Siōpēsate

hadrian
Hadrian

Ἦγε δὲ καὶ τὸν δῆμον τῶν Ῥωμαίων ἐμβριθῶς μᾶλλον ἢ θωπευτικῶς· καί ποτε ἰσχυρῶς αἰτοῦντί τι ἐν ὁπλομαχίᾳ οὔτε ἔνειμε, καὶ προσέτι ἐκέλευσε τοῦτο δὴ τὸ τοῦ Δομιτιανοῦ κηρυχθῆναι “σιωπήσατε”. οὐκ ἐλέχθη μὲν γάρ· ὁ γὰρ κῆρυξ ἀνατείνας τὴν χεῖρα καὶ ἐξ αὐτοῦ τούτου ἡσυχάσας, ὥσπερ εἰώθασι ποιεῖν (οὐ γὰρ ἔστιν ὁπότε ὑπὸ κηρύγματος σιγάζονται), ἐπειδὴ ἐσιώπησαν, ἔφη “τοῦτ’ ἐθέλει”. Καὶ οὐχ ὅτι τινὰ ὀργὴν τῷ κήρυκι ἔσχεν, ἀλλὰ καὶ ἐτίμησεν αὐτὸν ὅτι τὴν δυσχέρειαν τοῦ κελεύσματος οὐκ ἐξέφησεν. ἔφερε γὰρ τὰ τοιαῦτα, καὶ οὐκ ἠγανάκτει εἴ τι καὶ παρὰ γνώμην καὶ πρὸς τῶν τυχόντων ὠφελοῖτο. ἀμέλει γυναικὸς παριόντος αὐτοῦ ὁδῷ τινι δεομένης, τὸ μὲν πρῶτον εἶπεν αὐτῇ ὅτι “οὐ σχολάζω”, ἔπειτα ὡς ἐκείνη ἀνακραγοῦσα ἔφη “καὶ μὴ βασίλευε”, ἐπεστράφη τε καὶ λόγον αὐτῇ ἔδωκεν.
(Cassius Dio, Hist. 69.6)

He led the Roman people rather by dignity than by flattery. Once at a gladiatorial contest, when the crowd was demanding something very urgently, he not only would not grant it but further bade the herald proclaim Domitian’s command, “Silence.” The word was not uttered, however, for the herald raised his hand and by that very gesture quieted the people, as heralds are accustomed to do (for crowds are never silenced by proclamation), and then, when they had become quiet, he said: “That is what he wishes.” And Hadrian was not in the least angry with the herald, but actually honoured him for not uttering the rude order. For he could bear such things, and was not displeased if he received aid either in an unexpected way or from ordinary men. At any rate, once, when a woman made a request of him as he passed by on a journey, he at first said to her, “I haven’t time,” but afterwards, when she cried out, “Cease, then, being emperor,” he turned about and granted her a hearing. (tr. Earnest Cary)

Keraunobolon

regen

Τάγμα ἦν τῷ Μάρκῳ (καλοῦσι δὲ τὸ τάγμα οἱ Ῥωμαῖοι λεγεῶνα) τῶν ἀπὸ Μελιτηνῆς στρατιωτῶν· εἰσὶ δὲ τὸν Χριστὸν πρεσβεύοντες ἅπαντες. ἐν οὖν τῇ μάχῃ ἐκείνῃ προσιόντα τῷ Μάρκῳ τὸν ἔπαρχον, ἀμηχανοῦντι πρὸς τὴν περίστασιν καὶ δεδιότι περὶ σύμπαντι τῷ στρατῷ, εἰπεῖν λέγεται ὡς οἱ καλούμενοι Χριστιανοὶ οὐκ ἔστιν ὅ τι οὐ δύνανται ταῖς εὐχαῖς, καὶ ὅτι παρὰ σφίσι τάγμα ὅλον τυγχάνει ὂν τούτου τοῦ γένους. τὸν οὖν Μάρκον ἀκούσαντα παρακλήσει χρήσασθαι πρὸς αὐτοὺς ὡς ἂν εὔξωνται τῷ σφετέρῳ θεῷ, εὐξαμένων δὲ αὐτῶν παραχρῆμα ἐπακούσαντα τὸν θεὸν τοὺς μὲν πολεμίους κεραυνῷ βαλεῖν, τοὺς δὲ Ῥωμαίους ὄμβρῳ παραμυθήσασθαι· ἐφ’ οἷς καταπλαγέντα τὸν Μάρκον ἰσχυρῶς τούς τε Χριστιανοὺς κατὰ δόγμα τιμῆσαι καὶ τὴν λεγεῶνα κεραυνοβόλον προσαγορεῦσαι.
(Xiphilinus, Epitome Dionis 71.9.3-5)

Marcus had a division of soldiers (the Romans call a division a legion) from Melitene; and these people are all worshippers of Christ. Now it is stated that in this battle, when Marcus found himself at a loss what to do in the circumstances and feared for his whole army, the prefect approached him and told him that those who are called Christians can accomplish anything whatever by their prayers and that in the army there chanced to a whole division of this sect. Marcus on hearing this appealed to them to pray to their God; and when they had prayed, their God immediately gave ear and smote the enemy with a thunderbolt and comforted the Romans with a shower of rain. Marcus was greatly astonished at this and not only honored the Christians by an official decree but also named the legion the ‘thundering’ legion. (tr. Earnest Cary)

Prospoioumenē

Brian_Blessed_and_Siân_Phillips_as_Augustus_and_Livia

Καὶ αὐτῆς ἄλλα τε καλῶς εἰρημένα ἀποφθέγματα φέρεται, καὶ ὅτι γυμνούς ποτε ἄνδρας ἀπαντήσαντας αὐτῇ καὶ μέλλοντας διὰ τοῦτο θανατωθήσεσθαι ἔσωσεν, εἰποῦσα ὅτι οὐδὲν ἀνδριάντων ταῖς σωφρονούσαις οἱ τοιοῦτοι διαφέρουσι. πυθομένου τέ τινος αὐτῆς πῶς καὶ τί δρῶσα οὕτω τοῦ Αὐγούστου κατεκράτησεν, ἀπεκρίνατο ὅτι αὐτή τε ἀκριβῶς σωφρονοῦσα, καὶ πάντα τὰ δοκοῦντα αὐτῷ ἡδέως ποιοῦσα, καὶ μήτε ἄλλο τι τῶν ἐκείνου πολυπραγμονοῦσα, καὶ τὰ ἀφροδίσια αὐτοῦ ἀθύρματα μήτε ἀκούειν μήτε αἰσθάνεσθαι προσποιουμένη. τοιαύτη μὲν ἡ Λιουία ἐγένετο…
(Cassius Dio, Hist. 58.2.5)

Among the many excellent utterances of hers that are reported are the following. Once, when some naked men met her and were to be put to death in consequence, she saved their lives by saying that to chaste women such men are no whit different from statues. When someone asked her how and by what course of action she had obtained such a commanding influence over Augustus, she answered that it was by being scrupulously chaste herself, doing gladly whatever pleased him, not meddling with any of his affairs, and, in particular, by pretending neither to hear of nor to notice the favourites that were the object of his passion. Such was the character of Livia. (tr. Earnest Cary)