Andriantas

baby-jesus1

Ἆρα ἀγνοεῖτε τὴν προσοῦσαν αἰσχύνην τῷ πράγματι καὶ πόσον γέλωτα ὄφλετε δημοσίᾳ ψευδόμενοι, καὶ ταῦτα φανερῶς οὕτως; ἐν γοῦν τοῖς ψηφίσμασι γράφετε, στῆσαι δὲ εἰκόνα τοῦ δεῖνος. πῶς, εἴποι τις ἂν ὑμῖν, ἄνδρες Ῥόδιοι, στῆσαι γράφετε τὴν ἑστῶσαν, ἐὰν οὕτω τύχῃ, πρὸ πεντακοσίων ἐτῶν; εἶτα τῶν μὲν γυναικῶν τὰς ὑποβαλλομένας παιδία πονηρὰς κρίνετε καὶ δεινόν τι ποιεῖν ἡγεῖσθε καταψευδομένας· αὐτοὶ δὲ οὐκ αἰσχύνεσθε ταὐτὸ ποιοῦντες ἐπὶ τῶν εἰκόνων, καὶ τοὺς ἀνδριάντας, ὧν οὐκ εἰσί, τούτων εἶναι λέγοντες, καὶ ταῦτα οὐκ ὄντες ἀνήκοοι τῶν κατὰ τῆς πόλεως σκωμμάτων; φασὶ γοῦν πολλοὶ τοὺς Ῥοδίων ἀνδριάντας ὁμοίους εἶναι τοῖς ὑποκριταῖς. ὥσπερ γὰρ ἐκείνων ἕκαστον ἄλλοτε ἄλλον εἰσιέναι, καὶ τοὺς ἀνδριάντας ὑμῖν ἄλλοτε ἄλλα λαμβάνειν πρόσωπα καὶ μικροῦ δεῖν ὑποκρινομένους ἑστάναι. τὸν γὰρ αὐτὸν νῦν μὲν εἶναι Ἕλληνα, νῦν δὲ Ῥωμαῖον, πάλιν δ’, ἂν οὕτω τύχῃ, Μακεδόνα ἢ Πέρσην· καὶ ταῦτ’ ἐπ’ ἐνίων οὕτως ὥστε τὸν ἰδόντα εὐθὺς εἰδέναι. καὶ γὰρ ἐσθὴς καὶ ὑπόδεσις καὶ τοιαῦθ’ ἕτερα τὸ ψεῦσμα ἐλέγχει.
(Dio Chrysostom, Or. 31.153-155)

Can it be that you are unaware of the shame which attaches to this practice, and how ridiculous you make yourselves by this deception practised by your state, and that too so openly? For instance, in your decrees you propose ‘to erect a statue of So-and so.’ “But just how,” someone might ask you, “do you propose, men of Rhodes, to ‘erect’ the statue that has been erected possibly for the last five hundred years?” After doing that, can you adjudge those women who palm off other women’s children as their own to be wicked and regard their deception as a horrible thing, while you yourselves are not ashamed of doing the same thing with your images by saying that the statues belong to those to whom they do not belong, and that too when you cannot help hearing of the jests with which your city is reviled? For instance, many people assert that the statues of the Rhodians are like actors. For just as every actor makes his entrance as one character at one time and at another as another, so likewise your statues assume different rôles at different times and stand almost as if they were acting a part. For instance, one and the same statue, they say, is at one time a Greek, at another time a Roman, and later on, if it so happens, a Macedonian or a Persian; and what is more, with some statues the deception is so obvious that the beholder at once is aware of the deceit. For in fact, clothing, foot-gear, and everything else of that kind expose the fraud. (tr. James Wilfred Cohoon)

Aretēs

Donald Trump Holds Campaign Rally In Dallas

Τίνι μὲν γὰρ δεῖ πλείονος φρονήσεως ἢ τῷ βουλευομένῳ περὶ τῶν μεγίστων; τίνι δὲ ἀκριβεστέρας δικαιοσύνης ἢ τῷ μείζονι τῶν νόμων; τίνι δὲ σωφροσύνης ἐγκρατεστέρας ἢ ὅτῳ πάντα ἔξεστι; τίνι δὲ ἀνδρείας ἰσχυροτέρας ἢ ὑφ’ οὗ πάντα σῴζεται; τίνα δὲ μᾶλλον εὐφραίνει τὰ ἔργα τῆς ἀρετῆς ἢ τὸν σύμπαντας ἀνθρώπους θεατὰς καὶ μάρτυρας ἔχοντα τῆς αὑτοῦ ψυχῆς; ὥστε μήποτε πράξαντι μηδὲν οἷόν τε λαθεῖν, οὐ μᾶλλον ἢ τῷ ἡλίῳ πορεύεσθαι διὰ σκότους· πάντα γὰρ τἄλλα ἀναφαίνων πρῶτον ἑαυτὸν ἐπιδείκνυσι.
(Dio Chrysostom, Or. 3.10-11)

Who, in fact, must exercise greater wisdom than he who is concerned with the weightiest matters; who, a keener sense of justice than he who is above the law; who, a more rigorous self-control than he to whom all things are permissible; who, a stouter courage than he upon whom the safety of everything depends? And who takes greater delight in the works of virtue than he who has all men as spectators and witnesses of his own soul? — so that nothing he may do can ever be hidden any more than the sun can run its course in darkness; for, in bringing all other things to light, it reveals itself first. (tr. James Wilfred Cohoon)