Ēthos

img_0123

Ὅμηρος δὲ ἄλλα τε πολλὰ ἄξιος ἐπαινεῖσθαι καὶ δὴ καὶ ὅτι μόνος τῶν ποιητῶν οὐκ ἀγνοεῖ ὃ δεῖ ποιεῖν αὐτόν. αὐτὸν γὰρ δεῖ τὸν ποιητὴν ἐλάχιστα λέγειν· οὐ γάρ ἐστι κατὰ ταῦτα μιμητής. οἱ μὲν οὖν ἄλλοι αὐτοὶ μὲν δι’ ὅλου ἀγωνίζονται, μιμοῦνται δὲ ὀλίγα καὶ ὀλιγάκις· ὁ δὲ ὀλίγα φροιμιασάμενος εὐθὺς εἰσάγει ἄνδρα ἢ γυναῖκα ἢ ἄλλο τι ἦθος, καὶ οὐδέν’ ἀήθη ἀλλ’ ἔχοντα ἦθος. δεῖ μὲν οὖν ἐν ταῖς τραγῳδίαις ποιεῖν τὸ θαυμαστόν, μᾶλλον δ’ ἐνδέχεται ἐν τῇ ἐποποιίᾳ τὸ ἄλογον, δι’ ὃ συμβαίνει μάλιστα τὸ θαυμαστόν, διὰ τὸ μὴ ὁρᾶν εἰς τὸν πράττοντα· ἐπεὶ τὰ περὶ τὴν Ἕκτορος δίωξιν ἐπὶ σκηνῆς ὄντα γελοῖα ἂν φανείη, οἱ μὲν ἑστῶτες καὶ οὐ διώκοντες, ὁ δὲ ἀνανεύων, ἐν δὲ τοῖς ἔπεσιν λανθάνει. τὸ δὲ θαυμαστὸν ἡδύ· σημεῖον δέ, πάντες γὰρ προστιθέντες ἀπαγγέλλουσιν ὡς χαριζόμενοι.
(Aristotle, Poet. 1460a5-18)

Homer deserves praise for many other qualities, but especially for realising, alone among epic poets, the place of the poet’s own voice. For the poet should say as little as possible in his own voice, as it is not this that makes him a mimetic artist. The others participate in their own voice throughout, and engage in mimesis only briefly and occasionally, whereas Homer, after a brief introduction, at once “brings onto stage” a man, woman, or other figure (all of them rich in character). In tragedy one needs to create a sense of awe, but epic has more scope for the irrational (the chief cause of awe), because we do not actually see the agent. The entire pursuit of Hector, if put on stage, would strike us as ludicrous—with the men standing and refraining from pursuit, and Achilles forbidding them—but in epic this goes unnoticed. Awe is pleasurable: witness the fact that all men exaggerate when relating stories, to give delight. (tr. Stephen Halliwell)

Politikon

sourceimage

Διότι δὲ πολιτικὸν ὁ ἄνθρωπος ζῷον πάσης μελίττης καὶ παντὸς ἀγελαίου ζῴου μᾶλλον, δῆλον. οὐθὲν γάρ, ὡς φαμέν, μάτην ἡ φύσις ποιεῖ· λόγον δὲ μόνον ἄνθρωπος ἔχει τῶν ζῴων· ἡ μὲν οὖν φωνὴ τοῦ λυπηροῦ καὶ ἡδέος ἐστὶ σημεῖον, διὸ καὶ τοῖς ἄλλοις ὑπάρχει ζῴοις (μέχρι γὰρ τούτου ἡ φύσις αὐτῶν ἐλήλυθε, τοῦ ἔχειν αἴσθησιν λυπηροῦ καὶ ἡδέος καὶ ταῦτα σημαίνειν ἀλλήλοις), ὁ δὲ λόγος ἐπὶ τῷ δηλοῦν ἐστι τὸ συμφέρον καὶ τὸ βλαβερόν, ὥστε καὶ τὸ δίκαιον καὶ τὸ ἄδικον· τοῦτο γὰρ πρὸς τὰ ἄλλα ζῷα τοῖς ἀνθρώποις ἴδιον, τὸ μόνον ἀγαθοῦ καὶ κακοῦ καὶ δικαίου καὶ ἀδίκου καὶ τῶν ἄλλων αἴσθησιν ἔχειν· ἡ δὲ τούτων κοινωνία ποιεῖ οἰκίαν καὶ πόλιν. καὶ πρότερον δὲ τῇ φύσει πόλις ἢ οἰκία καὶ ἕκαστος ἡμῶν ἐστιν. τὸ γὰρ ὅλον πρότερον ἀναγκαῖον εἶναι τοῦ μέρους· ἀναιρουμένου γὰρ τοῦ ὅλου οὐκ ἔσται ποὺς οὐδὲ χείρ, εἰ μὴ ὁμωνύμως, ὥσπερ εἴ τις λέγοι τὴν λιθίνην· διαφθαρεῖσα γὰρ ἔσται τοιαύτη, πάντα δὲ τῷ ἔργῳ ὥρισται καὶ τῇ δυνάμει, ὥστε μηκέτι τοιαῦτα ὄντα οὐ λεκτέον τὰ αὐτὰ εἶναι ἀλλ’ ὁμώνυμα. ὅτι μὲν οὖν ἡ πόλις καὶ φύσει πρότερον ἢ ἕκαστος, δῆλον· εἰ γὰρ μὴ αὐτάρκης ἕκαστος χωρισθείς, ὁμοίως τοῖς ἄλλοις μέρεσιν ἕξει πρὸς τὸ ὅλον, ὁ δὲ μὴ δυνάμενος κοινωνεῖν ἢ μηδὲν δεόμενος δι’ αὐτάρκειαν οὐθὲν μέρος πόλεως, ὥστε ἢ θηρίον ἢ θεός.
(Aristotle, Pol. 1253a7-28)

But obviously man is a political animal in a sense in which a bee is not, or any other gregarious animal. Nature, as we say, does nothing without some purpose; and she has endowed man alone among the animals with the power of speech. Speech is something different from voice, which is possessed by other animals also and used by them to express pain or pleasure; for their nature does indeed enable them not only to feel pleasure and pain but to communicate these feelings to each other. Speech, on the other hand serves to indicate what is useful and what is harmful, and so also what is just and what is unjust. For the real difference between man and other animals is that humans alone have perception of good and evil, just and unjust, etc. It is the sharing of a common view in these matters that makes a household and a state. Furthermore, the state has a natural priority over the household and over any individual among us. For the whole must be prior to the part. Separate hand or foot from the whole body, and they will no longer be hand or foot except in name, as one might speak of a ‘hand’ or ‘foot’ sculptured in stone. That will be the condition of the spoilt hand, which no longer has the capacity and the function which define it. So, though we may say they have the same names, we cannot say that they are, in that condition, the same things. It is clear then that the state is both natural and prior to the individual. For if an individual is not fully self-sufficient after separation, he will stand in the same relationship to the whole as the parts in the other case do. Whatever is incapable of participating in the association which we call the state, a dumb animal for example, and equally whatever is perfectly self-sufficient and has no need to (e.g. a god), is not a part of the state at all. (tr. Thomas Alan Sinclair, revised by Trevor J. Saunders)

Arresi

about-to-be-born1

Αἴτιον δὴ τοῦ τοῖς μὲν ἄρρεσι μὴ πᾶσιν εἶναι περίττωμα γεννητικὸν τοῖς δὲ θήλεσι πᾶσιν, ὅτι τὸ ζῷον σῶμα ἔμψυχόν ἐστιν. ἀεὶ δὲ παρέχει τὸ μὲν θῆλυ τὴν ὕλην τὸ δ’ ἄρρεν τὸ δημιουργοῦν· ταύτην γὰρ αὐτῶν φαμεν ἔχειν τὴν δύναμιν ἑκάτερον, καὶ τὸ εἶναι τὸ μὲν θῆλυ τὸ δ’ ἄρρεν τοῦτο. ὥστε τὸ μὲν θῆλυ ἀναγκαῖον παρέχειν σῶμα καὶ ὄγκον, τὸ δ’ ἄρρεν οὐκ ἀναγκαῖον· οὔτε γὰρ τὰ ὄργανα ἀνάγκη ἐνυπάρχειν ἐν τοῖς γιγνομένοις οὔτε τὸ ποιοῦν. ἔστι δὲ τὸ μὲν σῶμα ἐκ τοῦ θήλεος ἡ δὲ ψυχὴ ἐκ τοῦ ἄρρενος· ἡ γὰρ ψυχὴ οὐσία σώματός τινός ἐστιν.
(Aristotle, Gen. An. 738b)

Why does this generative residue, then, not occur in all males, although it occurs in all females? The answer is that an animal is a living body, a body with a Soul in it. The female always provides the material, the male provides that which fashions the material into shape; this, in our view, is the specific characteristic of each of the sexes: that is what it means to be male or to be female. Hence, necessity requires that the female should provide the physical part, i.e., a quantity of material, but not that the male should do so, since necessity does not require that the tools should reside in the product that is being made, nor that the agent which uses them should do so. Thus the physical part, the body, comes from the female, and the Soul from the male, since the Soul is the essence of a particular body. (tr. Arthur Leslie Peck)

Chelidōn

swallow6

Εἰ δὴ οὕτως, ἀνθρώπου δὲ τίθεμεν ἔργον ζωήν τινα, ταύτην δὲ ψυχῆς ἐνέργειαν καὶ πράξεις μετὰ λόγου, σπουδαίου δ’ ἀνδρὸς εὖ ταῦτα καὶ καλῶς, ἕκαστον δ’ εὖ κατὰ τὴν οἰκείαν ἀρετὴν ἀποτελεῖται· εἰ δὴ οὕτω, τὸ ἀνθρώπινον ἀγαθὸν ψυχῆς ἐνέργεια γίνεται κατ’ ἀρετήν, εἰ δὲ πλείους αἱ ἀρεταί, κατὰ τὴν ἀρίστην καὶ τελειοτάτην. ἔτι δ’ ἐν βίῳ τελείῳ· μία γὰρ χελιδὼν ἔαρ οὐ ποιεῖ, οὐδὲ μία ἡμέρα· οὕτω δὲ οὐδὲ μακάριον καὶ εὐδαίμονα μία ἡμέρα οὐδ ὀλίγος χρόνος.
(Aristotle, Eth. Nic. 1.7.14-161098a12-20)

If this is so, and if we declare that the function of man is a certain form of life, and define that form of life as the exercise of the soul’s faculties and activities in association with rational principle, and say that the function of a good man is to perform these activities well and rightly, and if a function is well performed when it is performed in accordance with its own proper excellence—from these premises it follows that the Good of man is the active exercise of his soul’s faculties in conformity with excellence or virtue, or if there be several human excellences or virtues, in conformity with the best and most perfect among them. Moreover, to be happy takes a complete lifetime; for one swallow does not make spring, nor does one fine day; and similarly one day or a brief period of happiness does not make a man supremely blessed and happy. (tr. Harris Rackham)

Megalopsuchia

590611giantdwarf

δοκεῖ δὴ μεγαλόψυχος εἶναι ὁ μεγάλων αὑτὸν ἀξιῶν ἄξιος ὤν· ὁ γὰρ μὴ κατ’ ἀξίαν αὐτὸ ποιῶν ἠλίθιος, τῶν δὲ κατ’ ἀρετὴν οὐδεὶς ἠλίθιος οὐδ’ ἀνόητος. μεγαλόψυχος μὲν οὖν ὁ εἰρημένος. ὁ γὰρ μικρῶν ἄξιος καὶ τούτων ἀξιῶν ἑαυτὸν σώφρων, μεγαλόψυχος δ’ οὔ· ἐν μεγέθει γὰρ ἡ μεγαλοψυχία, ὥσπερ καὶ τὸ κάλλος ἐν μεγάλῳ σώματι, οἱ μικροὶ δ’ ἀστεῖοι καὶ σύμμετροι, καλοὶ δ’ οὔ.
(Aristotle, Eth. Nic. 4.3.3-5 = 1123b1-7)

Now a person is thought to be great-souled if he claims much and deserves much; he who claims much without deserving it is foolish, but no one of moral excellence is foolish or senseless. The great-souled man is then as we have descried. He who deserves little and claims little is modest or temperate, but not great-souled, since to be great-souled involves greatness just as handsomeness involves size: small people may be neat and well-made, but not handsome. (tr. Harris Rackham)

Ageōmetrētos

22260228591_07b8528ce5_b

Ἐπεγέγραπτο ἔμπροσθεν τῆς διατριβῆς τοῦ Πλάτωνος ὅτι ἀγεωμέτρητος μηδεὶς εἰσίτω· ἀντὶ τοῦ ἄνισος καὶ ἄδικος. ἡ γὰρ γεωμετρία τὴν ἰσότητα καὶ τὴν δικαιοσύνην τηρεῖ. (Scholia in Aelii Aristidis Πρὸς Πλάτωνα ὑπὲρ τῶν τεττάρων 125.14)

In front of Plato’s school had been inscribed, “Let noone enter un-geometried” rather than “unequal” or “unjust,” for geometry maintains equality and justness. (tr. Dennis McHenry)

Διὰ τούτων μὲν οὖν καὶ διὰ πλειόνων ἑτέρων δῆλον ὅτι ἄλλα τινὰ ᾐνίττοντο ἐκεῖνοι. εἰ γὰρ μάλιστα πάντων τῆς τῶν μαθημάτων γνώσεως ἐπεμελοῦντο οἱ Πυθαγόρειοι (Πυθαγόρειος δὲ ὁ Πλάτων, οὗ καὶ πρὸ τῆς διατριβῆς ἐπεγέγραπτο ‘ἀγεωμέτρητος μὴ εἰσίτω’) οὐδεὶς δ’ οὐδ’ ἄκρῳ δακτύλῳ γεωμετρήσας τοιοῦτό τι λέγειν ἀνέξεται, τίς οὕτως ἠλίθιος ὡς οἴεσθαι τὸν Πλάτωνα ταῦτα οὕτω κατὰ τὸ φαινόμενον λέγειν; ἴσως δὲ οὐκ ἄκομψον ἐπὶ ὀλίγων συντόμως τῶν συμβόλων τὴν διάνοιαν δηλῶσαι.
(Joannes Philoponus, In Aristotelis De Anima 1.3 (Arist. p. 406b25))

For these reasons therefore, and for many others, it is clear that they [Timaeus, Plato and the Pythagoreans] hinted at other things. Indeed, given that nobody was more concerned about (acquiring) the knowledge of mathematics than the Pythagoreans (and Plato was a Pythagorean: in front of his school he had inscribed: “let no one enter un-geometried”), and that nobody who has practised geometry with more than the tip of his finger would tolerate such a manner of speaking, who would be so foolish as to think that what Plato says here is limited to the visible? (tr. David Bauwens)

Οἱ δὲ τὴν φυσιολογικὴν λέγοντες προηγήσασθαι φασιν ὅτι δεῖ ἀπὸ τῶν φυσικῶν ἄρξασθαι, ἐπειδὴ ταῦτα σύντροφα ἡμῖν ἐστι καὶ συνήθη. οἱ δὲ λέγοντες τὴν μαθηματικὴν ἔφασαν διὰ τοῦτο δεῖν προηγήσασθαι τὰ μαθηματικὰ διὰ τὸ ἐπιγεγράφθαι ἐν τῷ τοῦ Πλάτωνος μουσείῳ ‘ἀγεωμέτρητος μηδεὶς εἰσίτω.’ (Olympiodorus, Prolegomena et in Categorias commentarium 8v (Comm. in Arist. Gr. vol. 12.1 (Busse) 8.37-9.1)

Those who say the study of nature comes first, say that one has to start from the natural elements, because these are innate and familiar to us. But those who say that the study of mathematics takes precedence, say that this needs to be of primary importance, because in Plato’s school the words “Let no one unversed in geometry enter” were inscribed. (tr. David Bauwens)

Ὁ μὲν οὖν Πλάτων εἰς φυσιολογικὸν καὶ θεολογικὸν αὐτὸ διαιρεῖ· τὸ γὰρ μαθηματικὸν οὐκ ἠβούλετο εἶναι μέρος τῆς φιλοσοφίας, ἀλλὰ προγύμνασμά τι ὥσπερ ἡ γραμματικὴ καὶ ἡ ῥητορική· ὅθεν καὶ πρὸ τοῦ ἀκροατηρίου τοῦ οἰκείου ἐπέγραψεν ‘ἀγεωμέτρητος μηδεὶς εἰσίτω’. τοῦτο δὲ ὁ Πλάτων ἐπέγραφεν, ἐπειδὴ εἰς τὰ πολλὰ θεολογεῖ καὶ περὶ θεολογίαν καταγίνεται· συμβάλλεται δὲ εἰς εἴδησιν τῆς θεολογίας τὸ μαθηματικόν, οὗτινός ἐστιν ἡ γεωμετρία.
(Pseudo-Galen, De partibus philosophiae 6.2-7 (Wellmann))

Plato divided [theoretical philosophy] into physiology and theology. In fact, he did not want mathematics to be a part of philosophy, but a sort of progymnasma like grammar and rhetoric. That’s why, before his private lecture-room, he inscribed “Let no one enter un-geometried.” He inscribed this since he discoursed on theology in all matters and dwelt on theology, and included mathematics, of which geometry is a part, into theology’s forms of knowledge. (tr. Dennis McHenry)

Πρὸ τῶν προθύρων τῶν αὑτοῦ γράψας ὑπῆρχε Πλάτων· “Μηδεὶς ἀγεωμέτρητος εἰσίτω μου τὴν στέγην.” (Joannes Tzetzes, Chil. 8.972-973)

Over his front doors Plato wrote: “Let no one unversed in geometry come under my roof.” (tr. Ivor Thomas)

Dunamin

Ὅτι δ’ ἐστὶν ἡ ἠθικὴ* κατὰ προαίρεσιν, δῆλον, ἐπεὶ κἂν εἰ μεγάλα παθὼν μὴ ἀποδῴη δι’ ἀδυναμίαν, ἀλλ’ ὡς ἠδύνατο, καλῶς· καὶ ὁ θεὸς ἀνέχεται κατὰ δύναμιν λαμβάνων τὰς θυσίας. ἀλλὰ τῷ πωλοῦντι οὐχ ἱκανῶς ἕξει, ἂν μὴ φήσῃ δύνασθαι πλέον δοῦναι, οὐδὲ τῷ δανείσαντι.

* sc. φιλία

(Aristotle, Eud. Eth. 1243b)

But it is clear that moral friendship is a matter of intention, since even if a man after having received great benefits owing to inability did non repay them, but only repaid as much as he was able, he acts honorably; for even God is content with getting sacrifices in accordance with our ability. But a seller will not be satisfied if a man says he cannot pay more, nor will one who has made a loan. (tr. Harris Rackham)