Philtra

Lucien Levy-Dhurmer, The sorceress, 1897
Lucien Lévy-Dhurmer, La sorcière (1897)

Πᾷ μοι ταὶ δάφναι; φέρε, Θεστυλί. πᾷ δὲ τὰ φίλτρα;
στέψον τὰν κελέβαν φοινικέῳ οἰὸς ἀώτῳ,
ὡς τὸν ἐμὸν βαρὺν εὖντα φίλον καταδήσομαι ἄνδρα,
ὅς μοι δωδεκαταῖος ἀφ’ ὧ τάλας οὐδὲ ποθίκει,
οὐδ’ ἔγνω πότερον τεθνάκαμες ἢ ζοοὶ εἰμές,
οὐδὲ θύρας ἄραξεν ἀνάρσιος. ἦ ῥά οἱ ἀλλᾷ
ᾤχετ’ ἔχων ὅ τ’ Ἔρως ταχινὰς φρένας ἅ τ’ Ἀφροδίτα.
βασεῦμαι ποτὶ τὰν Τιμαγήτοιο παλαίστραν
αὔριον, ὥς νιν ἴδω, καὶ μέμψομαι οἷά με ποιεῖ.
νῦν δέ νιν ἐκ θυέων καταδήσομαι. ἀλλά, Σελάνα,
φαῖνε καλόν· τὶν γὰρ ποταείσομαι ἅσυχα, δαῖμον,
τᾷ χθονίᾳ θ’ Ἑκάτᾳ, τὰν καὶ σκύλακες τρομέοντι
ἐρχομέναν νεκύων ἀνά τ’ ἠρία καὶ μέλαν αἷμα.
χαῖρ’, Ἑκάτα δασπλῆτι, καὶ ἐς τέλος ἄμμιν ὀπάδει,
φάρμακα ταῦτ’ ἔρδοισα χερείονα μήτε τι Κίρκας
μήτε τι Μηδείας μήτε ξανθᾶς Περιμήδας.
ἶυγξ, ἕλκε τὺ τῆνον ἐμὸν ποτὶ δῶμα τὸν ἄνδρα.
ἄλφιτά τοι πρᾶτον πυρὶ τάκεται. ἀλλ’ ἐπίπασσε,
Θεστυλί. δειλαία, πᾷ τὰς φρένας ἐκπεπότασαι;
ἦ ῥά γέ θην, μυσαρά, καὶ τὶν ἐπίχαρμα τέτυγμαι;
πάσσ’ ἅμα καὶ λέγε ταῦτα· “τὰ Δέλφιδος ὀστία πάσσω.”
ἶυγξ, ἕλκε τὺ τῆνον ἐμὸν ποτὶ δῶμα τὸν ἄνδρα.
Δέλφις ἔμ’ ἀνίασεν· ἐγὼ δ᾽ ἐπὶ Δέλφιδι δάφναν
αἴθω· χὠς αὕτα λακεῖ μέγα καππυρίσασα
κἠξαπίνας ἅφθη κοὐδὲ σποδὸν εἴδομες αὐτᾶς,
οὕτω τοι καὶ Δέλφις ἐνὶ φλογὶ σάρκ’ ἀμαθύνοι.
ἶυγξ, ἕλκε τὺ τῆνον ἐμὸν ποτὶ δῶμα τὸν ἄνδρα.
νῦν θυσῶ τὰ πίτυρα. τὺ δ’, Ἄρτεμι, καὶ τὸν ἐν Ἅιδα
κινήσαις ἀδάμαντα καὶ εἴ τί περ ἀσφαλὲς ἄλλο—
Θεστυλί, ταὶ κύνες ἄμμιν ἀνὰ πτόλιν ὠρύονται·
ἁ θεὸς ἐν τριόδοισι· τὸ χαλκέον ὡς τάχος ἄχει.
ἶυγξ, ἕλκε τὺ τῆνον ἐμὸν ποτὶ δῶμα τὸν ἄνδρα.
ἠνίδε σιγῇ μὲν πόντος, σιγῶντι δ’ ἀῆται·
ἁ δ’ ἐμὰ οὐ σιγῇ στέρνων ἔντοσθεν ἀνία,
ἀλλ’ ἐπὶ τήνῳ πᾶσα καταίθομαι ὅς με τάλαιναν
ἀντὶ γυναικὸς ἔθηκε κακὰν καὶ ἀπάρθενον ἦμεν.
ἶυγξ, ἕλκε τὺ τῆνον ἐμὸν ποτὶ δῶμα τὸν ἄνδρα.
(Theocritus, Id. 2.1-42)

Where are the bay leaves? Bring them, Thestylis! Where is the love magic? Tie a thread of fine purple wool around the bowl that I may bind with a spell my lover who is so cruel to me. For eleven days he has not visited me, alas, and does not even know whether I am alive or dead; nor did he—heartless as he is—knock at my door. Of course, Eros and Aphrodite have carried his fickle heart elsewhere. Tomorrow I will go to Timagetus’ wrestling school and reproach him for the way he treats me. But now I will bind him with fire magic. Shine brightly, Moon; I will softly chant to you, Goddess, and to Hecate in the underworld—the dogs shiver before her when she comes over the graves of the dead and the dark blood. Hail, grim Hecate, and stay with me to the end; make these drugs as powerful as those of Circe and Medea and golden-haired Perimede.
Draw to my house my lover, magic wheel.
First, barley groats must cook on the fire. Throw them on, Thestylis! Idiot, where are you with your thoughts? Has it come to the point that even you make fun of me, scamp? Throw them on and say at the same time: “I throw on Delphis’ bones.”
Draw to my house my lover, magic wheel.
Delphis brought me trouble, and for Delphis I burn this bay leaf. As it crackles in the flames with a sharp noise and suddenly catches fire and we don’t even see its ash, so may Delphis’ flesh melt in the flame.
Draw to my house my lover, magic wheel.
Now I shall burn the husks of corn. Artemis, you have the power to move even the steel in Hades or anything else that is hard to move… Thestylis, the dogs are howling around the town: the Goddess is at the crossroads. Quick, bang the gong!
Draw to my house my lover, magic wheel.
Look, the sea is still and the winds are still, but never stilled is the pain deep in my heart; I am all on fire for the man who made me a wretched, useless thing, who took my maidenhood but did not marry me.
Draw to my house my lover, magic wheel.
(tr. Georg Luck)

 

Tharsein

4482102

[ΒΑΤΤΟΣ. ΚΟΡΥΔΩΝ.]

ΒΑ.       Ὦ χαρίεσσ’ Ἀμαρυλλί, μόνας σέθεν οὐδὲ θανοίσας
λασεύμεσθ’· ὅσον αἶγες ἐμὶν φίλαι, ὅσσον ἀπέσβης.
αἰαῖ τῶ σκληρῶ μάλα δαίμονος ὅς με λελόγχει.
ΚΟ.      θαρσεῖν χρή, φίλε Βάττε· τάχ’ αὔριον ἔσσετ’ ἄμεινον.
ἐλπίδες ἐν ζωοῖσιν, ἀνέλπιστοι δὲ θανόντες,
χὠ Ζεὺς ἄλλοκα μὲν πέλει αἴθριος, ἄλλοκα δ’ ὕει.
(Theocritus, Id. 4.38-43)

[BATTUS. CORYDON.]

BA. Ah, lovely Amaryllis, we shan’t forget you, dead though you are, and there’s not another girl I’d say that of. Dear to me as my goats you were when you were taken. It’s a cruel power indeed that rules my destiny.
CO. My dear Battus, you mustn’t be so downhearted. Things may be better to-morrow. While there’s life there’s hope, and only the dead have none. Clear sky one day, rain the next, as Zeus wills it.

(tr. Andrew Sydenham Farrar Gow)

Aoidous

Baldassarre_Peruzzi_-_Apollo_and_the_Muses_-_WGA17365

Τίς γὰρ τῶν ὁπόσοι γλαυκὰν ναίουσιν ὑπ’ ἠῶ
ἡμετέρας Χάριτας πετάσας ὑποδέξεται οἴκῳ
ἀσπασίως, οὐδ’ αὖθις ἀδωρήτους ἀποπέμψει;
αἳ δὲ σκυζόμεναι γυμνοῖς ποσὶν οἴκαδ’ ἴασι,
πολλά με τωθάζοισαι, ὅτ’ ἀλιθίην ὁδὸν ἦλθον,
ὀκνηραὶ δὲ πάλιν κενεᾶς ἐν πυθμένι χηλοῦ
ψυχροῖς ἐν γονάτεσσι κάρη μίμνοντι βαλοῖσαι,
ἔνθ’ αἰεί σφισιν ἕδρη, ἐπὴν ἄπρακτοι ἵκωνται.
τίς τῶν νῦν τοιόσδε; τίς εὖ εἰπόντα φιλήσει;
οὐκ οἶδ’· οὐ γὰρ ἔτ’ ἄνδρες ἐπ᾽ ἔργμασιν ὡς πάρος ἐσθλοῖς
αἰνεῖσθαι σπεύδοντι, νενίκηνται δ’ ὑπὸ κερδέων.
πᾶς δ’ ὑπὸ κόλπου χεῖρας ἔχων πόθεν οἴσεται ἀθρεῖ
ἄργυρον, οὐδέ κεν ἰὸν ἀποτρίψας τινὶ δοίη,
ἀλλ’ εὐθὺς μυθεῖται· “ἀπωτέρω ἢ γόνυ κνάμα·
αὐτῷ μοί τι γένοιτο.”—”θεοὶ τιμῶσιν ἀοιδούς.”—
“τίς δέ κεν ἄλλου ἀκούσαι; ἅλις πάντεσσιν Ὅμηρος.”—
“οὗτος ἀοιδῶν λῷστος, ὃς ἐξ ἐμεῦ οἴσεται οὐδέν.”
(Theocritus, Id. 16.5-21)

Now who of all those who live beneath the bright daylight will open up his house to give a glad welcome to my Graces*, and will not send them away unrewarded? They come home then barefoot and glum, with many a complaint that their journey has been in vain; they stay cowering at the bottom of their box once more with their heads always drooping on their chilly knees, in the place where they are always to be found after they have come back with no success. But who is hospitable nowadays? Who will be generous in return for praise? I do not know; men are no longer eager, as they once were, to be praised for their glorious deeds, but instead they are obsessed by profit. Each person keeps his hand in his pocket and is on the lookout for a chance to make money; he would not even rub off the rust and give it to someone, but has a ready excuse: “Charity begins at home”**; “”If only I had some money myself!”; “It’s the gods who reward poets”***; “Who would wish to listen to anyone else? Homer’s enough for everyone”; “The best poet is the one who will get nothing from me.”

* I.e., the graceful poems I can compose for patrons.
** Lit., “the knee is closer than the shin.”
*** Allusion to an anecdote about Simonides, who was told by the tyrant Scopas to seek half his fee from the Dioscuri, whom he had praised in half of a poem commissioned as praise of Scopas. The palace collapsed and killed Scopas, but the poet escaped, having been summoned outside by “two men” (Cic. De or. 2.352, Callim. Fr. 64.11).

(tr. Neil Hopkinson, with his notes)

Katedrathes

Οὕτω δὴ πρωιζὰ κατέδραθες, ὦ φίλε γαμβρέ;
ἦ ῥά τις ἐσσὶ λίαν βαρυγούνατος; ἦ ῥα φίλυπνος;
ἦ ῥα πολύν τιν’ ἔπινες, ὅκ’ εἰς εὐνὰν κατεβάλλευ;
εὕδειν μὰν σπεύδοντα καθ’ ὥραν αὐτὸν ἐχρῆν τυ,
παῖδα δ’ ἐᾶν σὺν παισὶ φιλοστόργῳ παρὰ ματρί
παίσδειν ἐς βαθὺν ὄρθρον, ἐπεὶ καὶ ἔνας καὶ ἐς ἀῶ
κἠς ἔτος ἐξ ἔτεος, Μενέλαε, τεὰ νυὸς ἅδε.
(Theocritus, Id. 18.9-15)

Have you fallen asleep so early, dear bridegroom? Are your limbs just too heavy? Is sleep what you desire? Or were you far gone in drink when you were put to bed? If you were keen to go to sleep early you should have slept alone and left the girl to play deep into the night with the other girls at her loving mother’s side, for she will be your bride the day after next and the day that dawns after that, and all the years to come.
(tr. Neil Hopkinson)