Dikē

Lady Justice greek Themis or roman Justitia

Ἡ δέ τε παρθένος ἐστὶ Δίκη, Διὸς ἐκγεγαυῖα,
κυδρή τ᾽ αἰδοίη τε θεοῖς οἳ Ὄλυμπον ἔχουσιν·
καί ῥ᾽ ὁπότ᾽ ἄν τίς μιν βλάπτῃ σκολιῶς ὀνοτάζων,
αὐτίκα πὰρ Διὶ πατρὶ καθεζομένη Κρονίωνι
γηρύετ᾽ ἀνθρώπων ἄδικον νόον, ὄφρ᾽ ἀποτείσῃ
δῆμος ἀτασθαλίας βασιλέων, οἳ λυγρὰ νοέοντες
ἄλλῃ παρκλίνωσι δίκας σκολιῶς ἐνέποντες.
ταῦτα φυλασσόμενοι, βασιλῆς, ἰθύνετε μύθους,
δωροφάγοι, σκολιῶν δὲ δικέων ἐπὶ πάγχυ λάθεσθε.
οἷ τ᾽ αὐτῷ κακὰ τεύχει ἀνὴρ ἄλλῳ κακὰ τεύχων,
ἡ δὲ κακὴ βουλὴ τῷ βουλεύσαντι κακίστη.
πάντα ἰδὼν Διὸς ὀφθαλμὸς καὶ πάντα νοήσας
καί νυ τάδ᾽, αἴ κ᾽ ἐθέλῃσ᾽, ἐπιδέρκεται, οὐδέ ἑ λήθει
οἵην δὴ καὶ τήνδε δίκην πόλις ἐντὸς ἐέργει.
νῦν δὴ ἐγὼ μήτ᾽ αὐτὸς ἐν ἀνθρώποισι δίκαιος
εἴην μήτ᾽ ἐμὸς υἱός, ἐπεὶ κακὸν ἄνδρα δίκαιον
ἔμμεναι, εἰ μείζω γε δίκην ἀδικώτερος ἕξει·
ἀλλὰ τά γ᾽ οὔ πω ἔολπα τελεῖν Δία μητιόεντα.
(Hesiod, Erga kai Hēmerai 256-273)

There is a maiden, Justice, born of Zeus, celebrated and revered by the gods who dwell on Olympus, and whenever someone harms her by crookedly scorning her, she sits down at once beside her father Zeus, Cronus’ son, and proclaims the unjust mind of human beings, so that he will take vengeance upon the people for the wickedness of their kings, who think baneful thoughts and bend judgments to one side by pronouncing them crookedly. Bear this in mind, kings, and straighten your discourses, you gift-eaters, and put crooked judgments quite out of your minds. A man contrives evil for himself when he contrives evil for someone else, and an evil plan is most evil for the planner. Zeus’ eye, which sees all things and knows all things, perceives this too, if he so wishes, and he is well aware just what kind of justice this is which the city has within it. Right now I myself would not want to be a just man among human beings, neither I nor a son of mine, since it is evil for a man to be just if the more unjust one will receive greater justice. But I do not anticipate that the counsellor Zeus will let things end up this way. (tr. Glenn W. Most)

Omeichein

De-replica-van-Manneke-Pis-vlakbij-de-Grote-Markt-in-Brussel-cc-e1438853110609

Μηδ’ ἄντ’ ἠελίου τετραμμένος ὀρθὸς ὀμείχειν·
αὐτὰρ ἐπεί κε δύῃ, μεμνημένος, ἔς τ’ ἀνιόντα,
μηδ’ ἀπογυμνωθείς· μακάρων τοι νύκτες ἔασιν·
μήτ’ ἐν ὁδῷ μήτ’ ἐκτὸς ὁδοῦ προβάδην οὐρήσεις·
ἑζόμενος δ’ ὅ γε θεῖος ἀνήρ, πεπνυμένα εἰδώς,
ἠ’ ὅ γε πρὸς τοῖχον πελάσας εὐερκέος αὐλῆς.
μηδ’ αἰδοῖα γονῇ πεπαλαγμένος ἔνδοθι οἴκου
ἱστίῃ ἐπελαδὸν παραφαινέμεν, ἀλλ’ ἀλέασθαι.
μηδ’ ἀπὸ δυσφήμοιο τάφου ἀπονοστήσαντα
σπερμαίνειν γενεήν, ἀλλ’ ἀθανάτων ἀπὸ δαιτός.
μηδέ ποτ’ ἐν προχοῇς ποταμῶν ἅλαδε προρεόντων
μηδ’ ἐπὶ κρηνάων οὐρεῖν, μάλα δ’ ἐξαλέασθαι,
μηδ’ ἐναποψύψειν· τὸ γὰρ οὔ τοι λώϊόν ἐστιν.
(Hesiod, Erga kai Hēmerai 727-759)

And do not urinate standing up facing the sun; but be mindful to do so after it sets, and before it rises, but even so do not completely bare yourself; for the nights belong to the blessed ones. And do not urinate while you are walking, on the road or off the road: it is crouching that the god-fearing man, who knows wisdom, does it, or after he has approached towards the wall of a well-fenced courtyard. And inside the house do not reveal your genitals besmirched with intercourse near the hearth, but avoid this. And do not sow offspring when you come home from an ill-spoken funeral, but from a dinner of the immortals. And do not ever urinate into the streams of rivers that flow down towards the sea nor onto fountains – avoid this entirely – and do not defecate into them: for that is not better. (tr. Glenn W. Most)

Ēschalle

Screen Shot 2016-07-15 at 10.45.16

Ἣ δ’* ὑποκυσαμένη τέκεν Αἰακὸν ἱππιοχάρμην…
αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ἥβης πολυηράτου ἵκετο μέτρον,
μοῦνος ἐὼν ἤσχαλλε· πατὴρ δ’ ἀνδρῶν τε θεῶν τε,
ὅσσοι ἔσαν μύρμηκες ἐπηράτου ἔνδοθι νήσου,
τοὺς ἄνδρας ποίησε βαθυζώνους τε γυναῖκας.
οἳ δή τοι πρῶτοι ζεῦξαν νέας ἀμφιελίσσας,
πρῶτοι δ’ ἱστί’ ἔθεν νηὸς πτερὰ ποντοπόροιο

* sc. Αἴγινα.

(Hesiod, Catalogue of Women fr. 145)

She became pregnant and bore Aeacus who delighted in the battle-chariot. . .*
But when he reached the full measure of lovely puberty,
he was distressed at being alone; so the father of men and of gods
turned all the ants that were within the lovely island
into men and deep-girdled women.
These were the first to fasten together swaying ships,
and the first to set up sails, the sea-crossing boat’s wings

* After this line an unknown number of lines may be missing.

(tr. Glenn W. Most, with his note)

Arktouros

Arcturus-300x300

Εὖτ’ ἂν δ’ ἑξήκοντα μετὰ τροπὰς ἠελίοιο
χειμέρι’ ἐκτελέσῃ Ζεὺς ἤματα, δή ῥα τότ’ ἀστὴρ
Ἀρκτοῦρος προλιπὼν ἱερὸν ῥόον Ὠκεανοῖο
πρῶτον παμφαίνων ἐπιτέλλεται ἀκροκνέφαιος.
τὸν δὲ μέτ’ ὀρθογόη Πανδιονὶς ὦρτο χελιδὼν
ἐς φάος ἀνθρώποις, ἔαρος νέον ἱσταμένοιο.
τὴν φθάμενος οἴνας περιταμνέμεν· ὣς γὰρ ἄμεινον.
(Hesiod, Erga kai Hēmerai 564-570)

When Zeus has finished sixty wintry days after the solstice, then the star Arcturus leaves the holy stream of Ocean and first rises brilliant at dusk. After him the shrilly wailing daughter of Pandion, the swallow, appears to men when spring is just beginning. Before she comes, prune the vines, for it is best so. (tr. Hugh G. Evelyn-White)