Enorchoi

beaver

Ὁ κάστωρ ἀμφίβιόν ἐστι ζῷον, καὶ μεθ’ ἡμέραν μὲν ἐν τοῖς ποταμοῖς καταδὺς διαιτᾶται, νύκτωρ δὲ ἐπὶ τῆς γῆς ἀλᾶται, οἷς ἂν περιτύχῃ τούτοις τρεφόμενος. οὐκοῦν ἐπίσταται τὴν αἰτίαν δι’ ἣν ἐπ’ αὐτὸν οἱ θηραταὶ σὺν προθυμίᾳ τε καὶ ὁρμῇ τῇ πάσῃ χωροῦσι, καὶ ἐπικύψας καὶ δακὼν ἀπέκοψε τοὺς ἑαυτοῦ ὄρχεις, καὶ προσέρριψεν αὐτοῖς, ὡς ἀνὴρ φρόνιμος λῃσταῖς μὲν περιπεσών, καταθεὶς δὲ ὅσα ἐπήγετο ὑπὲρ τῆς ἑαυτοῦ σωτηρίας, λύτρα δήπου ταῦτα ἀλλαττόμενος. ἐὰν δὲ ᾖ πρότερον ἐκτεμὼν καὶ σωθεὶς εἶτα πάλιν διώκηται, ὃ δὲ ἀναστήσας ἑαυτὸν καὶ ἐπιδείξας ὅτι τῆς αὐτῶν σπουδῆς οὐκ ἔχει τὴν ὑπόθεσιν, τοῦ περαιτέρω καμάτου παρέλυσε τοὺς θηρατάς· ἧττον γάρ τοι τῶν κρεῶν ἐκείνοις φροντίς ἐστι. πολλάκις δὲ καὶ ἔνορχοι ὄντες, ὡς ὅτι πορρωτάτω ἀποσπάσαντες τῷ δρόμῳ, εἶτα ὑποστείλαντες τὸ σπουδαζόμενον μέρος, πάνυ σοφῶς καὶ πανούργως ἐξηπάτησαν, ὡς οὐκ ἔχοντες ἃ κρύψαντες εἶχον.
(Aelian, Nat. Anim. 6.34)

The Beaver is an amphibious creature: by day it lives hidden in rivers, but at night it roams the land, feeding itself with anything that it can find. Now it understands the reason why hunters come after it with such eagerness and impetuosity, and it puts down its head and with its teeth cuts off its testicles and throws them in their path, as a prudent man who, falling into the hands of robbers, sacrifices all that he is carrying, to save his life, and forfeits his possessions by way of ransom. If however it has already saved its life by self-castration and is again pursued, then it stands up and reveals that it offers no ground for their eager pursuit, and releases the hunters from all further exertions, for they esteem its flesh less. Often however Beavers with testicles intact, after escaping as far away as possible, have drawn in the coveted part, and with great skill and ingenuity tricked their pursuers, pretending that they no longer possessed what they were keeping in concealment. (tr. Alwyn Faber Scholfield)

Hupnopoion

pay-hyena

Ἡ ὕαινα, ὡς Ἀριστοτέλης λέγει, ἐν τῇ ἀριστερᾷ χειρὶ ἔχει δύναμιν ὑπνοποιόν, καὶ ἐνεργάζεται κάρον μόνον προσθιγοῦσα. πάρεισι γοῦν ἐς τὰ αὔλια πολλάκις, καὶ ὅταν ἐντύχῃ τινὶ καθεύδοντι, προσελθοῦσα ἡσυχῆ τὴν ὑπνοποιὸν ὡς ἂν εἴποις χεῖρα προσέθηκε τῇ ῥινί, ὁ δὲ ἄγχεταί τε καὶ πιέζεται. καὶ ἐκείνη μὲν ὑπορύττει τὴν γῆν τὴν ὑπὸ τῇ κεφαλῇ ἐς τοσοῦτον, ἐς ὅσον ἀνέκλασεν ἐς τὸν βόθρον καὶ τὴν φάρυγγα ὑπτίαν ἀπέφηνε καὶ γυμνήν· ἐνταῦθα δὲ ἡ ὕαινα ἐνέφυ καὶ ἀπέπνιξε καὶ ἐς τὸν φωλεὸν ἀπάγει.
(Aelian, Nat. Anim. 6.14)

The Hyena, according to Aristotle, has in its left paw the power of sending to sleep and can with a mere touch induce torpor. For instance, it often visits stables, and when it finds any creature asleep it creeps softly up and puts what you might call its sleep-inducing paw upon the creature’s nose, and it is suffocated and overpowered. Meantime the Hyena scoops out the earth beneath the head to such a depth as makes the head bend back into the hole, leaving the throat uppermost and exposed. Thereupon if fastens on to the animal, throttles it, and carries it off to its lair. (tr. Alwyn Faber Scholfield)

Paidika

banquet_euaion_louvre_g467

Περὶ τῶν ἐν Λακεδαίμονι ἐφόρων πολλὰ μὲν καὶ ἄλλα εἰπεῖν καλὰ ἔχω, ἃ δ᾽ οὖν προῄρημαι, ταῦτα νῦν ἐρῶ. ὅτε τις τῶν παρ᾽ αὐτοῖς καλῶν πλούσιον ἐραστὴν εἵλετο τοῦ χρηστοῦ πένητος, ἐπέβαλον αὐτῷ χρήματα, κολάζοντες ὡς ἔοικε τὴν φιλοχρηματίαν τῇ τῶν χρημάτων ζημίᾳ. ἄλλον δέ τινα ἄνδρα καλὸν κἀγαθὸν οὐδενὸς ἐρῶντα τῶν καλῶς πεφυκότων καὶ τοῦτον ἐζημίωσαν, ὅτι χρηστὸς ὢν οὐδενὸς ἤρα· δῆλον γὰρ ὡς ὅμοιον ἂν ἑαυτῷ κἀκεῖνον ἀπέφηνεν, ἴσως δ᾽ ἂν καὶ ἄλλον. δεινὴ γὰρ ἡ τῶν ἐραστῶν πρὸς τὰ παιδικὰ εὔνοια ἀρετὰς ἐνεργάσασθαι, ὅταν αὐτοὶ σεμνοὶ ὦσιν· ἐπεί τοι Λακωνικὸς καὶ οὗτος νόμος, ὅταν ἁμάρτῃ μειράκιον, τῇ μὲν ἀφελείᾳ τοῦ τρόπου καὶ τῷ νεαρῷ τῆς ἡλικίας συγγινώσκουσι, τὸν δὲ ἐραστὴν ὑπὲρ αὐτοῦ κολάζουσιν, ἐπιγνώμονας αὐτοὺς καὶ ἐξεταστὰς ὧν ἐκεῖνοι πράττουσι κελεύοντες εἶναι.
(Aelian, Var. Hist. 3.10)

Though I have many other good things to report of the Spartan ephors, there is one I have chosen to mention now. When one of the handsome young men in their society chose a rich lover in preference to one who was poor but of good character, they imposed a fine, punishing, it would seem, the desire for possessions by a monetary penalty. And any man of good appearance and character who did not fall in love with someone well-bred was also fined, because despite his excellence he did not love anyone. It was clear that he could have made his beloved, and perhaps even another man, similar to himself. Lovers’ affections for their beloved has a remarkable power of stimulating the virtues, if the former are themselves worthy of respect. In fact there is also a Spartan law, that when a young man commits a misdemeanour, the ephors are indulgent to a naive character and to the inexperience of youth, but they punish his lover instead, because they require lovers to watch and control what the young do. (tr. Nigel G. Wilson)

Hēsuchian

Μειράκιον Ἐρετρικὸν προσεφοίτησε Ζήνωνι πλείονος χρόνου, ἔστ’ εἰς ἄνδρας ἀφίκετο. ὕστερον οὖν εἰς τὴν Ἐρετρίαν ἐπανῆλθεν, καὶ αὐτὸν ὁ πατὴρ ἤρετο ὅ τι ἄρα μάθοι σοφὸν ἐν τῇ τοσαύτῃ διατριβῇ τοῦ χρόνου. ὁ δὲ ἔφη δείξειν, καὶ οὐκ εἰς μακρὰν ἔδρασε τοῦτο. χαλεπήναντος γὰρ αὐτῷ τοῦ πατρὸς καὶ τέλος πληγὰς ἐκτείναντος, ὁ δὲ τὴν ἡσυχίαν ἀγαγὼν καὶ ἐγκαρτερήσας τοῦτο ἔφη μεμαθηκέναι, φέρειν ὀργὴν πατέρων καὶ μὴ ἀγανακτεῖν.
(Aelian, Var. Hist. 9.33b)

A boy from Eretria attended Zeno’s school over quite a long period, until reaching maturity. After that he returned to Eretria and his father asked him what wisdom he had learned in such a long time. The boy said he would show him, and soon did so. When his father became annoyed and finally beat him, he remained calm and patient and said that what he had learned was to endure the anger of parents and not to lose his temper. (tr. Nigel G. Wilson)