Dialuesthai

marriage-420x420

Λύεται ὁ ἀνὴρ ἀπὸ γυναικὸς διὰ τοιαύτας αἰτίας· ἐὰν ἡ γυνὴ πορνεύσῃ· ἐὰν ἐπιβουλεύσηται οἱῳδήποτε τρόπῳ τῇ ζωῇ αὐτοῦ, ἢ ἐπισταμένη ἑτέρους ἐπιβουλεύοντας, μὴ καταμηνύσῃ αὐτῷ· καὶ ἐὰν λωβή ἐστιν. ὁμοίως δὲ λύεται καὶ γυνὴ ἀπὸ τοῦ ἀνδρὸς διὰ τοιαύτας αἰτίας· ἐὰν ἀδυνατήσῃ ὁ ἀνὴρ ἐπὶ τριετίᾳ ἀπὸ καιροῦ τοῦ συναλλάγματος τοῦ γαμικοῦ τῇ οἰκείᾳ μιγῆναι γυναικί· ἐὰν ἐπιβουλεύσηται οἱῳδήτινι τρόπῳ τῇ ζωῇ αὐτῆς, ἢ ἐπιστάμενος ἑτέρους ἐπιβουλεύοντας, μὴ καταμηνύσῃ αὐτῇ, καὶ ἐὰν λωβός ἐστιν· εἰ δὲ συμβῇ ἐξ αὐτῶν ἕνα μετὰ τὸν γάμον ἢ πρὸ τοῦ γάμου ὑπὸ δαίμονος κυριευθῆναι, τούτους ἐκ τῆς τοιαύτης αἰτίας ἀπ’ ἀλλήλων μὴ χωρίζεσθαι· ἄνευ τε τῶν αἰτιῶν τούτων τῶν γνωριζομένων, μὴ δύνασθαι ἀνδρόγυνον διαλύεσθαι κατὰ τὸ γεγραμμένον ὅτι, οὓς ὁ θεὸς ἔζευξεν, ἄνθρωπος μὴ χωριζέτω.
(Ecloga 2.9.2-4)

A husband may divorce his wife on the following grounds: if his wife commits fornication; if she plots in any way against his life, or knows another who plots against him and does not inform him; and if she is a leper. Likewise, a wife may be separated from her husband on these grounds: if within three years of the marriage the husband is unable to have intercourse with his wife; if he plots in any way against her life, or knows another who plots against her and does not inform her; and if he is a leper. And if it should happen that either of them should after the marriage be possessed by a demon, they shall not be separated from one another due to such a cause. Except on these known grounds it is not possible to dissolve a marriage, for as it is written, ‘those whom God has joined let no man put asunder.’ [Matthew 19:6; Mark 10:9] (tr. Mike Humphreys)

Kladous

Pietro Lorenzetti - Entrata di Cristo in Gerusalemme 131x
Pietro Lorenzetti, Entrata di Cristo in Gerusalemme

Καὶ ὅτε ἤγγισαν εἰς Ἱεροσόλυμα καὶ ἦλθον εἰς Βηθσφαγὴ πρὸς τὸ ὄρος τῶν ἐλαιῶν τότε ὁ Ἰησοῦς ἀπέστειλεν δύο μαθητὰς λέγων αὐτοῖς, “πορεύθητε εἰς τὴν κώμην τὴν ἀπέναντι ὑμῶν, καὶ εὐθέως εὑρήσετε ὄνον δεδεμένην καὶ πῶλον μετ’ αὐτῆς· λύσαντες ἀγάγετέ μοι. καὶ ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ τι ἐρεῖτε ὅτι ὁ κύριος αὐτῶν χρείαν ἔχει· εὐθέως δὲ ἀποστελεῖ αὐτούς.” τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος “εἴπατε τῇ θυγατρὶ Σιών· ἰδού, ὁ βασιλεύς σου ἔρχεταί σοι πραῢς καὶ ἐπιβεβηκὼς ἐπὶ ὄνον καὶ πῶλον υἱὸν ὑποζυγίου.” πορευθέντες δὲ οἱ μαθηταὶ καὶ ποιήσαντες καθὼς προσέταξεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς ἤγαγον τὴν ὄνον καὶ τὸν πῶλον, καὶ ἐπέθηκαν ἐπάνω αὐτῶν τὰ ἱμάτια αὐτῶν, καὶ ἐπεκάθισεν ἐπάνω αὐτῶν. ὁ δὲ πλεῖστος ὄχλος ἔστρωσαν ἑαυτῶν τὰ ἱμάτια ἐν τῇ ὁδῷ, ἄλλοι δὲ ἔκοπτον κλάδους ἀπὸ τῶν δένδρων καὶ ἐστρώννυον ἐν τῇ ὁδῷ. οἱ δὲ ὄχλοι οἱ προάγοντες καὶ οἱ ἀκολουθοῦντες ἔκραζον λέγοντες “ὡσαννὰ τῷ υἱῷ Δαυίδ· εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι κυρίου· ὡσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις.” καὶ εἰσελθόντος αὐτοῦ εἰς Ἱεροσόλυμα ἐσείσθη πᾶσα ἡ πόλις λέγουσα, “τίς ἐστιν οὗτος;” οἱ δὲ ὄχλοι ἔλεγον· “οὗτός ἐστιν Ἰησοῦς ὁ προφήτης ὁ ἀπὸ Ναζαρὲτ τῆς Γαλιλαίας.”
(Matthew 21.1-11)

And when they drew nigh unto Jerusalem, and were come to Bethphage, unto the mount of Olives, then sent Jesus two disciples, saying unto them, Go into the village over against you, and straightway ye shall find an ass tied, and a colt with her: loose them, and bring them unto me. And if any man say ought unto you, ye shall say, The Lord hath need of them; and straightway he will send them. All this was done, that it might be fulfilled which was spoken by the prophet, saying, Tell ye the daughter of Sion, Behold, thy King cometh unto thee, meek, and sitting upon an ass, and a colt the foal of an ass. And the disciples went, and did as Jesus commanded them, and brought the ass, and the colt, and put on them their clothes, and they set him thereon. And a very great multitude spread their garments in the way; others cut down branches from the trees, and strawed them in the way. And the multitudes that went before, and that followed, cried, saying, Hosanna to the Son of David: Blessed is he that cometh in the name of the Lord; Hosanna in the highest. And when he was come into Jerusalem, all the city was moved, saying, Who is this? And the multitude said, This is Jesus the prophet of Nazareth of Galilee. (King James Version)