbled into a children’s game and put off the play-costume in which he was dressed. (tr. Arthur Hilary Armstrong)