Basima

98713d5b11f0d1bb248419c73c4bb4f3

Πρὸ τῆς αὐλῆς τοῦ Δρύαντος ἐπ’ αὐτῇ τῇ αὐλῇ μυρρίναι μεγάλαι δύο καὶ κιττὸς ἐπεφύκει, αἱ μυρρίναι πλησίον ἀλλήλων, ὁ κιττὸς ἀμφοτέρων μέσος, ὥστε ἐφ’ ἑκατέραν διαθεὶς τοὺς ἀκρεμόνας ὡς ἄμπελος ἄντρου σχῆμα διὰ τῶν φύλλων ἐπαλλαττόντων ἐποίει, καὶ ὁ κόρυμβος πολὺς καὶ μέγας ὅσος βότρυς κλημάτων ἐξεκρέματο. ἦν οὖν πολὺ πλῆθος περὶ αὐτὸν τῶν χειμερινῶν ὀρνίθων ἀπορίᾳ τῆς ἔξω τροφῆς· πολὺς μὲν κόψιχος, πολλὴ δὲ κίχλη, καὶ φάτται καὶ ψᾶρες καὶ ὅσον ἄλλο κιττοφάγον πτερόν. τούτων τῶν ὀρνίθων ἐπὶ προφάσει θήρας ἐξώρμησεν ὁ Δάφνις, ἐμπλήσας μὲν τὴν πήραν ὀψημάτων μεμελιτωμένων, κομίζων δὲ ἐς πίστιν ἰξὸν καὶ βρόχους. τὸ μὲν οὖν μεταξὺ σταδίων ἦν οὐ πλέον δέκα, οὔπω δὲ ἡ χιὼν λελυμένη πολὺν αὐτῷ κάματον παρέσχεν. ἔρωτι δὲ ἄρα πάντα βάσιμα, καὶ πῦρ καὶ ὕδωρ καὶ Σκυθικὴ χιών.
(Longus, Daphnis & Chloe 3.5)

Right in front of Dryas’ farmyard grew two large myrtles and an ivy bush, the myrtles close together and the ivy between them, so that it spread its tendrils over each of them like a vine and with its intertwining leaves formed a kind of cave, and many a cluster of berries, as big as grapes, hung from the stems. So there was a crowd of winter birds around it, owing to the scarceness of food outside: many a blackbird, many a thrush, pigeons and starlings and every other winged ivy-eater. Daphnis set out on the pretext of hunting these birds, filling his knapsack with honeyed tidbits and packing birdlime and snares to add credibility. Although the trip was no longer than ten stades, the still unmelted snow made considerable work for him. But love finds a way through everything, be it fire, water, or Scythian snow. (tr. Jeffrey Henderson)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s