Theous

Flickr_-_Lukjonis_-_Moth_Caterpillar_-_Cerura_vinula

This is part 3 of 3. Part 1 is here. Part 2 is here.

Καὶ καθάπερ Ἡράκλειτος λέγεται πρὸς τοὺς ξένους εἰπεῖν τοὺς βουλομένους ἐντυχεῖν αὐτῷ, οἳ ἐπειδὴ προσιόντες εἶδον αὐτὸν θερόμενον πρὸς τῷ ἰπνῷ ἔστησαν (ἐκέλευε γὰρ αὐτοὺς εἰσιέναι θαρροῦντας· εἶναι γὰρ καὶ ἐνταῦθα θεούς), οὕτω καὶ πρὸς τὴν ζήτησιν περὶ ἑκάστου τῶν ζῴων προσιέναι δεῖ μὴ δυσωπούμενον, ὡς ἐν ἅπασιν ὄντος τινὸς φυσικοῦ καὶ καλοῦ.
(Aristotle, Part. An. 645a19-24)

And just as Heraclitus is said to have spoken to the visitors, who were wanting to meet him but stopped as they were approaching when they saw him warming himself at the oven—he kept telling them to come in and not to worry, “fore there are gods here too”—so we should approach the inquiry about each animal without aversion, knowing that in all of them there is something natural and beautiful. (tr. David M. Balme)

Thaumaston

7738496496_3714e600a5_b

This is part 2 of 3. Part 1 is here. Part 3 is here.

Ἐπεὶ δὲ περὶ ἐκείνων διήλθομεν λέγοντες τὸ φαινόμενον ἡμῖν, λοιπὸν περὶ τῆς ζωϊκῆς φύσεως εἰπεῖν, μηδὲν παραλιπόντας εἰς δύναμιν μήτε ἀτιμότερον μήτε τιμιώτερον. καὶ γὰρ ἐν τοῖς μὴ κεχαρισμένοις αὐτῶν πρὸς τὴν αἴσθησιν κατὰ τὴν θεωρίαν ὁμοίως ἡ δημιουργήσασα φύσις ἀμηχάνους ἡδονὰς παρέχει τοῖς δυναμένοις τὰς αἰτίας γνωρίζειν καὶ φύσει φιλοσόφοις. καὶ γὰρ ἂν εἴη παράλογον καὶ ἄτοπον, εἰ τὰς μὲν εἰκόνας αὐτῶν θεωροῦντες χαίρομεν ὅτι τὴν δημιουργήσασαν τέχνην συνθεωροῦμεν, οἷον τὴν γραφικὴν ἢ τὴν πλαστικήν, αὐτῶν δὲ τῶν φύσει συνεστώτων μὴ μᾶλλον ἀγαπῷμεν τὴν θεωρίαν, δυνάμενοί γε τὰς αἰτίας καθορᾶν. διὸ δεῖ μὴ δυσχεραίνειν παιδικῶς τὴν περὶ τῶν ἀτιμοτέρων ζῴων ἐπίσκεψιν· ἐν πᾶσι γὰρ τοῖς φυσικοῖς ἔνεστί τι θαυμαστόν·
(Aristotle, Part. An. 645a4-645a19)

And since we have completed the account of our views concerning these, it remains to speak about animal nature, omitting nothing if possible whether of lesser or greater value. For even in the study of animals unattractive to the senses, the nature that fashioned them offers immeasurable pleasures in the same way to those who can learn the causes and are naturally lovers of wisdom. It would be unreasonable, indeed absurd, to enjoy studying their representations on the grounds that we thereby study the art that fashioned them (painting or sculpture), but not to welcome still more the study of the actual things composed by nature, at least when we can survey their causes. Therefore we must avoid a childish distaste for examining the less valued animals. For in all natural things there is something wonderful. (tr. David M. Balme)

Suntrophon

insectholy-vesuvian-cow-inside-hoops-com_jpg

This is part 1 of 3. Part 2 is here. Part 3 is here.

Τῶν οὐσιῶν ὅσαι φύσει συνεστᾶσι, τὰς μὲν <λέγομεν> ἀγενήτους καὶ ἀφθάρτους εἶναι τὸν ἅπαντα αἰῶνα, τὰς δὲ μετέχειν γενέσεως καὶ φθορᾶς. συμβέβηκε δὲ περὶ μὲν ἐκείνας τιμίας οὔσας καὶ θείας ἐλάττους ἡμῖν ὑπάρχειν θεωρίας (καὶ γὰρ ἐξ ὧν ἄν τις σκέψαιτο περὶ αὐτῶν, καὶ περὶ ὧν εἰδέναι ποθοῦμεν, παντελῶς ἐστὶν ὀλίγα τὰ φανερὰ κατὰ τὴν αἴσθησιν), περὶ δὲ τῶν φθαρτῶν φυτῶν τε καὶ ζῴων εὐποροῦμεν μᾶλλον πρὸς τὴν γνῶσιν διὰ τὸ σύντροφον· πολλὰ γὰρ περὶ ἕκαστον γένος λάβοι τις ἂν τῶν ὑπαρχόντων βουλόμενος διαπονεῖν ἱκανῶς. ἔχει δ’ ἑκάτερα χάριν. τῶν μὲν γὰρ εἰ καὶ κατὰ μικρὸν ἐφαπτόμεθα, ὅμως διὰ τὴν τιμιότητα τοῦ γνωρίζειν ἥδιον ἢ τὰ παρ’ ἡμῖν ἅπαντα, ὥσπερ καὶ τῶν ἐρωμένων τὸ τυχὸν καὶ μικρὸν μόριον κατιδεῖν ἥδιόν ἐστιν ἢ πολλὰ ἕτερα καὶ μεγάλα δι’ ἀκριβείας ἰδεῖν· τὰ δὲ διὰ τὸ μᾶλλον καὶ πλείω γνωρίζειν αὐτῶν λαμβάνει τὴν τῆς ἐπιστήμης ὑπεροχήν, ἔτι δὲ διὰ τὸ πλησιαίτερα ἡμῶν εἶναι καὶ τῆς φύσεως οἰκειότερα ἀντικαταλλάττεταί τι πρὸς τὴν περὶ τὰ θεῖα φιλοσοφίαν.
(Aristotle, Part. An. 644b23-645a4)

Of all beings naturally composed, some are ungenerated and imperishable for the whole of eternity, but others are subject to coming-to-be and perishing. It has come about that in relation to the former, which possess value—indeed divinity—the studies we can make are less, because both the starting-points of the inquiry and the things we long to know about present extremely few appearances to observation. We are better equipped to acquire knowledge about the perishable plants and animals because they grow beside us: much can be learned about each existing kind if one is willing to take sufficient pains. Both studies have their attractions. Though we grasp only a little of the former, yet because the information is valuable we gain more pleasure than from everything around us, just as a small and random glimpse of those we love pleases us more than seeing many other things large and in detail. But the latter, because the information about them is better and more plentiful, take the advantage in knowledge. Also, because they are closer to us and belong more to our nature, they have their own compensations in comparison with the philosophy concerned with the divine things. (tr. David M. Balme)

Ēthos

img_0123

Ὅμηρος δὲ ἄλλα τε πολλὰ ἄξιος ἐπαινεῖσθαι καὶ δὴ καὶ ὅτι μόνος τῶν ποιητῶν οὐκ ἀγνοεῖ ὃ δεῖ ποιεῖν αὐτόν. αὐτὸν γὰρ δεῖ τὸν ποιητὴν ἐλάχιστα λέγειν· οὐ γάρ ἐστι κατὰ ταῦτα μιμητής. οἱ μὲν οὖν ἄλλοι αὐτοὶ μὲν δι’ ὅλου ἀγωνίζονται, μιμοῦνται δὲ ὀλίγα καὶ ὀλιγάκις· ὁ δὲ ὀλίγα φροιμιασάμενος εὐθὺς εἰσάγει ἄνδρα ἢ γυναῖκα ἢ ἄλλο τι ἦθος, καὶ οὐδέν’ ἀήθη ἀλλ’ ἔχοντα ἦθος. δεῖ μὲν οὖν ἐν ταῖς τραγῳδίαις ποιεῖν τὸ θαυμαστόν, μᾶλλον δ’ ἐνδέχεται ἐν τῇ ἐποποιίᾳ τὸ ἄλογον, δι’ ὃ συμβαίνει μάλιστα τὸ θαυμαστόν, διὰ τὸ μὴ ὁρᾶν εἰς τὸν πράττοντα· ἐπεὶ τὰ περὶ τὴν Ἕκτορος δίωξιν ἐπὶ σκηνῆς ὄντα γελοῖα ἂν φανείη, οἱ μὲν ἑστῶτες καὶ οὐ διώκοντες, ὁ δὲ ἀνανεύων, ἐν δὲ τοῖς ἔπεσιν λανθάνει. τὸ δὲ θαυμαστὸν ἡδύ· σημεῖον δέ, πάντες γὰρ προστιθέντες ἀπαγγέλλουσιν ὡς χαριζόμενοι.
(Aristotle, Poet. 1460a5-18)

Homer deserves praise for many other qualities, but especially for realising, alone among epic poets, the place of the poet’s own voice. For the poet should say as little as possible in his own voice, as it is not this that makes him a mimetic artist. The others participate in their own voice throughout, and engage in mimesis only briefly and occasionally, whereas Homer, after a brief introduction, at once “brings onto stage” a man, woman, or other figure (all of them rich in character). In tragedy one needs to create a sense of awe, but epic has more scope for the irrational (the chief cause of awe), because we do not actually see the agent. The entire pursuit of Hector, if put on stage, would strike us as ludicrous—with the men standing and refraining from pursuit, and Achilles forbidding them—but in epic this goes unnoticed. Awe is pleasurable: witness the fact that all men exaggerate when relating stories, to give delight. (tr. Stephen Halliwell)

Politikon

sourceimage

Διότι δὲ πολιτικὸν ὁ ἄνθρωπος ζῷον πάσης μελίττης καὶ παντὸς ἀγελαίου ζῴου μᾶλλον, δῆλον. οὐθὲν γάρ, ὡς φαμέν, μάτην ἡ φύσις ποιεῖ· λόγον δὲ μόνον ἄνθρωπος ἔχει τῶν ζῴων· ἡ μὲν οὖν φωνὴ τοῦ λυπηροῦ καὶ ἡδέος ἐστὶ σημεῖον, διὸ καὶ τοῖς ἄλλοις ὑπάρχει ζῴοις (μέχρι γὰρ τούτου ἡ φύσις αὐτῶν ἐλήλυθε, τοῦ ἔχειν αἴσθησιν λυπηροῦ καὶ ἡδέος καὶ ταῦτα σημαίνειν ἀλλήλοις), ὁ δὲ λόγος ἐπὶ τῷ δηλοῦν ἐστι τὸ συμφέρον καὶ τὸ βλαβερόν, ὥστε καὶ τὸ δίκαιον καὶ τὸ ἄδικον· τοῦτο γὰρ πρὸς τὰ ἄλλα ζῷα τοῖς ἀνθρώποις ἴδιον, τὸ μόνον ἀγαθοῦ καὶ κακοῦ καὶ δικαίου καὶ ἀδίκου καὶ τῶν ἄλλων αἴσθησιν ἔχειν· ἡ δὲ τούτων κοινωνία ποιεῖ οἰκίαν καὶ πόλιν. καὶ πρότερον δὲ τῇ φύσει πόλις ἢ οἰκία καὶ ἕκαστος ἡμῶν ἐστιν. τὸ γὰρ ὅλον πρότερον ἀναγκαῖον εἶναι τοῦ μέρους· ἀναιρουμένου γὰρ τοῦ ὅλου οὐκ ἔσται ποὺς οὐδὲ χείρ, εἰ μὴ ὁμωνύμως, ὥσπερ εἴ τις λέγοι τὴν λιθίνην· διαφθαρεῖσα γὰρ ἔσται τοιαύτη, πάντα δὲ τῷ ἔργῳ ὥρισται καὶ τῇ δυνάμει, ὥστε μηκέτι τοιαῦτα ὄντα οὐ λεκτέον τὰ αὐτὰ εἶναι ἀλλ’ ὁμώνυμα. ὅτι μὲν οὖν ἡ πόλις καὶ φύσει πρότερον ἢ ἕκαστος, δῆλον· εἰ γὰρ μὴ αὐτάρκης ἕκαστος χωρισθείς, ὁμοίως τοῖς ἄλλοις μέρεσιν ἕξει πρὸς τὸ ὅλον, ὁ δὲ μὴ δυνάμενος κοινωνεῖν ἢ μηδὲν δεόμενος δι’ αὐτάρκειαν οὐθὲν μέρος πόλεως, ὥστε ἢ θηρίον ἢ θεός.
(Aristotle, Pol. 1253a7-28)

But obviously man is a political animal in a sense in which a bee is not, or any other gregarious animal. Nature, as we say, does nothing without some purpose; and she has endowed man alone among the animals with the power of speech. Speech is something different from voice, which is possessed by other animals also and used by them to express pain or pleasure; for their nature does indeed enable them not only to feel pleasure and pain but to communicate these feelings to each other. Speech, on the other hand serves to indicate what is useful and what is harmful, and so also what is just and what is unjust. For the real difference between man and other animals is that humans alone have perception of good and evil, just and unjust, etc. It is the sharing of a common view in these matters that makes a household and a state. Furthermore, the state has a natural priority over the household and over any individual among us. For the whole must be prior to the part. Separate hand or foot from the whole body, and they will no longer be hand or foot except in name, as one might speak of a ‘hand’ or ‘foot’ sculptured in stone. That will be the condition of the spoilt hand, which no longer has the capacity and the function which define it. So, though we may say they have the same names, we cannot say that they are, in that condition, the same things. It is clear then that the state is both natural and prior to the individual. For if an individual is not fully self-sufficient after separation, he will stand in the same relationship to the whole as the parts in the other case do. Whatever is incapable of participating in the association which we call the state, a dumb animal for example, and equally whatever is perfectly self-sufficient and has no need to (e.g. a god), is not a part of the state at all. (tr. Thomas Alan Sinclair, revised by Trevor J. Saunders)

Arresi

about-to-be-born1

Αἴτιον δὴ τοῦ τοῖς μὲν ἄρρεσι μὴ πᾶσιν εἶναι περίττωμα γεννητικὸν τοῖς δὲ θήλεσι πᾶσιν, ὅτι τὸ ζῷον σῶμα ἔμψυχόν ἐστιν. ἀεὶ δὲ παρέχει τὸ μὲν θῆλυ τὴν ὕλην τὸ δ’ ἄρρεν τὸ δημιουργοῦν· ταύτην γὰρ αὐτῶν φαμεν ἔχειν τὴν δύναμιν ἑκάτερον, καὶ τὸ εἶναι τὸ μὲν θῆλυ τὸ δ’ ἄρρεν τοῦτο. ὥστε τὸ μὲν θῆλυ ἀναγκαῖον παρέχειν σῶμα καὶ ὄγκον, τὸ δ’ ἄρρεν οὐκ ἀναγκαῖον· οὔτε γὰρ τὰ ὄργανα ἀνάγκη ἐνυπάρχειν ἐν τοῖς γιγνομένοις οὔτε τὸ ποιοῦν. ἔστι δὲ τὸ μὲν σῶμα ἐκ τοῦ θήλεος ἡ δὲ ψυχὴ ἐκ τοῦ ἄρρενος· ἡ γὰρ ψυχὴ οὐσία σώματός τινός ἐστιν.
(Aristotle, Gen. An. 738b)

Why does this generative residue, then, not occur in all males, although it occurs in all females? The answer is that an animal is a living body, a body with a Soul in it. The female always provides the material, the male provides that which fashions the material into shape; this, in our view, is the specific characteristic of each of the sexes: that is what it means to be male or to be female. Hence, necessity requires that the female should provide the physical part, i.e., a quantity of material, but not that the male should do so, since necessity does not require that the tools should reside in the product that is being made, nor that the agent which uses them should do so. Thus the physical part, the body, comes from the female, and the Soul from the male, since the Soul is the essence of a particular body. (tr. Arthur Leslie Peck)

Chelidōn

swallow6

Εἰ δὴ οὕτως, ἀνθρώπου δὲ τίθεμεν ἔργον ζωήν τινα, ταύτην δὲ ψυχῆς ἐνέργειαν καὶ πράξεις μετὰ λόγου, σπουδαίου δ’ ἀνδρὸς εὖ ταῦτα καὶ καλῶς, ἕκαστον δ’ εὖ κατὰ τὴν οἰκείαν ἀρετὴν ἀποτελεῖται· εἰ δὴ οὕτω, τὸ ἀνθρώπινον ἀγαθὸν ψυχῆς ἐνέργεια γίνεται κατ’ ἀρετήν, εἰ δὲ πλείους αἱ ἀρεταί, κατὰ τὴν ἀρίστην καὶ τελειοτάτην. ἔτι δ’ ἐν βίῳ τελείῳ· μία γὰρ χελιδὼν ἔαρ οὐ ποιεῖ, οὐδὲ μία ἡμέρα· οὕτω δὲ οὐδὲ μακάριον καὶ εὐδαίμονα μία ἡμέρα οὐδ ὀλίγος χρόνος.
(Aristotle, Eth. Nic. 1.7.14-161098a12-20)

If this is so, and if we declare that the function of man is a certain form of life, and define that form of life as the exercise of the soul’s faculties and activities in association with rational principle, and say that the function of a good man is to perform these activities well and rightly, and if a function is well performed when it is performed in accordance with its own proper excellence—from these premises it follows that the Good of man is the active exercise of his soul’s faculties in conformity with excellence or virtue, or if there be several human excellences or virtues, in conformity with the best and most perfect among them. Moreover, to be happy takes a complete lifetime; for one swallow does not make spring, nor does one fine day; and similarly one day or a brief period of happiness does not make a man supremely blessed and happy. (tr. Harris Rackham)