Alupos

65866-istock-584876194

Ἐνδόντος δὲ τοῦ πνεύματος φερόμενος νήσοις τισὶν ἐναυλίζεται σποράσιν ἀνύδροις· κἀκεῖθεν ἄρας καὶ διεκβαλὼν τὸν Γαδειραῖον πορθμόν ἐν δεξιᾷ τοῖς ἐκτὸς ἐπιβάλλει τῆς Ἰβηρίας, μικρὸν ὑπὲρ τῶν τοῦ Βαίτιος ἐκβολῶν, ὃς εἰς τὴν Ἀτλαντικὴν ἐκφερόμενος θάλατταν ὄνομα τῇ περὶ αὐτὸν Ἰβηρίᾳ, παρέσχεν. ἐνταῦθα ναῦταί τινες ἐντυγχάνουσιν αὐτῷ νέον ἐκ τῶν Ἀτλαντικῶν νήσων ἀναπεπλευκότες, αἳ δύο μέν εἰσι λεπτῷ παντάπασι πορθμῷ διαιρούμεναι, μυρίους δ᾽ ἀπέχουσι Λιβύης σταδίους καὶ ὀνομάζονται Μακάρων. ὄμβροις δὲ χρώμεναι μετρίοις σπανίως, τὰ δὲ πλεῖστα πνεύμασι μαλακοῖς καὶ δροσοβόλοις, οὐ μόνον ἀροῦν καὶ φυτεύειν παρέχουσιν ἀγαθὴν καὶ πίονα χώραν, ἀλλὰ καὶ καρπὸν αὐτοφυῆ φέρουσιν ἀποχρῶντα πλήθει καὶ γλυκύτητι βόσκειν ἄνευ πόνων καὶ πραγματείας σχολάζοντα δῆμον. ἀὴρ δὲ ἄλυπος ὡρῶν τε κράσει καὶ μεταβολῆς μετριότητι κατέχει τὰς νήσους, οἱ μέν γὰρ ἐνθένδε τῆς γῆς ἀποπνέοντες ἔξω βορέαι καὶ ἀπηλιῶται διὰ μῆκος ἐκπεσόντες εἰς τόπον ἀχανῆ διασπείρονται καὶ προαπολείπουσι, πελάγιοι δὲ περιρρέοντες ἀργέσται καὶ ζέφυροι βληχροὺς μέν ὑετοὺς καὶ σποράδας ἐκ θαλάττης ἐπάγοντες, τὰ δὲ πολλὰ νοτεραῖς αἰθρίαις ἐπιψύχοντες ἡσυχῇ τρέφουσιν, ὥστε μέχρι τῶν βαρβάρων διῖχθαι πίστιν ἰσχυράν αὐτόθι τὸ Ἠλύσιον εἶναι πεδίον καὶ τὴν τῶν εὐδαιμόνων οἴκησιν, ἣν Ὅμηρος ὕμνησε.
(Plutarch, Bios Sertōriou 8)

But the wind subsided and he was borne along to certain scattered and waterless islands, where he spent the night; then, setting out from there, and passing through the strait of Cadiz, he kept the outer coast of Spain on the right and landed a little above the mouths of the river Baetis, which empties into the Atlantic sea and has given its name to the adjacent parts of Spain. Here he fell in with some sailors who had recently come back from the Atlantic Islands*. These are two in number, separated by a very narrow strait; they are ten thousand furlongs distant from Africa, and are called the Islands of the Blest. They enjoy moderate rains at long intervals, and winds which for the most part are soft and precipitate dews, so that the islands not only have a rich soil which is excellent for plowing and planting, but also produce a natural fruit that is plentiful and wholesome enough to feed, without toil or trouble, a leisured folk. Moreover, an air that is salubrious, owing to the climate and the moderate changes in the seasons, prevails on the islands. For the north and east winds which blow out from our part of the world plunge into fathomless space, and, owing to the distance, dissipate themselves and lose their power before they reach the islands; while the south and west winds that envelope the islands from the sea sometimes bring in their train soft and intermittent showers, but for the most part cool them with moist breezes and gently nourish the soil. Therefore a firm belief has made its way, even to the Barbarians, that here is the Elysian Field and the abode of the blessed, of which Homer sang**.

* Perhaps Madeira and Porto Santo, though these are forty miles apart. Features of the Canary Islands have doubtless crept into the description.
** Odyssey, iv. 563-568.

(tr. Bernadotte Perrin, with her notes)

 

Philoploutian

pegels

Ῥωμαῖοι μὲν οὖν λέγουσι πολλαῖς ἀρεταῖς τοῦ Κράσσου κακίαν μίαν ἐπισκοτῆσαι τὴν φιλοπλουτίαν· ἔοικε δ’ οὐ μία, πασῶν δ’ ἐρρωμενεστάτη τῶν ἐν αὐτῷ κακιῶν γενομένη, τὰς ἄλλας ἀμαυρῶσαι. τεκμήρια δὲ τῆς φιλοπλουτίας αὐτοῦ μέγιστα ποιοῦνται τόν τε τρόπον τοῦ πορισμοῦ καὶ τῆς οὐσίας τὸ μέγεθος. τριακοσίων γὰρ οὐ πλείω κεκτημένος ἐν ἀρχῇ ταλάντων, εἶτα παρὰ τὴν ὑπατείαν ἀποθύσας μὲν τῷ Ἡρακλεῖ τὴν δεκάτην καὶ τὸν δῆμον ἑστιάσας, τρεῖς δὲ μῆνας ἑκάστῳ Ῥωμαίων σιτηρέσιον ἐκ τῶν αὑτοῦ παρασχών, ὅμως πρὸ τῆς ἐπὶ Πάρθους στρατείας αὐτὸς αὑτῷ θέμενος ἐκλογισμὸν τῆς οὐσίας, εὗρεν ἑκατὸν ταλάντων τίμημα πρὸς ἑπτακισχιλίοις. τὰ δὲ πλεῖστα τούτων, εἰ δεῖ μετὰ βλασφημίας εἰπεῖν τὸ ἀληθές, ἐκ πυρὸς συνήγαγε καὶ πολέμου, ταῖς κοιναῖς ἀτυχίαις προσόδῳ τῇ μεγίστῃ χρησάμενος. ὅτε γὰρ Σύλλας ἑλὼν τὴν πόλιν ἐπώλει τὰς οὐσίας τῶν ἀνῃρημένων ὑπ’ αὐτοῦ, λάφυρα καὶ νομίζων καὶ ὀνομάζων, καὶ βουλόμενος ὅτι πλείστοις καὶ κρατίστοις προσομόρξασθαι τὸ ἄγος, οὔτε λαμβάνων οὔτ’ ὠνούμενος ἀπεῖπε. πρὸς δὲ τούτοις ὁρῶν τὰς συγγενεῖς καὶ συνοίκους τῆς Ῥώμης κῆρας ἐμπρησμοὺς καὶ συνιζήσεις διὰ βάρος καὶ πλῆθος οἰκοδομημάτων, ἐωνεῖτο δούλους ἀρχιτέκτονας καὶ οἰκοδόμους. Ειτ’ ἔχων τούτους, ὑπὲρ πεντακοσίους ὄντας, ἐξηγόραζε τὰ καιόμενα καὶ γειτνιῶντα τοῖς καιομένοις, διὰ φόβον καὶ ἀδηλότητα τῶν δεσποτῶν ἀπ’ ὀλίγης τιμῆς προϊεμένων, ὥστε τῆς Ῥώμης τὸ πλεῖστον μέρος ὑπ’ αὐτῷ γενέσθαι. τοσούτους δὲ κεκτημένος τεχνίτας, οὐδὲν ᾠκοδόμησεν αὐτὸς ἢ τὴν ἰδίαν οἰκίαν, ἀλλ’ ἔλεγε τοὺς φιλοικοδόμους αὐτοὺς ὑφ’ ἑαυτῶν καταλύεσθαι χωρὶς ἀνταγωνιστῶν.
(Plutarch, Bios Krassou 2.1-5)

The Romans, it is true, say that the many virtues of Crassus were obscured by his sole vice of avarice; and it is likely that the one vice which became stronger than all the others in him, weakened the rest. The chief proofs of his avarice are found in the way he got his property and in the amount of it. For at the outset he was possessed of not more than three hundred talents; then during his consulship he sacrificed the tenth of his goods to Hercules, feasted the people, gave every Roman out of his own means enough to live on for three months, and still, when he made a private inventory of his property before his Parthian expedition, he found that it had a value of seventy-one hundred talents. The greatest part of this, if one must tell the scandalous truth, he got together out of fire and war, making the public calamities his greatest source of revenue. For when Sulla took the city and sold the property of those whom he had put to death, considering it and calling it spoil of war, and wishing to defile with his crime as many and as influential men as he could, Crassus was never tired of accepting or of buying it. And besides this, observing how natural and familiar at Rome were such fatalities as the conflagration and collapse of buildings, owing to their being too massive and close together, he proceeded to buy slaves who were architects and builders. Then, when he had over five hundred of these, he would buy houses that were afire, and houses which adjoined those that were afire, and these their owners would let go at a trifling price owing to their fear and uncertainty. In this way the largest part of Rome came into his possession. But though he owned so many artisans, he built no house for himself other than the one in which he lived; indeed, he used to say that men who were fond of building were their own undoers, and needed no other foes. (tr. Bernadotte Perrin)

Aposphagentōn

D350_6_003_0004_600

Ἐν δὲ τούτῳ λέγεταί τινας ἐν Κεραμεικῷ πρεσβυτῶν ἀκούσαντας διαλεγομένων πρὸς ἀλλήλους καὶ κακιζόντων τὸν τύραννον, ὡς μὴ φυλάττοντα τοῦ τείχους τὴν περὶ τὸ Ἑπτάχαλκον ἔφοδον καὶ προσβολήν, ᾗ μόνῃ δυνατὸν εἶναι καὶ ῥᾴδιον ὑπερβῆναι τοὺς πολεμίους, ἀπαγγεῖλαι ταῦτα πρὸς τὸν Σύλλαν. ὁ δὲ οὐ κατεφρόνησεν, ἀλλὰ ἐπελθὼν νυκτὸς καὶ θεασάμενος τὸν τόπον ἁλώσιμον εἴχετο τοῦ ἔργου, λέγει δὲ αὐτός ὁ Σύλλας ἐν τοῖς ὑπομνήμασι τὸν πρῶτον ἐπιβάντα τοῦ τείχους Μάρκον Ἀτήϊον ἀντιστάντος αὐτῷ πολεμίου δόντα πληγὴν ἐκ καταφορᾶς τῷ κράνει περικλάσαι τὸ ξίφος, οὐ μὴν ὑφέσθαι τῆς χώρας, ἀλλὰ μεῖναι καὶ κατασχεῖν. κατελήφθη μὲν οὖν ἡ πόλις ἐκεῖθεν, ὡς Ἀθηναίων οἱ πρεσβύτατοι διεμνημόνευον. αὐτός δὲ Σύλλας τὸ μεταξὺ τῆς Πειραϊκῆς πύλης καὶ τῆς ἱερᾶς κατασκάψας καὶ συνομαλύνας, περὶ μέσας νύκτας εἰσήλαυνε, φρικώδης ὑπό τε σάλπιγξι καὶ κέρασι πολλοῖς, ἀλαλαγμῷ καὶ κραυγῇ τῆς δυνάμεως ἐφ’ ἁρπαγὴν καὶ φόνον ἀφειμένης ὑπ’ αὐτοῦ, καὶ φερομένης διὰ τῶν στενωπῶν ἐσπασμένοις τοῖς ξίφεσιν, ὥστε ἀριθμὸν μηδένα γενέσθαι τῶν ἀποσφαγέντων, ἀλλὰ τῷ τόπῳ τοῦ ῥυέντος αἵματος ἔτι νῦν μετρεῖσθαι τὸ πλῆθος. ἄνευ γὰρ τῶν κατὰ τὴν ἄλλην πόλιν ἀναιρεθέντων ὁ περὶ τὴν ἀγορὰν φόνος ἐπέσχε πάντα τὸν ἐντὸς τοῦ Διπύλου Κεραμεικόν πολλοῖς δὲ λέγεται καὶ διὰ πυλῶν κατακλύσαι τὸ προάστειον. ἀλλὰ τῶν οὕτως ἀποθανόντων, τοσούτων γενομένων, οὐκ ἐλάσσονες ἦσαν οἱ σφᾶς αὐτοὺς διαφθείροντες οἴκτῳ καὶ πόθῳ τῆς πατρίδος ὡς ἀναιρεθησομένης. τοῦτο γὰρ ἀπογνῶναι καὶ φοβηθῆναι τὴν σωτηρίαν ἐποίησε τοὺς βελτίστους, οὐδὲν ἐν τῷ Σύλλᾳ φιλάνθρωπον οὐδὲ μέτριον ἐλπίσαντας. ἀλλὰ γὰρ τοῦτο μὲν Μειδίου καὶ Καλλιφῶντος τῶν φυγάδων δεομένων καὶ προκυλινδουμένων αὐτοῦ, τοῦτο δὲ τῶν συγκλητικῶν, ὅσοι συνεστράτευον, ἐξαιτουμένων τὴν πόλιν, αὐτός τε μεστὸς ὢν ἤδη τῆς τιμωρίας, ἐγκώμιόν τι τῶν παλαιῶν Ἀθηναίων ὑπειπὼν ἔφη χαρίζεσθαι πολλοῖς μὲν ὀλίγους, ζῶντας δὲ τεθνηκόσιν.
(Plutarch, Bios Sullou 14.1-5)

Shortly afterwards, it is said, Sulla was told about a conversation some old men were overheard having in Cerameicus, in the course of which they cursed the tyrant for failing to protect the approaches to the wall near the Heptachalcum, which made it the only place where it was still both possible and easy for the enemy to scale the walls. Sulla took the report seriously enough to go there at night, and when he saw that the place was vulnerable, he got right down to business. In his Memoirs Sulla himself tells how Marcus Ateius, who was the first to mount the wall, did not give way, but stayed put and stood his ground when his sword broke as he brought it down on the helmet of an enemy soldier who had confronted him. In any case, as aged Athenians used to recall, the city’s fall began at that point. After demolishing and razing the wall between Piraeus and the Sacred Gates, Sulla himself marched into the city at midnight. He was a figure to inspire terror, accompanied as he was by the blasts of numerous trumpets and horns, and the cries and shouts of his men, who now had his permission to turn to plunder and slaughter and were pouring through the streets with drawn swords. There was no telling how many people were slaughtered; even now people estimate the numbers by means of how much ground was covered with blood. Leaving aside those who were killed elsewhere in the city, the blood of the dead in the main square spread throughout the part of Cerameicus that lies on the city side of the Double Gate, and a lot is said to have flooded into the suburb outside the gates as well. But although huge numbers of people died like this at the hands of Sulla’s soldiers, just as many killed themselves out of grief, unable to face the future without the city of their birth, which they were certain was going to be destroyed. The best men of Athens could see no point in staying alive and facing an uncertain future with their city lost, since they had no reason to hope for the slightest spark of human decency or moderation from Sulla. But partly because of the appeals of Midias and Calliphon, Athenian exiles who threw themselves on the ground at his feet, partly bemuse all the senators who had accompanied him on the expedition begged him to have mercy, and also bemuse he himself had drunk his fill of vengeance, after a few words in praise of the Athenians of old he told them that he would spare the few for the sake of the many, the living for the sake of the dead. (tr. Robin Waterfield)

Kataphlechthēnai

temple_of_artemis

Ἐγεννήθη δ’ οὖν Ἀλέξανδρος ἱσταμένου μηνὸς Ἑκατομβαιῶνος, ὃν Μακεδόνες Λῷον καλοῦσιν, ἕκτῃ, καθ’ ἣν ἡμέραν ὁ τῆς Ἐφεσίας Ἀρτέμιδος ἐνεπρήσθη νεώς· ᾧ γ’ Ἡγησίας ὁ Μάγνης ἐπιπεφώνηκεν ἐπιφώνημα κατασβέσαι τὴν πυρκαϊὰν ἐκείνην ὑπὸ ψυχρίας δυνάμενον· εἰκότως γὰρ ἔφη καταφλεχθῆναι τὸν νεών, τῆς Ἀρτέμιδος ἀσχολουμένης περὶ τὴν Ἀλεξάνδρου μαίωσιν. ὅσοι δὲ τῶν μάγων ἐν Ἐφέσῳ διατρίβοντες ἔτυχον, τὸ περὶ τὸν νεὼν πάθος ἡγούμενοι πάθους ἑτέρου σημεῖον εἶναι, διέθεον, τὰ πρόσωπα τυπτόμενοι καὶ βοῶντες ἄτην ἅμα καὶ συμφορὰν μεγάλην τῇ Ἀσίᾳ τὴν ἡμέραν ἐκείνην τετοκέναι. Φιλίππῳ δ’ ἄρτι Ποτείδαιαν ᾑρηκότι τρεῖς ἧκον ἀγγελίαι κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον, ἡ μὲν Ἰλλυριοὺς ἡττῆσθαι μάχῃ μεγάλῃ διὰ Παρμενίωνος, ἡ δ’ Ὀλυμπίασιν ἵππῳ κέλητι νενικηκέναι, τρίτη δὲ περὶ τῆς Ἀλεξάνδρου γενέσεως. ἐφ’ οἷς ἡδόμενον ὡς εἰκὸς ἔτι μᾶλλον οἱ μάντεις ἐπῆραν, ἀποφαινόμενοι τὸν παῖδα τρισὶ νίκαις συγγεγεννημένον ἀνίκητον ἔσεσθαι.
(Plutarch, Bios Alexandrou 3.3-5)

Be that as it may, Alexander was born early in the month Hecatombaeon, the Macedonian name for which is Loüs, on the sixth day of the month, and on this day the temple of Ephesian Artemis was burnt. It was apropos of this that Hegesias the Magnesian made an utterance frigid enough to have extinguished that great conflagration. He said, namely, it was no wonder that the temple of Artemis was burned down, since the goddess was busy bringing Alexander into the world. But all the Magi who were then at Ephesus, looking upon the temple’s disaster as a sign of further disaster, ran about beating their faces and crying aloud that woe and great calamity for Asia had that day been born. To Philip, however, who had just taken Potidaea, there came three messages at the same time: the first that Parmenio had conquered the Illyrians in a great battle, the second that his race-horse had won a victory at the Olympic games, while a third announced the birth of Alexander. These things delighted him, of course, and the seers raised his spirits still higher by declaring that the son whose birth coincided with three victories would be always victorious. (tr. Bernadotte Perrin)

Sumbiōsin

Beach.Love_.Couple.1

Ὁ Ῥωμαῖος ὑπὸ τῶν φίλων νουθετούμενος ὅτι σώφρονα γυναῖκα καὶ πλουσίαν καὶ ὡραίαν ἀπεπέμψατο, τὸν κάλτιον αὐτοῖς προτείνας; ‘ καὶ γὰρ οὗτος’ ἔφη ‘ καλὸς ἰδεῖν καὶ καινός, ἀλλ᾽ οὐδεὶς οἶδεν ὅπου με θλίβει.’ δεῖ τοίνυν μὴ προικὶ μηδὲ γένει μηδὲ κάλλει τὴν γυναῖκα πιστεύειν, ἀλλ᾽ ἐν οἷς ἅπτεται μάλιστα τοῦ ἀνδρός, ὁμιλίᾳ τε καὶ ἤθει καὶ συμπεριφορᾷ, ταῦτα μὴ σκληρὰ μηδ᾽ ἀνιῶντα καθ᾽ ἡμέραν ἀλλ᾽ εὐάρμοστα καὶ ἄλυπα καὶ προσφιλῆ παρέχειν. ὥσπερ γὰρ οἱ ἰατροὶ τοὺς ἐξ αἰτιῶν ἀδήλων καὶ κατὰ μικρὸν συλλεγομένων γεννωμένους [p. 345] πυρετοὺς μᾶλλον δεδοίκασιν ἢ τοὺς ἐμφανεῖς καὶ μεγάλας προφάσεις ἔχοντας, οὕτω τὰ λανθάνοντα τοὺς πολλοὺς μικρὰ καὶ συνεχῆ καὶ καθημερινὰ προσκρούματα γυναικὸς καὶ ἀνδρὸς μᾶλλον διίστησι καὶ λυμαίνεται τὴν συμβίωσιν.
(Plutarch, Gamika Parangelmata 22)

The Roman, on being admonished by his friends because he had put away a virtuous, wealthy, and lovely wife, reached out his shoe and said, “Yes, this is beautiful to look at, and new, but nobody knows where it pinches me.” A wife, then, ought not to rely on her dowry or birth or beauty, but on things in which she gains the greatest hold on her husband, namely conversation, character, and comradeship, which she must render not perverse or vexatious day by day, but accommodating, inoffensive, and agreeable. For, as physicians have more fear of fevers that originate from obscure causes and gradual accretion than of those which may be accounted for by manifest and weighty reasons, so it is the petty, continual, daily clashes between man and wife, unnoticed by the great majority, that disrupt and mar married life. (tr. Frank Cole Babbitt)

Tethnēke

Francisco de Goya, El Aquellare, 1798

Francisco de Goya, El Aquellare (1798)

Περὶ δὲ θανάτου τῶν τοιούτων ἀκήκοα λόγον ἀνδρὸς οὐκ ἄφρονος οὐδ’ ἀλαζόνος. Αἰμιλιανοῦ γὰρ τοῦ ῥήτορος, οὗ καὶ ὑμῶν ἔνιοι διακηκόασιν, Ἐπιθέρσης ἦν πατήρ, ἐμὸς πολίτης καὶ διδάσκαλος γραμματικῶν. οὗτος ἔφη ποτὲ πλέων εἰς Ἰταλίαν ἐπιβῆναι νεὼς ἐμπορικὰ χρήματα καὶ συχνοὺς ἐπιβάτας ἀγούσης· ἑσπέρας δ’ ἤδη περὶ τὰς Ἐχινάδας νήσους ἀποσβῆναι τὸ πνεῦμα, καὶ τὴν ναῦν διαφερομένην πλησίον γενέσθαι Παξῶν· ἐγρηγορέναι δὲ τοὺς πλείστους, πολλοὺς δὲ καὶ πίνειν ἔτι δεδειπνηκότας· ἐξαίφνης δὲ φωνὴν ἀπὸ τῆς νήσου τῶν Παξῶν ἀκουσθῆναι, Θαμοῦν τινος βοῇ καλοῦντος, ὥστε θαυμάζειν. ὁ δὲ Θαμοῦς Αἰγύπτιος ἦν κυβερνήτης οὐδὲ τῶν ἐμπλεόντων γνώριμος πολλοῖς ἀπ’ ὀνόματος. δὶς μὲν οὖν κληθέντα σιωπῆσαι, τὸ δὲ τρίτον ὑπακοῦσαι τῷ καλοῦντι· κἀκεῖνον ἐπιτείνοντα τὴν φωνὴν εἰπεῖν “ὁπόταν γένῃ κατὰ τὸ Παλῶδες,
ἀπάγγειλον ὅτι Πὰν ὁ μέγας τέθνηκε.” τοῦτ’ ἀκούσαντας ὁ Ἐπιθέρσης ἔφη πάντας ἐκπλαγῆναι καὶ διδόντων ἑαυτοῖς λόγον εἴτε ποιῆσαι βέλτιον εἴη τὸ προστεταγμένον εἴτε μὴ πολυπραγμονεῖν ἀλλ’ ἐᾶν, οὕτως γνῶναι τὸν Θαμοῦν, εἰ μὲν εἴη πνεῦμα, παραπλεῖν ἡσυχίαν ἔχοντα, νηνεμίας δὲ καὶ γαλήνης περὶ τὸν τόπον γενομένης ἀνειπεῖν ὃ ἤκουσεν. ὡς οὖν ἐγένετο κατὰ τὸ Παλῶδες, οὔτε πνεύματος ὄντος οὔτε κλύδωνος, ἐκ πρύμνης βλέποντα τὸν Θαμοῦν πρὸς τὴν γῆν εἰπεῖν, ὥσπερ ἤκουσεν, ὅτι “ὁ μέγας Πὰν τέθνηκεν”. οὐ φθῆναι δὲ παυσάμενον αὐτὸν καὶ γενέσθαι μέγαν οὐχ ἑνὸς ἀλλὰ πολλῶν στεναγμὸν ἅμα θαυμασμῷ μεμιγμένον. οἷα δὲ πολλῶν ἀνθρώπων παρόντων ταχὺ τὸν λόγον ἐν Ῥώμῃ σκεδασθῆναι, καὶ τὸν Θαμοῦν γενέσθαι μετάπεμπτον ὑπὸ Τιβερίου Καίσαρος. οὕτω δὲ πιστεῦσαι τῷ λόγῳ τὸν Τιβέριον, ὥστε διαπυνθάνεσθαι καὶ ζητεῖν περὶ τοῦ Πανός· εἰκάζειν δὲ τοὺς περὶ αὐτὸν φιλολόγους συχνοὺς ὄντας τὸν ἐξ Ἑρμοῦ καὶ
Πηνελόπης γεγενημένον.
(Plutarch, Peri tōn ekleloipotōn khrēstēriōn 419α-ε)

“As for death among such beings, I have heard the words of a man who was not a fool nor an impostor. The father of Aemilianus the orator, to whom some of you have listened, was Epitherses, who lived in our town and was my teacher in grammar. He said that once upon a time in making a voyage to Italy he embarked on a ship carrying freight and many passengers. It was already evening when, near the Echinades Islands, the wind dropped, and the ship drifted near Paxi. Almost everybody was awake, and a good many had not finished their after-dinner wine. Suddenly from the island of Paxi was heard the voice of someone loudly calling Thamus, so that all were amazed. Thamus was an Egyptian pilot, not known by name even to many on board. Twice he was called and made no reply, but the third time he answered; and the caller, raising his voice, said, ‘When you come opposite to Palodes, announce that Great Pan is dead.’ On hearing this, all, said Epitherses, were astounded and reasoned among themselves whether it were better to carry out the order or to refuse to meddle and let the matter go. Under the circumstances Thamus made up his mind that if there should be a breeze, he would sail past and keep quiet, but with no wind and a smooth sea about the place he would announce what he had heard. So, when he came opposite Palodes, and there was neither wind nor wave, Thamus from the stern, looking toward the land, said the words as he had heard them: ‘Great Pan is dead.’ Even before he had finished there was a great cry of lamentation, not of one person, but of many, mingled with exclamations of amazement. As many persons were on the vessel, the story was soon spread abroad in Rome, and Thamus was sent for by Tiberius Caesar. Tiberius became so convinced of the truth of the story that he caused an inquiry and investigation to be made about Pan; and the scholars, who were numerous at his court, conjectured that he was the son born of Hermes and Penelopê.” (tr. Frank Cole Babbitt)

Megaloprepes

pairing-red-wine-and-food-1024x680

Ἦν δὲ καὶ πρὸς οἶνον ἧττον ἢ ἐδόκει καταφερής, ἔδοξε δὲ διὰ τὸν χρόνον, ὃν οὐ πίνων μᾶλλον ἢ λαλῶν εἷλκεν, ἐφ’ ἑκάστης κύλικος ἀεὶ μακρόν τινα λόγον διατιθέμενος, καὶ ταῦτα πολλῆς σχολῆς οὔσης. ἐπεὶ πρός γε τὰς πράξεις οὐκ οἶνος ἐκεῖνον, οὐχ ὕπνος, οὐ παιδιά τις, οὐ γάμος, οὐ θέα, καθάπερ ἄλλους στρατηγούς, ἐπέσχε· δηλοῖ δ’ ὁ βίος, ὃν βιώσας βραχὺν παντάπασι πλείστων καὶ μεγίστων πράξεων ἐνέπλησεν. ἐν δὲ ταῖς σχολαῖς πρῶτον μὲν ἀναστὰς καὶ θύσας τοῖς θεοῖς, εὐθὺς ἠρίστα καθήμενος· ἔπειτα διημέρευε κυνηγῶν ἢ συντάττων ἢ διδάσκων τι τῶν πολεμικῶν ἢ ἀναγινώσκων. εἰ δ’ ὁδὸν βαδίζοι μὴ λίαν ἐπείγουσαν, ἐμάνθανεν ἅμα πορευόμενος ἢ τοξεύειν ἢ ἐπιβαίνειν ἅρματος ἐλαυνομένου καὶ ἀποβαίνειν. πολλάκις δὲ παίζων καὶ ἀλώπεκας ἐθήρευε καὶ ὄρνιθας, ὡς ἔστι λαβεῖν ἐκ τῶν ἐφημερίδων. καταλύσας δὲ καὶ τρεπόμενος πρὸς λουτρὸν ἢ ἄλειμμα, τοὺς ἐπὶ τῶν σιτοποιῶν καὶ μαγείρων ἀνέκρινεν, εἰ τὰ πρὸς τὸ δεῖπνον εὐτρεπῶς ἔχουσι. καὶ δειπνεῖν μὲν ὀψὲ καὶ σκότους ἤδη κατακλινόμενος ἤρχετο, θαυμαστὴ δ’ ἦν ἡ ἐπιμέλεια καὶ περίβλεψις ἐπὶ τῆς τραπέζης, ὅπως μηδὲν ἀνίσως μηδ’ ὀλιγώρως διανέμοιτο· τὸν δὲ πότον ὥσπερ εἴρηται μακρὸν ὑπ’ ἀδολεσχίας ἐξέτεινε. καὶ τἆλλα πάντων ἥδιστος ὢν βασιλέων συνεῖναι καὶ χάριτος οὐδεμιᾶς ἀμοιρῶν, τότε ταῖς μεγαλαυχίαις ἀηδὴς ἐγίνετο καὶ λίαν στρατιωτικός, αὐτός τε πρὸς τὸ κομπῶδες ὑποφερόμενος, καὶ τοῖς κόλαξιν ἑαυτὸν ἀνεικὼς ἱππάσιμον, ὑφ’ ὧν οἱ χαριέστατοι τῶν παρόντων ἐπετρίβοντο, μήθ᾽ ἁμιλλᾶσθαι τοῖς κόλαξι μήτε λείπεσθαι βουλόμενοι τῶν αὐτῶν ἐπαίνων· τὸ μὲν γὰρ αἰσχρὸν ἐδόκει, τὸ δὲ κίνδυνον ἔφερε. μετὰ δὲ τὸν πότον λουσάμενος, ἐκάθευδε πολλάκις μέχρι μέσης ἡμέρας· ἔστι δ᾽ ὅτε καὶ διημέρευεν ἐν τῷ καθεύδειν. αὐτὸς μὲν οὖν καὶ ὄψων ἐγκρατὴς ἦν, ὥστε καὶ τὰ σπανιώτατα πολλάκις τῶν ἀπὸ θαλάττης αὐτῷ κομιζομένων ἀκροδρύων καὶ ἰχθύων ἑκάστῳ διαπεμπόμενος τῶν ἑταίρων ἑαυτῷ μόνῳ μηδὲν καταλιπεῖν. τὸ μέντοι δεῖπνον ἦν ἀεὶ μεγαλοπρεπές, καὶ τοῖς εὐτυχήμασι τῆς δαπάνης ἅμα συναυξομένης, τέλος εἰς μυρίας δραχμὰς προῆλθεν· ἐνταῦθα δ’ ἔστη, καὶ τοσοῦτον ὡρίσθη τελεῖν τοῖς ὑποδεχομένοις Ἀλέξανδρον.
(Plutarch, Bios Alexandrou 23)

He also had less of a penchant for wine than was generally thought. He gained this reputation because he dragged out the time he took over each cup, but it was time spent talking rather than drinking, since he was constantly presiding over some lengthy conversation or other, at any rate when he had plenty of time. When action was called for, unlike other commanders he was not detained by wine, sleep, some trivial pursuit or other, marriage, or a showas is proved by his life, which for all its brevity he packed with exploit after major exploit. When he had time on his hands, however, he would get up and sacrifice to the gods, and then immediately sit down to eat his morning meal. Then he would go on to spend the day hunting or arranging his affairs or teaching some aspect of warfare or reading. If he was on a leisurely journey he would try to improve his archery during it, or practise mounting and dismounting from a moving chariot; as we can learn from the Royal Diary, he also often used to hunt foxes and birds for fun. Once he had found quarters for the night, he would ask his bakers and cooks, while he was busy with bathing or washing, whether they had everything they needed for his evening meal. He used to take to his couch and eat his evening meal late, after dark, and take an astonishing amount of care and consideration at the table to make sure that everyone got equaland equally generousportions. As I have already said, he would prolong the after-dinner drinking with conversation. Although he was basically better company than any other monarch, and had all the social graces, during these conversations he tended to flaunt his achievements in a disagreeable manner and become too boastful. And not only did he indulge in selfglorification, but he also allowed himself to be ridden by flatterers, who made things difficult for any particularly refined people present, because they had no desire to try to beat the flatterers at their own game and yet did not want to lag behind in praising Alexander; they found the first option degrading, but the second was risky. After he had finished drinking, he would wash, and then go to sleep, often until midday, but occasionally for the whole of the next day. He was also self-controlled where savouries were concerned. In fact, when especially rare fruits and fish were brought to him from the coast he used to have them sent to each of his Companions, often until he was the only one left with nothing. But his evening meals were magnificent affairs, and the cost of them increased along with his successes, until in the end it reached 10,000 drachmas. It stopped there, however, and this was the stipulated amount which those who entertained Alexander were to spend. (tr. Robin Waterfield)

Hupekkaumatos

tumblr_ouybp4YmY61unfdido1_400

Τοὺς δ’ ἀργοὺς ἐκείνους παρακαλῶμεν, ὅταν τὰ κεφάλαια τῇ νοήσει περιλάβωσιν, αὐτοὺς δι’ αὑτῶν τὰ λοιπὰ συντιθέναι, καὶ τῇ μνήμῃ χειραγωγεῖν τὴν εὕρεσιν, καὶ τὸν ἀλλότριον λόγον οἷον ἀρχὴν καὶ σπέρμα λαβόντας ἐκτρέφειν καὶ αὔξειν. οὐ γὰρ ὡς ἀγγεῖον ὁ νοῦς ἀποπληρώσεως ἀλλ’ ὑπεκκαύματος μόνον ὥσπερ ὕλη δεῖται, ὁρμὴν ἐμποιοῦντος εὑρετικὴν καὶ ὄρεξιν ἐπὶ τὴν ἀλήθειαν. ὥσπερ οὖν εἴ τις ἐκ γειτόνων πυρὸς δεόμενος, εἶτα πολὺ καὶ λαμπρὸν εὑρὼν αὐτοῦ καταμένοι διὰ τέλους θαλπόμενος, οὕτως εἴ τις ἥκων λόγου μεταλαβεῖν πρὸς ἄλλον οὐχ οἴεται δεῖν φῶς οἰκεῖον ἐξάπτειν καὶ νοῦν ἴδιον, ἀλλὰ χαίρων τῇ ἀκροάσει κάθηται θελγόμενος, οἷον ἔρευθος ἕλκει καὶ γάνωμα τὴν δόξαν ἀπὸ τῶν λόγων, τὸν δ’ ἐντὸς εὐρῶτα τῆς ψυχῆς καὶ ζόφον οὐκ ἐκτεθέρμαγκεν οὐδ’ ἐξέωκε διὰ φιλοσοφίας.
(Plutarch, Peri tou akouein 48b-d)

But as for those lazy persons whom we have mentioned, let us urge them that, when their intelligence has comprehended the main points, they put the rest together by their own efforts, and use their memory as a guide in thinking for themselves, and, taking the discourse of another as a germ and seed, develop and expand it. For the mind does not require filing like a bottle, but rather, like wood, it only requires kindling to create in it an impulse to think independently and an ardent desire for the truth. Imagine, then, that a man should need to get fire from a neighbour, and, upon finding a big bright fire there, should stay there continually warming himself; just so it is if a man comes to another to share the benefit of a discourse, and does not think it necessary to kindle from it some illumination for himself and some thinking of his own, but, delighting in the discourse, sit enchanted; he gets, as it were, a bright and ruddy glow in the form of opinion imparted to him by what is said, but the mouldiness and darkness of his inner mind he has not dissipated nor banished by the warm glow of philosophy. (tr. Frank Cole Babbitt)

Etumotēta

Tom Lavell, A recreation of ancient wrestling
Tom Lavell, Referee watches Greek wrestlers in ancient Olympic games

“Ἄλλως δὲ πῶς” ἔφην “λόγον ἔχει τεχνικώτατον καὶ πανουργότατον τῶν ἀθλημάτων τὴν πάλην οὖσαν ἅμα καὶ πρεσβύτατον εἶναι; τὸ γὰρ ἁπλοῦν καὶ ἄτεχνον καὶ βίᾳ μᾶλλον ἢ μεθόδῳ περαινόμενον αἱ χρεῖαι πρῶτον ἐκφέρουσιν.” ἐμοῦ δὲ ταῦτ’ εἰπόντος, ὁ Σωσικλῆς· “ὀρθῶς” ἔφη “λέγεις, καὶ συμβάλλομαί σοι πίστιν ἀπὸ τοῦ ὀνόματος· ἡ γὰρ πάλη μοι δοκεῖ τῷ παλεύειν, ὅπερ ἐστὶ δολοῦν καὶ καταβάλλειν δι’ ἀπάτης, κεκλῆσθαι.” καὶ ὁ Φιλῖνος “ἐμοὶ δ'” εἶπεν “ἀπὸ τῆς παλαιστῆς· τούτῳ γὰρ μάλιστα τῷ μέρει τοῖν χεροῖν ἐνεργοῦσιν οἱ παλαίοντες, ὥσπερ οἱ πυκτεύοντες αὖ πάλιν τῇ πυγμῇ· διὸ κἀκεῖνο πυγμὴ καὶ τοῦτο πάλη προσηγόρευται τὸ ἔργον. οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τὸ συμπάσαι τῶν ποιητῶν καὶ καταπάσαι ‘παλῦναι’ λεγόντων, ᾧ μάλιστα χρωμένους τοὺς παλαιστὰς ὁρῶμεν, ἔστι καὶ ταύτῃ προσάγειν τὴν ἐτυμότητα τοῦ ὀνόματος. σκόπει δ’ ἔτι” εἶπεν “μὴ τοῖς μὲν δρομεῦσιν ἔργον ἐστὶν ὅτι πλεῖστον ἀπολιπεῖν καὶ πορρωτάτω διαστῆναι, τοὺς δὲ πύκτας οὐδὲ πάνυ βουλομένους ἐῶσιν οἱ βραβευταὶ συμπλέκεσθαι· μόνους δὲ τοὺς παλαιστὰς ὁρῶμεν ἀλλήλους ἀγκαλιζομένους καὶ περιλαμβάνοντας· καὶ τὰ πλεῖστα τῶν ἀγωνισμάτων, ἐμβολαί, παρεμβολαί, συστάσεις, παραθέσεις, συνάγουσιν αὐτοὺς καὶ ἀναμιγνύουσιν ἀλλήλοις. διὸ τῷ πλησιάζειν μάλιστα καὶ γίνεσθαι πέλας οὐκ ἄδηλόν ἐστι τὴν πάλην ὠνομάσθαι.”
(Plutarch, Symposiaka 2.4.638d-f)

“And besides,” I said, “how does it make sense that wrestling, which is the most skillful and strategic of sports, is at the same time the oldest too? For necessity produces first what is simple, artless, and accomplished by force rather than systematic skill.” When I had spoken, Sosicles said, “You are right, and I’ll offer you confirmation with an etymology: ‘wrestling’ (palê), seems to me to be derived from paleuein, which means ‘to trick,’ or ‘to overthrow by deceit.'” And Philinus said, “It seems to me to be derived from palaistê, ‘palm,’ for it is principally with this part of the hand that wrestlers operate, as, on the contrary, boxers do with the fist, (pugmê); so the one activity is called ‘boxing’ (pugmê), the other ‘wrestling’ (palê). And there is another possibility: since the poets say ‘besprinkle’ (palunai) for ‘dusting’ and ‘powdering,’ of which we see wrestlers (palaistai) make much used, it is possible also in this way to derive the true meaning of the word. Consider again,” he said, “is it not the goal of runners to distance each other as much as possible, to put the maximum amount of space between each other? And boxers are not allowed by referees to clinch, however eager they may be; it is only the wrestlers we see laying hold of each other and embracing each other,—most parts of the contest, frontal and lateral stances, bring them together and mix them up with each other. Clearly the inference is that wrestlin (palê) got its name from ‘draw near’ (plêsiazein) and ‘be close’ (pelas).*”

* The true etymology is unknown; see Boisacq, s.v. παλαίω.

(tr. Paul A. Clement & Herbert B. Hoffleit, with one of their notes)

Ptōchoterōn

BizTech-ChurchGiving

Λάκων ἰδὼν ἀγείροντά τινα θεοῖς, οὐδὲν εἶπε φροντίζειν θεῶν πτωχοτέρων ἑαυτοῦ.
(Plutarch, Apophthegmata Lakōnika 235e)

A Spartan, seeing a man taking up a collection for the gods, said that he did not think much of gods who were poorer than himself. (tr. Frank Cole Babbitt)