Kalamon

and1002

This is part 3 of 3. Part 1 is here. Part 2 is here.

Τοσαῦτα δὲ πεπονθὼς καὶ μυρία ἕτερα ὑποστάς, ὅσα ὁ λόγος παρέδραμεν, ὅμως ἀντεῖχεν ἔτι γενναίως πρὸς τὰς ἐπιφορὰς τῶν δεινῶν ἐρρωμένος ὢν τὸ φρονεῖν. πρὸς δὲ τοὺς ἐπεισχεομένους καὶ βάλλοντας ἐπιστρεφόμενος ἄλλο μὲν οὐδὲν ἐφθέγγετο, εἰ μὴ τὸ “Κύριε ἐλέησον” καὶ “ἵνα τί κάλαμον συντετριμμένον προσεπικλᾶτε;” ἀλλ’ οὐδὲ μετὰ τὴν ἐκ ποδῶν ἀπαιώρησιν οἱ ἀνούστατοι ὄχλοι τοῦ πολυπαθοῦς ἀπέσχοντο Ἀνδρονίκου ἢ φειδὼ τῶν ἐκείνου σαρκῶν ἔλαβον, ἀλλὰ περιελόντες τὸ χιτώνιον κακῶς ἐτίθουν τὰ παιδογόνα μόρια. ἀνόσιος δέ τις καὶ διὰ τοῦ φάρυγγος εἰς τὰ ἔγκατα ἐπίμηκες ξίφος ἔβαψε, τινὲς δὲ τῶν ἐκ τοῦ Λατινικοῦ γένους καὶ κατὰ τῆς ἐξέδρας ἀκινάκην ἀμφοτέραις ἐπήρεισαν καὶ περιστάντες κατέφερον τὰ ξίφη, ὁποῖόν ἐστι τμητικώτερον ἀποπειρώμενοι καὶ τῇ τῆς χειρὸς κομπάζοντες δεξιότητι διὰ τὸ ἀξιόλογον τῆς πληγῆς. καὶ μετὰ τοσαῦτα μογήματα καὶ παθήματα μόλις ἀπέρρηξε τὴν ζωήν, τὴν δεξιὰν χεῖρα μετ’ ὀδύνης ἐκτείνας καὶ περιαγαγὼν οὕτω τῷ στόματι, ὥστε καὶ τοῖς πολλοῖς ἔδοξεν ἐκμυζᾶν τοῦ ἐκ ταύτης ἔτι θερμοῦ ἀποστάζοντος αἵματος διὰ τὸ νεαρὸν τῆς τομῆς.
(Niketas Choniates, Hist. 2, p. 350-351 Van Dieten)

Suffering all these evils and countless others which I have omitted, he held up bravely under the horrors inflicted upon him and remained in possession of his senses. To those who poured forth one after another and struck him, he turned and said no more than “Lord, have mercy,” and “Why do you further bruise the broken reed?” Even after he was suspended by his feet, the foolish masses neither kept their hands off the much-tormented Andronikos, nor did they spare his flesh, but removing his short tunic, they assaulted his genitals. A certain ungodly man dipped his long sword into his entrails by way of the pharynx; certain members of the Latin race raised their swords with both hands above his buttocks, and, standing around him, they brought them down, making trial as to whose cut was deeper and boasting loudly as to the dexterity of their hands which resulted in such a noteworthy wound. After so much suffering, Andronikos broke the thread of life, his right arm extended in agony and brought around to his mouth so that it seemed to many that he was sucking out the still-warm blood dripping from the recent amputation. (tr. Harry J. Magoulias)

Basileus

Death_of_andronic_I

This is part 2 of 3. Part 1 is here. Part 3 is here.

Μεθ’ ἡμέρας δέ τινας καὶ τὸν ἕτερον τῶν ὀφθαλμῶν ἐξορύττεται καὶ καθεσθεὶς ἐπὶ καμήλου ψωριώσης διὰ τῆς ἀγορᾶς θριαμβεύεται, κατὰ γεράνδρυον ἄφυλλον ᾠοῦ ψιλότερον ἀκαλυφές τε παντάπασι κρανίον προφαίνων καὶ βραχεῖ ῥακίῳ τὸ σῶμα σκεπόμενος, θέαμα ἐλεεινὸν καὶ πηγὰς ἐθέλον δακρύων ἡμέροις ὄμμασιν. ἀλλ’ οἱ εὐηθέστατοι καὶ ἀπαιδευτότατοι τῆς Κωνσταντίνου οἰκήτορες καὶ τούτων οἱ ἀλλαντοπῶλαι πλέον καὶ βυρσοδέψαι καὶ ὅσοι τοῖς καπηλείοις διημερεύουσι κἀκ τῶν καττυμάτων ἀποζῶσι γλίσχρως καὶ ταῖς ῥαφίσι τὸν ἄρτον στενῶς συλλέγουσι, κατ’ ἔθνεα συναθροισθέντες μυιῶν, αἳ τοὺς γαυλοὺς ἀμφιπεριίπτανται ἔαρος καὶ περιχαίνουσι τὰ πιαλέα κισσύβια, μηδένα λόγον θέμενοι, εἰ βασιλεὺς οὗτος πρὸ τρίτης καὶ βασιλείῳ διαδήματι περιδούμενος καὶ ὡς σωτὴρ ὑμνούμενος ὑπὸ πάντων ἀνευφημούμενός τε καὶ προσκυνούμενος καὶ ὡς φρικώδεσιν ὅρκοις τὴν εἰς αὐτὸν ἐνεπέδωσαν πίστιν καὶ εὔνοιαν, ἀλόγῳ δὲ θυμῷ καὶ παραλογωτέρῳ νοῒ φερόμενοι οὐδέν τι τῶν κακῶν ἐνέλιπον, ὃ μὴ εἰς Ἀνδρόνικον ἀνοσίως εἰργάσαντο. οἱ μὲν γὰρ κατὰ κεφαλῆς κορύναις αὐτὸν ἔπληττον, οἱ δὲ βολβίτοις τὰς ἐκείνου ῥῖνας ἐμόλυνον, ἄλλοι διὰ σπόγγων λύματα γαστέρων βοείων καὶ ἀνθρωπείων τῶν ὄψεων ἐκείνου κατέχεον. ἕτεροι αἰσχρορρημονοῦντες ἐκακολόγουν ἐς μητέρα καὶ τὸν λοιπὸν τῶν τοκέων. ἦσαν οἳ καὶ ὀβελίσκοις ἔπειρον αὐτοῦ τὰς πλευράς. οἱ δ’ ἀναιδέστεροι λιθολευστοῦντες κύνα ὠνόμαζον λυσσητῆρα. μία δέ τις πορνικὴ γυνὴ καὶ ἀκόλαστος κεράμιον θερμοῦ ὕδατος πλῆρες ἁρπασαμένη ἐξ ὀπτανείου τῶν ἐκείνου κατεκένωσε παρειῶν. καὶ οὐδεὶς ἦν, ὃς οὐκ ἦν ἐπ᾿ Ἀνδρονίκῳ κακοποιός. καὶ οὕτως ἀτίμως ἐπὶ τὸ θέατρον ἀπαχθεὶς μετὰ γελοιώδους θριάμβου καὶ τοῦ οἰκτροῦ ἐκείνου καὶ παιζομένου ἐπὶ καμήλου ὑψώματος καὶ ὅπερ ἄνωθεν κατέβη αὐτόχρημα ἐκ ποδῶν ἀναρτᾶται, τινῶν ἀναψάντων ἐκ φελλύρας καλώδιον, κατὰ τοὺς περὶ τὰς ἐπικλινεῖς τὸν τράχηλον ἐκ χαλκοῦ πεποιημένας λύκαινάν τε καὶ ὕαιναν ἱσταμένους δύο στυλίσκους καὶ λίθον ἐπικείμενον ἔχοντας.
(Niketas Choniates, Hist. 2, p. 349-350 Van Dieten)

Several days later, one of his eyes was gouged out, and, seated upon a mangy camel, he was paraded through the agora looking like a leafless and withered old stump, his bare head, balder than an egg, shining before all, his body covered by meager rags; a pitiful sight that evoked tears from sympathetic eyes. But the stupid and ignorant inhabitants of Constantinople, and of these more so the sausage sellers and tanners, as well as those who pass the day in the taverns and eke out a niggardly existence from cobbling and with difficulty earn their bread from sewing, even as tribes of flies are gathered together and swarm around milk pails in the springtime and drink deep from the ivy-wood cups filled to overflowing, gave no thought to the fact that but a few short days earlier this man had been emperor. That he had worn the imperial diadem and had been hailed as savior, acclaimed and adored by all; that they had confirmed their loyalty and devotion to him by the most awful oaths was forgotten. Now, carried away by unreasoning anger and an even greater madness, there was no evil which they did not inflict wickedly on Andronikos. Some struck him on the head with clubs, others befouled his nostrils with cow-dung, and still others, using sponges, poured excretions from the bellies of oxen and men over his eyes. Some, using foul language, reviled his mother and all his forebears. There were those who pierced his ribs with spits. The more shameless among them pelted him with stones and called him a rabid dog. A certain incontinent prostitute, grabbed an earthenware pot filled with hot water and emptied it over his face. There was no one who did not inflict some injury on Andronikos. Thus reviled and degraded, Andronikos was led into the theater in mock triumph sitting on the hump of a camel. When he dismounted, he was straightway suspended by his feet by a cord made of cork oak fastened to the two small columns on which rested a block of stone that stood near the bronze she-wolf and hyena whose necks were bent down. (tr. Harry J. Magoulias)

Paignion

Niketas_Choniates
Niketas Choniates

This is part 1 of 3. Part 2 is here. Part 3 is here.

Εἶχε τοίνυν τοῦτον ἡ τοῦ Ἀνεμᾶ λεγομένη φρουρὰ δυσὶ παχείαις ἁλύσεσι τὸν ὑψιτενῆ βαρούμενον τράχηλον, ὑφ’ ὧν οἱ ἐν δεσμωτηρίοις σιτούμενοι λέοντες μετὰ σιδηρέων κλοιῶν συνέχονται, καὶ πέδαις τοὺς πόδας κακούμενον. ἐμφανισθεὶς δὲ οὕτως ἔχων καὶ παραστὰς Ἰσαακίῳ τῷ βασιλεῖ ὕβρεσι βάλλεται, κατὰ κόρρης ῥαπίζεται, τοὺς γλουτοὺς ἐπικρούεται, τὴν γένυν τίλλεται, τοὺς ὀδόντας ἐκριζοῦται, τὴν κεφαλὴν ψιλοῦται τριχῶν, εἰς κοινὸν ἐκδίδοται παίγνιον πᾶσι τοῖς συνελθοῦσιν, ἐμπαροινεῖται καὶ ὑπὸ γυναικῶν καὶ τύπτεται πυγμαῖς κατὰ στόματος, καὶ τούτων ὁπόσαι μάλιστα ἢ θανάτῳ ὑπ’ Ἀνδρονίκου ἀπεβάλοντο τοὺς συνεύνους ἢ τοὺς ὀφθαλμοὺς ἀπεσβεσμένους ἀπέλαβον. ἔπειτα τὴν δεξιὰν χεῖρα πελέκει ἀποκοπεὶς παραρριπτεῖται αὖθις τῇ αὐτῇ φυλακῇ, ἄσιτος, ἄποτος, ὑπ’ οὐδενὸς μεταλαγχάνων οἱασοῦν κομιδῆς.
(Niketas Choniates, Hist. 2, p. 349 Van Dieten)

He* was confined in the so-called prison of Anemas with two heavy chains weighing down his proud neck, the iron collars used to fetter caged lions, and his feet were painfully shackled. Bound in this fashion he was paraded before Emperor Isaakios. He was slapped in the face, kicked on the buttocks, his beard was torn out, his teeth pulled out, his head shorn of hair; he was made the common sport of all those who gathered; he was even battered by women who struck him in the mouth with their fists, especially by all those whose husbands were put to death or blinded by Andronikos. Afterwards, his right hand cut off by an ax, he was cast again into the same prison without food and drink, tended by no one.

* Andronikos Komnenos.

(tr. Harry J. Magoulias)