Encheitai

46dda4d9f1ba35bdd46ae5e3d1a67fb9--clock-work-ancient-greek

Τίς οὖν ἀποδέδεικται λόγος ἀνδρὶ δικαίῳ συνηγόρῳ, ἐγὼ λέξω. εἰς τρία μέρη διαιρεῖται ἡ ἡμέρα, ὅταν εἰσίῃ γραφὴ παρανόμων εἰς τὸ δικαστήριον. ἐγχεῖται γὰρ τὸ μὲν πρῶτον ὕδωρ τῷ κατηγόρῳ καὶ τοῖς νόμοις καὶ τῇ δημοκρατίᾳ, τὸ δὲ δεύτερον τῷ τὴν γραφὴν φεύγοντι καὶ τοῖς εἰς αὐτὸ τὸ πρᾶγμα λέγουσιν· ἐπειδὰν δὲ τῇ πρώτῃ ψήφῳ λυθῇ τὸ παράνομον, ἤδη τὸ τρίτον ὕδωρ ἐγχεῖται τῇ τιμήσει καὶ τῷ μεγέθει τῆς ὀργῆς τῆς ὑμετέρας. ὅστις μὲν οὖν ἐν τῇ τιμήσει τὴν ψῆφον αἰτεῖ, τὴν ὀργὴν τὴν ὑμετέραν παραιτεῖται· ὅστις δ’ ἐν τῷ πρώτῳ λόγῳ τὴν ψῆφον αἰτεῖ, ὅρκον αἰτεῖ, νόμον αἰτεῖ, δημοκρατίαν αἰτεῖ, ὧν οὔτε αἰτῆσαι οὐδὲν ὅσιον οὐδενί, οὔτ’ αἰτηθέντα ἑτέρῳ δοῦναι. κελεύσατε οὖν αὐτούς, ἐάσαντας τὴν πρώτην ὑμᾶς ψῆφον κατὰ τοὺς νόμους διενεγκεῖν, ἀπαντᾶν εἰς τὴν τίμησιν.
(Aeschines, Or. 3.197-198)

I myself will tell you the appropriate argument for a supporting speaker with a sense of propriety. The day is divided into three parts when an indictment for illegal legislation comes to court. The first portion of water is poured into the urns for the prosecutor, the laws, and the democratic constitution, the second portion of water for the man facing the indictment and supporters who speak to the main issue. And once the illegal proposal is overturned by the initial verdict, at this point the third portion of water is poured in for the penalty assessment and deciding the extent of your anger. Now anyone who asks for your vote at the assessment stage is seeking to placate your anger. But anyone who asks for your vote in the first speech is asking you to make a gift of your oath, of the law; of democratic rule. None of these can rightly be asked by anyone, nor can they rightly be given to another when asked. So tell them to leave you to cast your initial vote according to the laws and then approach you at the assessment stage. (tr. Chris Carey)

Tropon

Ὁ γὰρ μισότεκνος καὶ πατὴρ πονηρὸς οὐκ ἄν ποτε γένοιτο δημαγωγὸς χρηστός, οὐδὲ ὁ τὰ φίλτατα καὶ οἰκειότατα σώματα μὴ στέργων οὐδέποθ’ ὑμᾶς περὶ πολλοῦ ποιήσεται τοὺς ἀλλοτρίους, οὐδέ γε ὁ ἰδίᾳ πονηρὸς ἄν ποτε γένοιτο δημοσίᾳ χρηστός, οὐδ’ ὅστις ἐστὶν οἴκοι φαῦλος, οὐδέποτ’ ἦν ἐν Μακεδονίᾳ καλὸς κἀγαθός· οὐ γὰρ τὸν τρόπον, ἀλλὰ τὸν τόπον μετήλλαξεν.
(Aeschines, Or. 3.78)

For the man who hates his child and is a bad father could never become a safe guide to the people; the man who does not cherish the persons who are nearest and dearest to him, will never care much about you, who are not his kinsmen; the man who is wicked in his private relations would never be found trustworthy in public affairs; and the man who is base at home was never a good and honourable man in Macedonia, for by his journey he changed his position, not his disposition. (tr. Charles Darwin Adams)

Katapeplutai

Εἰ γάρ τις ὑμᾶς ἐρωτήσειε, πότερον ὑμῖν ἐνδοξοτέρα δοκεῖ ἡ πόλις ἡμῶν εἶναι ἐπὶ τῶν νυνὶ καιρῶν ἢ ἐπὶ τῶν προγόνων, ἅπαντες ἂν ὁμολογήσαιτε, ἐπὶ τῶν προγόνων. ἄνδρες δὲ πότερον τότε ἀμείνους ἦσαν ἢ νυνί; τότε μὲν διαφέροντες, νυνὶ δὲ πολλῷ καταδεέστεροι. δωρεαὶ δὲ καὶ στέφανοι καὶ κηρύγματα καὶ σιτήσεις ἐν πρυτανείῳ πότερα τότε ἦσαν πλείους ἢ νυνί; τότε μὲν ἦν σπάνια τὰ καλὰ παρ’ ἡμῖν, καὶ τὸ τῆς ἀρετῆς ὄνομα τίμιον· νυνὶ δ’ ἤδη καταπέπλυται τὸ πρᾶγμα, καὶ τὸ στεφανοῦν ἐξ ἔθους, αλλ’ οὐκ ἐκ προνοίας, ποιεῖσθε. οὐκ οὖν ἄτοπον οὑτωσὶ διαλογιζομένοις, τὰς μὲν δωρεὰς νυνὶ πλείους εἶναι, τὰ δὲ πράγματα τὰ τῆς πόλεως τότε μᾶλλον ἰσχύειν, καὶ τοὺς ἄνδρας νῦν μὲν χείρους εἶναι, τότε δ’ ἀμείνους; (Aeschines, Or. 3.178-179)

If any one should ask you whether our city seems to you more glorious in our own time or in the time of our fathers, you would all agree, in the time of our fathers. And were there better men then than now? Then, eminent men; but now, far inferior. But rewards and crowns and proclamations, and maintenance in the Prytaneum – were these things more common then than now? Then, honors were rare among us, and the name of virtue was itself an honor. But now the custom is already completely faded out, and you do the crowning as a matter of habit, not deliberately. Are you not therefore surprised, when you look at it in this light, that the rewards are now more numerous, but the city was then more prosperous? And that the men are now inferior, but were better then? (tr. Charles Darwin Adams)