Procheira

three-fingers

Τρία ταῦτα δεῖ πρόχειρα ἔχειν· ἐπὶ μὲν ὧν ποιεῖς, μήτε εἰκῇ μήτε ἄλλως ἢ ὡς ἂν ἡ Δίκη αὐτὴ ἐνήργησεν· ἐπὶ δὲ τῶν ἔξωθεν συμβαινόντων, ὅτι ἤτοι κατ ἐπιτυχίαν ἢ κατὰ πρόνοιαν· οὔτε δὲ τῇ ἐπιτυχίᾳ μεμπτέον οὔτε τῇ προνοίᾳ ἐγκλητέον. δεύτερον τό· ὁποῖον ἕκαστον ἀπὸ σπέρματος μέχρι ψυχώσεως καὶ ἀπὸ ψυχώσεως μέχρι τοῦ τὴν ψυχὴν ἀποδοῦναι καὶ ἐξ οἵων ἡ σύγκρισις καὶ εἰς οἷα ἡ λύσις. τρίτον εἰ ἄφνω μετέωρος ἐξαρθεὶς κατασκέψαιο τὰ ἀνθρώπεια καὶ τὴν πολυτροπίαν κατανοήσαις, ὅτι καταφρονήσεις συνιδὼν ἅμα καὶ ὅσον τὸ περιοικοῦν ἐναερίων καὶ ἐναιθερίων· καὶ ὅτι, ὁσάκις ἂν ἐξαρθῇς, ταὐτὰ ὄψῃ· τὸ ὁμοειδές, τὸ ὀλιγοχρόνιον· ἐπὶ τούτοις ὁ τῦφος.
(Marcus Aurelius, Ta eis heauton 12.24)

Three thoughts  to keep at hand. First, in your own actions, nothing aimless or other than Justice herself would have done; in external happenings either chance or providence is at work, and one should not blame chance or dict providence. Second: the nature of each of us from conception to the first breath of soul, and from that first breath to the surrender of our soul; what elements form our constitution and will be the result of our dissolution. Third: that if you were suddenly lifted up to a great height and could look down on human activity and see all its variety, you would despise it because your view would take in also the great surrounding host of spirits who populate the air and the sky; and that however many times you were lifted up, you would see the same things – monotony and transience. Such are the objects of our conceit. (tr. Martin Hammond)

 

Dos

ImperialBusts

Aiunt quidam, quod et veri simile videtur, Commodum Antoninum, successorem illius ac filium, non esse de eo natum sed de adulterio,ac talem fabellam vulgari sermone contexunt: Faustinam quondam, Pii filiam, Marci uxorem, cum gladiatores transire vidisset, unius ex his amore succensam, cum longa aegritudine laboraret, viro de amore confessam. quod cum ad Chaldaeos Marcus rettulisset, illorum fuisse consilium, ut occiso gladiatore sanguine illius sese Faustina sublavaret atque ita cum viro concumberet. quod cum esset factum, solutum quidem amorem, natum vero Commodum gladiatorem esse, non principem, qui mille prope pugnas publice populo inspectante gladiatorias imperator exhibuit, ut in vita eius docebitur. quod quidem veri simile ex eo habetur quod tam sancti principis filius iis moribus fuit quibus nullus lanista, nullus scaenicus, nullus arenarius, nullus postremo ex omnium dedecorum ac scelerum colluvione concretus. multi autem ferunt Commodum omnino ex adulterio natum, si quidem Faustinam satis constet apud Caietam condiciones sibi et nauticas et gladiatorias elegisse. de qua cum diceretur Antonino Marco, ut eam repudiaret, si non occideret, dixisse fertur “si uxorem dimittimus, reddamus et dotem”. dos autem quid habebatur? imperium, quod ille ab socero volente Hadriano adoptatus acceperat. tantum sane valet boni principis vita sanctitas tranquillitas pietas ut eius famam nullius proximi decoloret invidia. denique Antonino, cum suos mores semper teneret neque alicuius insusurratione mutaretur, non obfuit gladiator filius, uxor infamis; deusque etiam nunc habetur, ut vobis ipsis, sacratissime imperator Diocletiane, et semper visum est et videtur, qui eum inter numina vestra non ut ceteros sed specialiter veneramini ac saepe dicitis, vos vita et clementia tales esse cupere qualis fuit Marcus, etiamsi philosophia nec Plato esse possit, si revertatur in vitam. et quidem haec breviter et congeste.
(Historia Augusta, Vita Marci Aureli Antonini 19)

Some say, and it seems plausible, that Commodus Antoninus, his son and successor, was not begotten by him, but in adultery; they embroider this assertion, moreover, with a story current among the people. On a certain occasion, it was said, Faustina, the daughter of Pius and wife of Marcus, saw some gladiators pass by, and was inflamed for love of one of them; and afterwards, when suffering from a long illness, she confessed the passion to her husband. And when Marcus reported this to the Chaldeans, it was their advice that Faustina should bathe in his blood and thus couch with her husband. 4 When this was done, the passion was indeed allayed, but their son Commodus was born a gladiator, not really a prince; for afterwards as emperor he fought almost a thousand gladiatorial bouts before the eyes of the people, as shall be related in his life. This story is considered plausible, as a matter of fact, for the reason that the son of so virtuous a prince had habits worse than any trainer of gladiators, any play-actor, any fighter in the arena, anything brought into existence from the offscourings of all dishonour and crime. Many writers, however, state that Commodus was really begotten in adultery, since it is generally known that Faustina, while at Caieta, used to choose out lovers from among the sailors and gladiators. When Marcus Antoninus was told about this, that he might divorce, if not kill her, he is reported to have said “If we send our wife away, we must also return her dowry”. And what was her dowry? The Empire, which, after he had been adopted at the wish of Hadrian, he had inherited from his father-in-law Pius. But truly such is the power of the life, the holiness, the serenity, and the righteousness of a good emperor that not even the scorn felt for his kin can sully his own good name. For since Antoninus held ever to his moral code and was moved by no man’s whispered machinations, men thought no less of him because his son was a gladiator, his wife infamous. Even now he is called a god, which ever has seemed and even now seems right to you, most venerable Emperor Diocletian, who worship him among your divinities, not as you worship the others, but as one apart, and who often say that you desire, in life and gentleness, to be such a one as Marcus, even though, as far as philosophy is concerned, Plato himself, were he to return to life, could not be such a philosopher. So much, then, for these matters, told briefly and concisely. (tr. David Magie)

Muxarion

SEM

Ἐννοεῖν συνεχῶς πόσοι μὲν ἰατροὶ ἀποτεθνήκασι, πολλάκις τὰς ὀφρῦς ὑπὲρ τῶν ἀρρώστων συσπάσαντες· πόσοι δὲ μαθηματικοί, ἄλλων θανάτους ὥς τι μέγα προειπόντες· πόσοι δὲ φιλόσοφοι, περὶ θανάτου ἢ ἀθανασίας μυρία διατεινάμενοι· πόσοι δὲ ἀριστεῖς, πολλοὺς ἀποκτείναντες· πόσοι δὲ τύραννοι, ἐξουσίᾳ ψυχῶν μετὰ δεινοῦ φρυάγματος ὡς ἀθάνατοι κεχρημένοι· πόσαι δὲ πόλεις ὅλαι, ἵν’ οὕτως εἴπω, τεθνήκασιν, Ἑλίκη καὶ Πομπήϊοι καὶ Ἡρκλάνον καὶ ἄλλαι ἀναρίθμητοι. ἔπιθι δὲ καὶ ὅσους οἶδας, ἄλλον ἐπ’ ἄλλῳ· ὁ μὲν τοῦτον κηδεύσας εἶτα ἐξετάθη, ὁ δὲ ἐκεῖνον, πάντα δὲ ἐν βραχεῖ. τὸ γὰρ ὅλον, κατιδεῖν ἀεὶ τὰ ἀνθρώπινα ὡς ἐφήμερα καὶ εὐτελῆ καὶ ἐχθὲς μὲν μυξάριον, αὔριον δὲ τάριχος ἢ τέφρα. τὸ ἀκαριαῖον οὖν τοῦτο τοῦ χρόνου κατὰ φύσιν διελθεῖν καὶ ἵλεων καταλῦσαι, ὡς ἂν εἰ ἐλαία πέπειρος γενομένη ἔπιπτεν, εὐφημοῦσα τὴν ἐνεγκοῦσαν καὶ χάριν εἰδυῖα τῷ φύσαντι δένδρῳ.
(Marcus Aurelius, Ta eis heauton 4.48)

Reflect constantly how many doctors have died, after often knitting their brows over those who were ill; and how many astrologers, after predicting the deaths of other people, as if death were some great thing; and how many philosophers, after countless debates about death or immortality; and how many heroes, after killing many other people, and how many tyrants, after exercising the power of life and death with terrible arrogance, as though they were immortal themselves; and how many entire cities died, if one can put it in this way, Helike and Pompeii and Herculaneum, and others without number. Run over the ones you know, one after the other: one person attended another’s funeral and then was laid out himself, another followed him, and all in so short a time. Taking it all together, keep always in view that human life is transitory and cheap: yesterday a drop of semen, tomorrow a buried corpse or ashes. So make your way through this brief moment of time in line with nature and let go of your life gladly, as an olive might fall when ripe, blessing the earth that bore it and grateful to the tree that gave it growth. (tr. Christopher Gill)

Aphes

220px-Roman_-_Portrait_of_the_Emperor_Marcus_Aurelius_-_Walters_23215

Ὅ τί ποτε τοῦτό εἰμι, σαρκία ἐστὶ καὶ πνευμάτιον καὶ τὸ ἡγεμονικόν. ἄφες τὰ βιβλία· μηκέτι σπῶ· οὐ δέδοται. ἀλλ’ ὡς ἤδη ἀποθνήσκων τῶν μὲν σαρκίων καταφρόνησον· λύθρος καὶ ὀστάρια καὶ κροκύφαντος, ἐκ νεύρων, φλεβίων, ἀρτηριῶν πλεγμάτιον. θέασαι δὲ καὶ τὸ πνεῦμα, ὁποῖόν τί ἐστιν· ἄνεμος· οὐδὲ ἀεὶ τὸ αὐτό,ἀλλὰ πάσης ὥρας ἐξεμούμενον καὶ πάλιν ῥοφούμενον. τρίτον οὖν ἐστὶ τὸ ἡγεμονικόν. ὧδε ἐπινοήθητι· γέρων εἶ· μηκέτι τοῦτο ἐάσῃς δουλεῦσαι, μηκέτι καθ’ ὁρμὴν ἀκοινώτητον νευροσπαστηθῆναι, μηκέτι τὸ εἱμαρμένον ἢ παρὸν δυσχερᾶναι ἢ μέλλον ἀποδύρεσθαι.
(Marcus Aurelius, Ta eis heauton 2.2)

What makes up this being of mine is flesh, and a bit of breath and the ruling centre. Put down your books—do not distract yourself with them any more; that is not granted to you. As if you were on the point of death, despise the flesh—just blood, bones, and the network of nerves, veins, and arteries. Consider what sort of thing breath is: a stream of air, and not always the same, but at each moment belched out and drawn in again. The third part of you is the ruling centre. Look at it this way: you are an old man; no longer allow this part of you to be enslaved any more; no longer allow it to be tugged this way and that like a puppet by each unsociable motive; no longer allow it to be discontented with its present fate or to flinch from its future one. (tr. Christopher Gill)

Eschatēn

36656

Πάσης ὥρας φρόντιζε στιβαρῶς, ὡς Ῥωμαῖος καὶ ἄρρην, τὸ ἐν χερσὶ μετὰ τῆς ἀκριβοῦς καὶ ἀπλάστου σεμνότητος καὶ φιλοστοργίας καὶ ἐλευθερίας καὶ δικαιότητος πράσσειν· καὶ σχολὴν σαυτῷ ἀπὸ πασῶν τῶν ἄλλων φαντασιῶν πορίζειν. ποριεῖς δέ, ἂν ὡς ἐσχάτην τοῦ βίου ἑκάστην πρᾶξιν ἐνεργῇς ἀπηλλαγμένην πάσης εἰκαιότητος καὶ ἐμπαθοῦς ἀποστροφῆς ἀπὸ τοῦ αἱροῦντος λόγου καὶ ὑποκρίσεως καὶ φιλαυτίας καὶ δυσαρεστήσεως πρὸς τὰ συμμεμοιραμένα.
(Marcus Aurelius, Ta eis heauton 2.5.1-2)

At every hour, give your full concentration, as a Roman and a man, to carrying out the task in hand with a scrupulous and unaffected dignity and affectionate concern for others and freedom and justice, and give yourself space from all other concerns. You will give yourself this if you carry out each act as if it were the last of your life, freed from all randomness and passionate deviation from the rule of reason and from pretence and self- love and dissatisfaction with what has been allotted to you. (tr. Christopher Gill)

Aporrembesthai

Μὴ κατατρίψῃς τὸ ὑπολειπόμενον τοῦ βίου μέρος ἐν ταῖς περὶ ἑτέρων φαντασίαις, ὁπόταν μὴ τὴν ἀναφορὰν ἐπί τι κοινωφελὲς ποιῇ. ἤτοι γὰρ ἄλλου ἔργου στέρῃ, τουτέστι φανταζόμενος τί ὁ δεῖνα πράσσει καὶ τίνος ἕνεκεν καὶ τί λέγει καὶ τί ἐνθυμεῖται καὶ τί τεχνάζεται καὶ ὅσα τοιαῦτα ποιεῖ ἀπορρέμβεσθαι τῆς τοῦ ἰδίου ἡγεμονικοῦ παρατηρήσεως.
(Marcus Aurelius, Ta eis heauton 3.4.1)

Don’t waste the rest of your time here worrying about other people – unless it affects the common good. It will keep you from doing anything useful. You’ll be too preoccupied with what so-and-so is doing, and why, and what they’re saying, and what they’re thinking, and what they’re up to, and all the other things that throw you off and keep you from focusing on your own mind. (tr. Gregory Hays)