Presbeutēs

Heinrich Friedrich Füger, Prometheus bringt den Menschen das Feuer, ca. 1817
Heinrich Friedrich Füger, Prometheus bringt den Menschen das Feuer (ca. 1817)

Εἰ δὲ δεῖ καὶ μῦθον λέγειν, δέδοικα μὲν ἐγὼ μὴ καὶ ταῖς γραυσὶν ἡμᾶς ἐξούλης ὀφλεῖν ἐπισκώπτων φῇ τις ἀνὴρ κωμικός. ἐρῶ δὲ οὐ μῦθον ἄλλως αὐτὸν εἰς αὑτὸν τελευτῶντα, ἀλλὰ καὶ ἐνταῦθα ἡ παρὰ τῶν πραγμάτων προσέσται πίστις, ἵν’ ὡς ἀληθῶς καὶ τὴν τοῦ Ἀμφίονος ῤῆσιν ἀνταποδῶ καὶ πρὸς τὸν Ζῆθον ἀναμνησθῶμεν εἰπεῖν, εἰ μὴ κατὰ τὸν Εὐριπίδην εἷς ἀμφοτέρους ποιήσει τοὺς λόγους, ἀλλὰ κατ’ αὐτοὺς ἐκείνους διελώμεθα. νεωστὶ γὰρ τῶν ἀνθρώπων γεγονότων καὶ τῶν ἄλλων ζώων θόρυβος πολὺς ἦν κατὰ τὴν γῆν καὶ ταραχή. οὔτε γὰρ αὐτοί σφισιν εἶχον ὅ τι χρήσονται, οὐδὲ γὰρ ἦν οὐδὲν τὸ συνάγον, ἀλλ’ οἱ μείζους τοὺς ἐλάττους ἦγον, οὔτε τοῖς ἄλλοις ζώοις εἶχον ἀνταρκεῖν· πᾶσι γὰρ πάντων ἀπελείποντο ἄλλοτε ἄλλων, τάχει μὲν τῶν πτηνῶν ἁπάντωνὅπερ οὖν Ὅμηρος ἔφη τοὺς Πυγμαίους πάσχειν ὑπὸ τῶν γεράνων, πᾶσι τοῖς τότε ὑπὸ πάντων συνέβαινε τῶν ἀλκίμων ὀρνίθων κατ’ ἰσχὺν δ’ αὖ πόρρω καὶ τῶν λεόντων καὶ τῶν κάπρων καὶ πολλῶν ἄλλων ἦσαν· ὥστ’ ἀπώλλυντο σιγῇ. καὶ μὴν τῇ γε κατασκευῇ τοῦ σώματος οὐ μόνον τῶν προβάτων, ἀλλὰ καὶ τῶν κοχλιῶν ἀπελείποντο, οὐδεὶς αὐτῶν ὑπάρχων αὐτάρκης. φθειρομένου δὲ οὕτω τοῦ γένους καὶ κατὰ μικρὸν ὑπορρέοντος κατιδὼν ὁ Προμηθεὺς ἀεί πως ὢν φιλάνθρωπος ἀνέρχεται πρεσβευτὴς ὑπὲρ τῶν ἀνθρώπων, οὐχ ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων πεμφθεὶς, οὐδὲ γὰρ πρέσβεις πέμπειν ἦν πω τότ’ εἰδέναι, ἀλλ’ αὐτὸς ἀφ’ ἑαυτοῦ. ὁ δὲ Ζεὺς τοῦ τε Προμηθέως ἀγασθεὶς δίκαια λέγοντος καὶ ἅμα καθ’ ἑαυτὸν εἰληφὼς λογισμὸν τοῦ πράγματος, τῶν αὑτοῦ παίδων Ἑρμῆν κελεύει ῤητορικὴν ἔχοντα ἐλθεῖν εἰς ἀνθρώπους. ὁ μὲν οὖν Προμηθεὺς καθ’ ἕκαστον ἅπασι τάς τε αἰσθήσεις καὶ τἄλλα μέλη τοῦ σώματος ἦν συμπεπλακὼς πρότερον, τὸν δὲ Ἑρμῆν οὐχ οὕτως ἐκέλευσεν ὥσπερ θεωρικοῦ διάδοσιν διελεῖν, ἵνα πάντες ῤητορικῆς ἐφεξῆς μετέχοιεν, ὥσπερ ὀφθαλμῶν καὶ χειρῶν καὶ ποδῶν, ἀλλ’ ἐπιλεξάμενον τοὺς ἀρίστους, καὶ γενναιοτάτους καὶ τὰς φύσεις ἐρρωμενεστάτους, τούτοις ἐγχειρίσαι τὸ δῶρον, ἵν’ ὁμοῦ σφᾶς τε αὐτοὺς καὶ τοὺς ἄλλους σώζειν ἔχοιεν. ἀφικομένης δὲ ῤητορικῆς εἰς ἀνθρώπους οὕτως ἐκ θεῶν ἠδυνήθησαν μὲν οἱ ἄνθρωποι τὴν μετὰ τῶν θηρίων δίαιταν χαλεπὴν ἐκφυγεῖν, ἐπαύσαντο δὲ ἐχθροὶ πάντες ὄντες ἀλλήλοις ἐν κύκλῳ, κοινωνίας δ’ εὗρον ἀρχήν. καταβάντες δὲ ἐκ τῶν ὀρῶν ἄλλοι κατ’ ἄλλα μέρη τῆς οἰκουμένης ἐπλησίασαν, τό γε πρῶτον ὕπαιθροι, μετὰ δὲ τοῦτο ἤδη λόγου νικήσαντος πόλιν τε κατεσκευάσαντο καὶ διεκρίθησαν οὐχ ὥσπερ πρότερον ὡς ἔτυχεν, ἀλλ’ εἴς τε συντάξεις κοινωνιῶν καὶ τοὺς πόλεων ἡγεμόνας νόμους ἔθεντο καὶ ἄρχοντας καὶ πολιτείαν ἐνόμισαν, καὶ θεοῖς χαριστήρια ἀνήγαγον, πρώτας ἀπαρχὰς ποιησάμενοι τὰς ἀπὸ τῶν λόγων, αἷς ἔτι καὶ νῦν χαίρειν μάλιστα τοὺς θεοὺς λόγος αἱρεῖ, ὅτι καὶ γνωρίσαι πρῶτον αὐτοῖς τοὺς θεοὺς ὑπῆρξεν ἐντεῦθεν. οὕτως ἄνθρωπος ἤρθη μέγας ἐξ ἀσθενοῦς καὶ σαθροῦ τοῦ κατ’ ἀρχὰς, καὶ πρόσθεν καταφρονούμενος ὡς οὐδὲν πρᾶγμα κύριός ἐστιν ἐξ ἐκείνου τοῖς ἐν τῇ γῇ, τοῦτο ὅτι βούλεται χρῆσθαι, πρόβλημα ποιησάμενος ἀντ’ ἄλλου φυλακτηρίου τὸν λόγον.
(Aelius Aristides, Or. 2.394-399)

If a myth is needed too, I am rather afraid that some comic poet may say that I am laying myself open to prosecution by the old wives for illegal occupation of their property. Nevertheless, what I am going to tell you will not be just an idle myth that begins and ends with itself; it too will be supported by the evidence of the facts, so that I really will give Amphion’s speech in reply and remember to answer Zethus—even if it will not be one person who is responsible for both speeches, as with Euripides, but we divide them between those two. When mankind and the other animals had only just come into existence, there was uproar and confusion on earth. Human beings did not know what to do with themselves, because in the absence of anything to unite them the stronger harried the weaker, and they were unable to put up any resistance against other creatures, because utterly inferior to all of them, in different respects in different cases: in speed they were inferior to all creatures with wings—so what Homer said the cranes did to the Pygmies was in this period done to the whole human race by birds of prey collectively—and again in strength they were far inferior to lions and boars and many other kinds of creature. As a result they perished unknown. Moreover in the way their bodies were equipped they were worse off not only than sheep but even than snails, because none of them was self-sufficient. Seeing that the human race was being worn down like this and wasting away little by little, Prometheus, who was always something of a friend to them, went up to heaven as an ambassador on their behalf, not because they had sent him, since at this stage they could not yet know about sending ambassadors, but on his own initiative. Impressed by the justice of Prometheus’ words, but also because he had thought the matter through for himself, Zeus ordered Hermes from among his own sons to go to mankind with the gift of oratory. Prometheus had previously fashioned the senses and the other parts of the body for all of them individually, but Zeus told Hermes not to distribute oratory like this, as if it were a handout from the festival fund, so that everyone without exception should have some oratorical ability, as with eyes and hands and feet, but instead to pick out the best and the most noble and those with the strongest constitutions, and to entrust the gift to them, so that they could keep both themselves and other people safe. When oratory had thus arrived among men, they were enabled by the gift of the gods to escape their harsh life among the animals, ceased from the reciprocal hostility that made all enemies to all, and invented the beginnings of sociability. Descending from the hills they banded together in different parts of the inhabited world. They did so in the open air at first; then subsequently, when reasoned argument won through, they founded cities and distributed themselves not randomly as before but into organized communities, and made laws to guide their cities, and took on the practice of having magistrates and a settled constitution, and began to make thank offerings to the gods. The very first offerings they made were in the form of words, in which to this day the gods take the greatest pleasure, as stands to reason, since this was the means by which men were first able to recognize them. It was in this way that human kind rose to greatness from its weak and defective beginnings, and from having previously been despised as of no consequence has since this time become master of the earth, to make use of as it sees fit; and it is oratory that it has taken as its shield in preference to any other form of protection. (tr. Michael Trapp)

Panēgurizein

Sky view Rome04

Πόλεις τε οὖν δή που λάμπουσιν αἴγλῃ καὶ χάριτι καὶ ἡ γῆ πᾶσα οἷον παράδεισος συγκεκόσμηται· καπνοὶ δ’ ἐκ πεδίων καὶ φρυκτοὶ φίλιοι καὶ πολέμιοι, οἷον πνεύματος ἐκριπίσαντος, φροῦδοι, γῆς ἐπέκεινα καὶ θαλάττης· ἀντεισῆκται δὲ θέας πᾶσα χάρις καὶ ἀγώνων ἄπειρος ἀριθμός. ὥστε οἷον πῦρ ἱερὸν καὶ ἄσβεστον οὐ διαλείπει τὸ πανηγυρίζειν, ἀλλὰ περίεισιν ἄλλοτε εἰς ἄλλους, ἀεὶ δέ ἐστι πού· πάντες γὰρ ἀξίως τούτου πεπράγασιν· ὥστε μόνους ἄξιον εἶναι κατοικτεῖραι τοὺς ἔξω τῆς ὑμετέρας, εἴ τινές πού εἰσιν ἄρα, ἡγεμονίας, οἵων ἀγαθῶν στέρονται. καὶ μὴν τό γε ὑπὸ πάντων λεγόμενον, ὅτι γῆ πάντων πήτηρ καὶ πατρὶς κοινὴ πάντων, ἄριστα ὑμεῖς ἀπεδείξατε. νῦν γοῦν ἔξεστι καὶ Ἕλληνι καὶ βαρβάρῳ καὶ τὰ αὑτοῦ κομίζοντι καὶ χωρὶς τῶν αὑτοῦ βαδίζειν ὅποι βούλεται ῥαδίως, ἀτεχνῶς ὡς ἐκ πατρίδος εἰς πατρίδα ἰόντι· καὶ οὔτε Πύλαι Κιλίκιοι φόβον παρέχουσιν οὔτε στεναὶ καὶ ψαμμώδεις δι’ Ἀράβων ἐπ’ Αἴγυπτον πάροδοι, οὐκ ὄρη δύσβατα, οὐ ποταμῶν ἄπειρα μεγέθη, οὐ γένη βαρβάρων ἄμικτα, ἀλλ’ εἰς ἀσφάλειαν ἐξαρκεῖ Ῥωμαῖον εἶναι, μᾶλλον δὲ ἕνα τῶν ὑφ’ ὑμῖν. καὶ τὸ Ὁμήρῳ λεχθὲν “γαῖα δέ τοι ξυνὴ πάντων” [cf. Hom., Il. 15.193] ὑμεῖς ἔργῳ ἐποιήσατε, καταμετρήσαντες μὲν πᾶσαν τὴν οἰκουμένην, ζεύξαντες δὲ παντοδαπαῖς γεφύραις ποταμούς, καὶ ὄρη κόψαντες ἱππήλατον γῆν εἶναι, σταθμοῖς τε τὰ ἔρημα ἀναπλήσαντες καὶ διαίτῃ καὶ τάξει πάντα ἡμερώσαντες.
(Aelius Aristides, Or. 26.99-101)

Cities gleam with radiance and charm, and the whole earth has been beautified like a garden. Smoke rising from plains and fire signals for friend and foe have disappeared, as if a breath had blown them away, beyond land and sea. Every charming spectacle and an infinite number of festal games have been introduced instead. Thus like an ever-burning sacred fire the celebration never ends, but moves around from time to time and people to people, always somewhere, a demonstration justified by the way all men have fared. Thus it is right to pity only those outside your hegemony, if indeed there are any, because they lose such blessings. It is you again who have best proved the general assertion, that Earth is mother of all and common fatherland. Now indeed it is possible for Hellene or non-Hellene, with or without his property, to travel wherever he will, easily, just as if passing from fatherland to fatherland. Neither Cilician Gates nor narrow sandy approaches to Egypt through Arab country, nor inaccessible mountains, nor immense stretches of river, nor inhospitable tribes of barbarians cause terror, but for security it suffices to be a Roman citizen, or rather to be one of those united under your hegemony. Homer said, “Earth common of all,” and you have made it come true. You have measured and recorded the land of the entire civilized world; you have spanned the rivers with all kinds of bridges and hewn highways through the mountains and filled the barren stretches with posting stations; you have accustomed all areas to a settled and orderly way of life. (tr. James H. Oliver)

Ageōmetrētos

22260228591_07b8528ce5_b

Ἐπεγέγραπτο ἔμπροσθεν τῆς διατριβῆς τοῦ Πλάτωνος ὅτι ἀγεωμέτρητος μηδεὶς εἰσίτω· ἀντὶ τοῦ ἄνισος καὶ ἄδικος. ἡ γὰρ γεωμετρία τὴν ἰσότητα καὶ τὴν δικαιοσύνην τηρεῖ. (Scholia in Aelii Aristidis Πρὸς Πλάτωνα ὑπὲρ τῶν τεττάρων 125.14)

In front of Plato’s school had been inscribed, “Let noone enter un-geometried” rather than “unequal” or “unjust,” for geometry maintains equality and justness. (tr. Dennis McHenry)

Διὰ τούτων μὲν οὖν καὶ διὰ πλειόνων ἑτέρων δῆλον ὅτι ἄλλα τινὰ ᾐνίττοντο ἐκεῖνοι. εἰ γὰρ μάλιστα πάντων τῆς τῶν μαθημάτων γνώσεως ἐπεμελοῦντο οἱ Πυθαγόρειοι (Πυθαγόρειος δὲ ὁ Πλάτων, οὗ καὶ πρὸ τῆς διατριβῆς ἐπεγέγραπτο ‘ἀγεωμέτρητος μὴ εἰσίτω’) οὐδεὶς δ’ οὐδ’ ἄκρῳ δακτύλῳ γεωμετρήσας τοιοῦτό τι λέγειν ἀνέξεται, τίς οὕτως ἠλίθιος ὡς οἴεσθαι τὸν Πλάτωνα ταῦτα οὕτω κατὰ τὸ φαινόμενον λέγειν; ἴσως δὲ οὐκ ἄκομψον ἐπὶ ὀλίγων συντόμως τῶν συμβόλων τὴν διάνοιαν δηλῶσαι.
(Joannes Philoponus, In Aristotelis De Anima 1.3 (Arist. p. 406b25))

For these reasons therefore, and for many others, it is clear that they [Timaeus, Plato and the Pythagoreans] hinted at other things. Indeed, given that nobody was more concerned about (acquiring) the knowledge of mathematics than the Pythagoreans (and Plato was a Pythagorean: in front of his school he had inscribed: “let no one enter un-geometried”), and that nobody who has practised geometry with more than the tip of his finger would tolerate such a manner of speaking, who would be so foolish as to think that what Plato says here is limited to the visible? (tr. David Bauwens)

Οἱ δὲ τὴν φυσιολογικὴν λέγοντες προηγήσασθαι φασιν ὅτι δεῖ ἀπὸ τῶν φυσικῶν ἄρξασθαι, ἐπειδὴ ταῦτα σύντροφα ἡμῖν ἐστι καὶ συνήθη. οἱ δὲ λέγοντες τὴν μαθηματικὴν ἔφασαν διὰ τοῦτο δεῖν προηγήσασθαι τὰ μαθηματικὰ διὰ τὸ ἐπιγεγράφθαι ἐν τῷ τοῦ Πλάτωνος μουσείῳ ‘ἀγεωμέτρητος μηδεὶς εἰσίτω.’ (Olympiodorus, Prolegomena et in Categorias commentarium 8v (Comm. in Arist. Gr. vol. 12.1 (Busse) 8.37-9.1)

Those who say the study of nature comes first, say that one has to start from the natural elements, because these are innate and familiar to us. But those who say that the study of mathematics takes precedence, say that this needs to be of primary importance, because in Plato’s school the words “Let no one unversed in geometry enter” were inscribed. (tr. David Bauwens)

Ὁ μὲν οὖν Πλάτων εἰς φυσιολογικὸν καὶ θεολογικὸν αὐτὸ διαιρεῖ· τὸ γὰρ μαθηματικὸν οὐκ ἠβούλετο εἶναι μέρος τῆς φιλοσοφίας, ἀλλὰ προγύμνασμά τι ὥσπερ ἡ γραμματικὴ καὶ ἡ ῥητορική· ὅθεν καὶ πρὸ τοῦ ἀκροατηρίου τοῦ οἰκείου ἐπέγραψεν ‘ἀγεωμέτρητος μηδεὶς εἰσίτω’. τοῦτο δὲ ὁ Πλάτων ἐπέγραφεν, ἐπειδὴ εἰς τὰ πολλὰ θεολογεῖ καὶ περὶ θεολογίαν καταγίνεται· συμβάλλεται δὲ εἰς εἴδησιν τῆς θεολογίας τὸ μαθηματικόν, οὗτινός ἐστιν ἡ γεωμετρία.
(Pseudo-Galen, De partibus philosophiae 6.2-7 (Wellmann))

Plato divided [theoretical philosophy] into physiology and theology. In fact, he did not want mathematics to be a part of philosophy, but a sort of progymnasma like grammar and rhetoric. That’s why, before his private lecture-room, he inscribed “Let no one enter un-geometried.” He inscribed this since he discoursed on theology in all matters and dwelt on theology, and included mathematics, of which geometry is a part, into theology’s forms of knowledge. (tr. Dennis McHenry)

Πρὸ τῶν προθύρων τῶν αὑτοῦ γράψας ὑπῆρχε Πλάτων· “Μηδεὶς ἀγεωμέτρητος εἰσίτω μου τὴν στέγην.” (Joannes Tzetzes, Chil. 8.972-973)

Over his front doors Plato wrote: “Let no one unversed in geometry come under my roof.” (tr. Ivor Thomas)