Diamartiai

BMVB1452-Justus_Sustermans-La_familia_de_Darius_davant_Alexandre_el_Gran
Justus Sustermans, The Family of Darius in Front of Alexander

Ταῦτα μὲν Πτολεμαῖος καὶ Ἀριστόβουλος λέγουσι· λόγος δὲ ἔχει καὶ αὐτὸν Ἀλέξανδρον τῇ ὑστεραίᾳ ἐλθεῖν εἴσω ξὺν Ἡφαιστίωνι μόνῳ τῶν ἑταίρων· καὶ τὴν μητέρα τὴν Δαρείου ἀμφιγνοήσασαν ὅστις ὁ βασιλεὺς εἴη αὐτοῖν, ἐστάλθαι γὰρ ἄμφω τῷ αὐτῷ κόσμῳ, τὴν δὲ Ἡφαιστίωνι προσελθεῖν καὶ προσκυνῆσαι, ὅτι μείζων ἐφάνη ἐκεῖνος. ὡς δὲ ὁ Ἡφαιστίων τε ὀπίσω ὑπεχώρησε καί τις τῶν ἀμφ’ αὐτήν, τὸν Ἀλέξανδρον δείξας, ἐκεῖνον ἔφη εἶναι Ἀλέξανδρον, τὴν μὲν καταιδεισθεῖσαν τῇ διαμαρτίᾳ ὑποχωρεῖν, Ἀλέξανδρον δὲ οὐ φάναι αὐτὴν ἁμαρτεῖν· καὶ γὰρ ἐκεῖνον εἶναι Ἀλέξανδρον. καὶ ταῦτα ἐγὼ οὔθ’ ὡς ἀληθῆ οὔτε ὡς πάντῃ ἄπιστα ἀνέγραψα. ἀλλ’ εἴτε οὕτως ἐπράχθη, ἐπαινῶ Ἀλέξανδρον τῆς τε ἐς τὰς γυναῖκας κατοικτίσεως καἱ τῆς ἐς τὸν ἑταῖρον πίστεως καὶ τιμῆς· εἴτε πιθανὸς δοκεῖ τοῖς συγγράψασιν Ἀλέξανδρος ὡς καὶ ταῦτα ἂν πράξας καὶ εἰπών, καὶ ἐπὶ τῷδε ἐπαινῶ Ἀλέξανδρον.
(Arrian, Anabasis Alexandrou 2.12.6-7)

This is the account of Ptolemaeus and Aristobulus; there is, however, a story that next day Alexander himself visited the tent with Hephaestion and no other companion; and Darius’ mother, not knowing which of the two was the king, as both were dressed alike, approached Hephaestion and did him obeisance, since he appeared the taller. Hephaestion drew back, and one of her attendants pointed to Alexander and said he was the king; she drew back in confusion at her mistake, but Alexander remarked that she had made no mistake, for Hephaestion was also an Alexander. I have written this down without asserting its truth or total incredibility. If it really happened, I approve of Alexander’s compassion for the women and of the trust and honour bestowed on his companion. If the historians of Alexander think it plausible that he would have acted and spoken in this way, I approve of Alexander on that ground too. (tr. Peter Astbury Brunt)

Neanikōtera

roman

Σκοπεῖτε δέ· καλεῖν κελεύω τοὺς νέους ἐπ’ ἀκρόασιν, δραμὼν ὁ παῖς τοῦτο ποιεῖ, οἱ δ’ οὐ μιμοῦνται τὸν ἐκείνου δρόμον, ὃν ἔδει τῷ παρ’ αὑτῶν καὶ νικᾶν, ἀλλ’ οἱ μὲν ἐν ταῖς ᾠδαῖς μένουσιν ἃς ἴσασιν ἅπαντες, οἱ δ’ ἐν φλυαρίαις, οἱ δ’ ἐν γέλωσι· τῆς δὲ ἐν τούτοις βραδυτῆτος παρὰ τῶν ὁρώντων κατηγορουμένης, εἴ ποτε καὶ γνοῖεν εἰσελθεῖν, κατὰ τὰς νύμφας βαδίζουσιν ἤ, τό γε ἀληθέστερον, κατὰ τοὺς ἐπὶ τῶν καλῶν ἰόντας, πρίν τε εἴσω θυρῶν εἶναι καὶ εἰσελθόντες, ὥστ’ εἶναι τοῖς καθημένοις ἀγανακτεῖν οὕτω βλακεύοντας ἀναμένουσι νέους. καὶ τοιαῦτα μὲν τὰ πρὸ τοῦ λόγου, λεγομένου δὲ ἤδη καὶ δεικνυμένου πολλὰ μὲν νεύματα πρὸς ἀλλήλους ὑπὲρ ἡνιόχων καὶ μίμων καὶ ἵππων καὶ ὀρχηστῶν, πολλὰ δὲ ὑπὲρ μάχης ἢ γενομένης ἢ μελλούσης. ἔτι τοίνυν οἱ μὲν ἑστᾶσι, λιθίνοις ἐοικότες, καρπῷ καρπὸν ἐπιβάλλοντες, οἱ δ’ ἑκατέρᾳ χειρὶ τὰς ῥῖνας ἐνοχλοῦσιν, οἱ δὲ κάθηνται τοσούτων ὄντων τῶν κινούντων, οἱ δὲ βίᾳ καθίζουσι τὸν κεκινημένον, οἱ δ’ ἀριθμοῦσι τοὺς ἐπεισερχομένους, τοῖς δ’ ἀρκεῖ πρὸς τὰ φύλλα βλέπειν, τοῖς δὲ λαλεῖν ὅ τι τύχοιεν ἥδιον ἢ παρέχειν αὑτοὺς τῷ ῥήτορι. τὰ δ’ αὖ νεανικώτερα, τὸν γνήσιον τῷ νόθῳ βλάψαι κρότον, καὶ βοὴν κωλύσαι προελθεῖν, καὶ διὰ τοῦ θεάτρου πορευθῆναι παντὸς ἀφέλκοντα τῶν λόγων ὁπόσους οἷόν τε, νῦν μὲν ἀγγελίαις ἐψευσμέναις, νῦν δ’ ἐπὶ λουτρὸν κλήσει τὸ πρὸ ἀρίστου· δαπανῶνται γὰρ δὴ καὶ τὰ τοιαῦτά τινες. οὔτ’ οὖν ὑμῖν, ὦ κακοὶ νέοι, κέρδος οὐδέν, ὥσπερ οὐδὲ τοῖς ἀποῦσιν, οὔτε τῷ λέγοντι τό γε ἐφ’ ὑμᾶς ἧκον, ὅταν ὃς μόνος ἐστὶ μισθὸς ἐπιδείξεων, τοῦτον οὐκ ἔχῃ.
(Libanius, Or. 3.11-14)

Just consider. I tell my slave to invite the students to a lecture. Off he runs and does my bidding, but they don’t match his speed, though it should be even outdone by their own: some of them dilly-dally over popular songs, or horse-play, or joking, and if ever they do condescend to put in an appearance, when the onlookers object to their slowness on such occasions, they mince along like brides or, with more truth perhaps, like tight-rope walkers, both before and after entering the door, so that they annoy those already seated and awaiting the arrival of such idle young good-for-nothings. That is what happens before the speech; but when I am speaking and developing any theme, there is much nodding of heads to one another about drivers, actors, horses, dancers or some fight that has happened or is due to happen. What is more, some stand there with arms folded like graven images, or fidget with their noses with either hand, or sit stock still, though there is so much to excite them, or they force an excited listener to sit down, or count the number of the newcomers, or content themselves with looking at the leaves or chattering about anything that comes into their heads – anything rather than attend to the speaker. And the horse-play, too! – spoiling genuine applause with the slow hand-clap, preventing the utterance of an approving cheer, walking through the middle of the whole theatre and diverting as many as they can away from the speech, sometimes by a faked message, sometimes by an invitation to bathe before dinner – yes! There are people who waste their money even on things like that! You wretched students, there is no more profit in it for you, any more than for absentees, nor for the speaker, at least as far as you are concerned, when he fails to get the one real reward for declamations. (tr. Albert Francis Norman)

Centesimum

Tum Anci filii duo etsi antea semper pro indignissimo habuerant se patrio regno tutoris fraude pulsos, regnare Romae advenam non modo vicinae sed ne Italicae quidem stirpis, tum impensius iis indignitas crescere si ne ab Tarquinio quidem ad se rediret regnum, sed praeceps inde porro ad servitia caderet, ut in eadem civitate post centesimum fere annum quam Romulus deo prognatus deus ipse tenuerit regnum donec in terris fuerit, id servus serva natus possideat. cum commune Romani nominis tum praecipue id domus suae dedecus fore, si Anci regis virili stirpe salva non modo advenis sed servis etiam regnum Romae pateret.
(Livy 1.40.2-3)

Now the two sons of Ancus had always considered it a great outrage that they had been ousted from their father’s kingship by the crime of their guardian, and that Rome should be ruled by a stranger whose descent was derived from a race not only remote but actually not even Italian. But their indignation was vastly increased by the prospect that even after Tarquinius’ death the sovereignty would not revert to them, but, plunging down to yet baser depths, would fall into the hands of slaves; so that where, a hundred years before, Romulus, a god’s son and himself a god, had borne sway, so long as he remained on earth, in that self-same state a slave and the son of a slave woman would be king. It would be not only a general disgrace to the Roman name, but particularly to their own house, if during the lifetime of Ancus’ sons it should be open not only to strangers, but even to slaves to rule over the Romans. (tr. Benjamin Oliver Foster)

 

Purpurantibus

milka

Addit etiam illud, quod vinctum fasciola Aurelianum aquila innoxie de cunis levaverit et in aram posuerit, quae iuxta sacellum forte sine ignibus erat. idem auctor est vitulum matri eius natum mirae magnitudinis, candidum sed purpurantibus maculis, ita ut haberet in latere uno “ave” et in alio coronam. (Historia Augusta, Vita Aureliani 4.6-7)

This, too, is related, that Aurelian, while wrapped in his swaddling-clothes, was lifted out of his cradel by an eagle, but without suffering harm, and was laid on an altar in a neighbouring shrine which happened to have no fire upon it. The same writer asserts that on his mother’s land a calf was born of marvellous size, white but with purple spots, which formed on one side the word “hail,” on the other side a crown. (tr. David Magie)

Mutuamur

Quod dico, non videbitur durum, quamvis primo contra opinionem tuam pugnet, si te commodaveris mihi et cogitaveris plures esse res quam verba. ingens copia est rerum sine nomine, quas non propriis appellationibus notamus, sed alienis commodatisque: pedem et nostrum dicimus et lecti et veli et carminis, canem et venaticum et marinum et sidus; quia non sufficimus, ut singulis singula adsignemus, quotiens opus est, mutuamur. fortitudo est virtus pericula iusta contemnens aut scientia periculorum repellendorum, excipiendorum, provocandorum; dicimus tamen et gladiatorem fortem virum et servum nequam, quem in contemptum mortis temeritas impulit. parsimonia est scientia vitandi sumptus supervacuos aut ars re familiari moderate utendi; parcissimum tamen hominem vocamus pusilli animi et contracti, cum infinitum intersit inter modum et angustias. haec alia sunt natura, sed efficit inopia sermonis, ut et hunc et illum parcum vocemus, ut et ille fortis dicatur cum ratione fortuita despiciens et hic sine ratione in pericula excurrens. sic beneficium est et actio, ut diximus, benefica et ipsum, quod datur per illam actionem, ut pecunia, ut domus, ut praetexta; unum utrique nomen est, vis quidem ac potestas longe alia.
(Seneca Minor, De Beneficiis 2.34)

You will come to see that what I am saying is not too bold, although at first it may not accord with your own ideas, if only you will give me your attention, and reflect that there are many things for which there are no words. There is a vast number of things that have no name, and the terms by which we designate them, instead of being their own, belong to other things from which they are borrowed. We say that we ourselves, a couch, a sail, and a poem, have a “foot,” and we apply the word “dog” to a hound, to a creature of the sea, and to a constellation; since there are not enough words to make it possible for us to assign a separate one to each separate thing, we borrow whenever it becomes necessary. Bravery is the virtue that scorns legitimate dangers, or knowing how to ward off, to meet, and to court dangers; yet we call both a gladiator and the worthless slave whose rashness has forced him into scorn of death a “brave” man. Frugality is knowing how to avoid unnecessary expenditure, or the art of applying moderation to the use of private means; yet we call a petty-minded and close-fisted man a very “frugal” person although there is an infinite difference between moderation and meanness. These are essentially different things, yet our poverty of language leads us to call each of the two types a “frugal” person, and likewise to say that both the man who by the exercise of reason scorns the blows of Fortune and the one who rushes into dangers unreasoningly are “brave.” So a “benefit,” as we have said, is both a beneficent act and likewise the object itself which is given by means of the aforesaid act, as money, a house, the robe of office; the two things bear the same name, but they are very different in their import and operation. (tr. John W. Basore)

Anthraka

dali-salvador-the-temptation-of-st-anthony
Salvador Dalí, La Tentación de San Antonio (1946)

Ὁ δὲ μισόκαλος καὶ φθονερὸς διάβολος οὐκ ἤνεγκεν ὁρῶν ἐν νεωτέρῳ τοιαύτην πρόθεσιν. Ἀλλ’ οἷα μεμελέτηκε ποιεῖν, ἐπιχειρεῖ καὶ κατὰ τούτου πράττειν· καὶ τὸ μὲν πρῶτον ἐπείραζεν αὐτὸν ἀπὸ τῆς ἀσκήσεως καταγαγεῖν, ὑποβάλλων μνήμην τῶν κτημάτων, τῆς ἀδελφῆς τὴν κηδεμονίαν, τοῦ γένους τὴν οἰκειότητα, φιλαργυρίαν, φιλοδοξίαν, τροφῆς τὴν ποικίλην ἡδονήν, καὶ τὰς ἄλλας ἀνέσεις τοῦ βίου, καὶ τέλος τὸ τραχὺ τῆς ἀρετῆς, καὶ ὡς πολὺς αὐτῆς ἐστιν ὁ πόνος· τοῦ τε σώματος τὴν ἀσθένειαν ὑπετίθετο, καὶ τοῦ χρόνου τὸ μῆκος. καὶ ὅλως πολὺν ἤγειρεν αὐτῷ κονιορτὸν λογισμῶν ἐν τῇ διανοίᾳ, θέλων αὐτὸν ἀποσχοινίσαι τῆς ὀρθῆς προαιρέσεως. ὡς δὲ εἶδεν ἑαυτὸν ὁ ἐχθρὸς ἀσθενοῦντα πρὸς τὴν τοῦ Ἀντωνίου πρόθεσιν, καὶ μᾶλλον ἑαυτὸν καταπαλαιόμενον ὑπὸ τῆς ἐκείνου στερρότητος, καὶ ἀνατρεπόμενον τῇ πολλῇ πίστει, καὶ πίπτοντα ταῖς συνεχέσιν Ἀντωνίου προσευχαῖς· τότε δὴ τοῖς ἐπ’ ὀμφαλοῦ γαστρὸς ὅπλοις ἑαυτοῦ θαρρῶν, καὶ καυχώμενος ἐπὶ τούτοις (ταῦτα γάρ ἐστιν αὐτοῦ τὰ πρῶτα κατὰ τῶν νεωτέρων ἔνεδρα), προσέρχεται κατὰ τοῦ νεωτέρου, νυκτὸς μὲν αὐτὸν θορυβῶν, μεθ’ ἡμέραν δὲ οὕτως ἐνοχλῶν, ὡς καὶ τοὺς ὁρῶντας αἰσθέσθαι τὴν γινομένην ἀμφοτέρων πάλην. Ὁ μὲν γὰρ ὑπέβαλλε λογισμοὺς ῥυπαρούς, ὁ δὲ ταῖς εὐχαῖς ἀνέτρεπε τούτους· καὶ ὁ μὲν ἐγαργάλιζεν, ὁ δέ, ὡς ἐρυθριᾷν δοκῶν, τῇ πίστει καὶ ταῖς εὐχαῖς καὶ νηστείαις ἐτείχιζε τὸ σῶμα· καὶ ὁ μὲν διάβολος ὑπέμενεν ὁ ἄθλιος καὶ ὡς γυνὴ σχηματίζεσθαι νυκτός, καὶ πάντα τρόπον μιμεῖσθαι, μόνον ἵνα τὸν Ἀντώνιον ἀπατήσῃ· ὁ δὲ τὸν Χριστὸν ἐνθυμούμενος, καὶ τὴν δι’ αὐτὸν εὐγένειαν, καὶ τὸ νοερὸν τῆς ψυχῆς λογιζόμενος, ἀπεσβέννυε τὸν ἄνθρακα τῆς ἐκείνου πλάνης.
(Athanasius, Vita Antonii 5)

But the devil, who hates and envies what is good, could not endure to see such a resolution in a youth, but endeavoured to carry out against him what he had been wont to effect against others. First of all he tried to lead him away from the discipline, whispering to him the remembrance of his wealth, care for his sister, claims of kindred, love of money, love of glory, the various pleasures of the table and the other relaxations of life, and at last the difficulty of virtue and the labour of it; he suggested also the infirmity of the body and the length of the time. In a word he raised in his mind a great dust of debate, wishing to debar him from his settled purpose. But when the enemy saw himself to be too weak for Antony’s determination, and that he rather was conquered by the other’s firmness, overthrown by his great faith and falling through his constant prayers, then at length putting his trust in the weapons which are ‘in the navel of his belly’ and boasting in them— for they are his first snare for the young— he attacked the young man, disturbing him by night and harassing him by day, so that even the onlookers saw the struggle which was going on between them. The one would suggest foul thoughts and the other counter them with prayers: the one fire him with lust, the other, as one who seemed to blush, fortify his body with faith, prayers, and fasting. And the devil, unhappy wight, one night even took upon him the shape of a woman and imitated all her acts simply to beguile Antony. But he, his mind filled with Christ and the nobility inspired by Him, and considering the spirituality of the soul, quenched the coal of the other’s deceit. (tr. Henry Ellershaw)

Bibasis

bibasis (maybe)

Καὶ βίβασις δέ τι ἦν εἶδος Λακωνικῆς ὀρχήσεως, ἧς καὶ τὰ ἆθλα προυτίθετο οὐ τοῖς παισὶ μόνον ἀλλὰ καὶ ταῖς κόραις· ἔδει δ’ ἅλλεσθαι καὶ ψαύειν τοῖς ποσὶ πρὸς τὰς πυγάς, καὶ ἠριθμεῖτο τὰ πηδήματα, ὅθεν ἐπὶ μιᾶς ἦν ἐπίγραμμα
χείλιά πόκα βίβαντι, πλεῖστα δὴ τῶν πήποκα.
(Pollux, Onomasticon 4.102)

‘Bibasis’ was a kind of Spartan dance, in which prizes were awarded not only to boys but also to girls; one had to leap and touch the buttocks with one’s feet, and the jumps were counted. Hence the inscription in honour of one of these girls,
‘Who once did a thousand at bibasis, the most ever done’.
(tr. Matthew Dillon & Lynda Garland, adapted by David Bauwens)