Sunesis

Οὐδεὶς γὰρ οὕτως οὔτε μάρτυς ἐστὶ φοβερὸς οὔτε κατήγορος δεινὸς ὡς ἡ σύνεσις ἡ κατοικοῦσ’ ἐν ταῖς ἑκάστων ψυχαῖς.
(Polybius, Hist. 18.43.13)

For no one is such a terrible witness or such a dread accuser as the conscience that dwells in all our hearts. (tr. William Roger Paton)

Chleuazomenos

7b10b3149390b4bb4e3a58f0b289faf2

Ὅθεν ὕστερον ἐν ταῖς ἐλευθερίοις καὶ ἀστείαις λεγομέναις διατριβαῖς ὑπὸ τῶν πεπαιδεῦσθαι δοκούντων χλευαζόμενος ἠναγκάζετο φορτικώτερον ἀμύνεσθαι, λέγων, ὅτι λύραν μὲν ἁρμόσασθαι καὶ μεταχειρίσασθαι ψαλτήριον οὐκ ἐπίσταται, πόλιν δὲ μικρὰν καὶ ἄδοξον παραλαβὼν ἔνδοξον καὶ μεγάλην ἀπεργάσασθαι.
(Plutarch, Bios Themistokleous 2.3)

Thus it came about that, in after life, at entertainments of a so-called liberal and polite nature, when he* was taunted by men of reputed culture, he was forced to defend himself rather rudely, saying that tuning the lyre and handling the harp were no accomplishments of his, but rather taking in hand a city that was small and inglorious and making it glorious and great.

* Themistocles

(tr. Bernadotte Perrin)

Perata

skulls-and-bones

Οὐχ ὁρᾷς εἰς ἀμφότερα τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου τὰ πέρατα, καὶ ὅπως ἄρχεται καὶ εἰς ὅτι λήγει; ἀλλὰ γαυριᾷς τῇ νεότητι, καὶ πρὸς τὸ ἄνθος τῆς ἡλικίας βλέπεις, καὶ ἐγκαλλωπίζῃ τῇ ὥρᾳ, ὅτι σοι ὑπερσφριγῶσιν αἱ χεῖρες πρὸς κίνησιν, καὶ κοῦφοι πρὸς τὸ ἅλμα οἱ πόδες, καὶ περισοβεῖ ταῖς αὔραις ὁ βόστρυχος, καὶ τὴν παρειὰν ὑπογράφει ὁ ἴουλος, καὶ ὅτι σοι ἡ ἐσθὴς τῇ βαφῇ τῆς πορφύρας ὑπερανθίζεται, καὶ πεποίκιλταί σοι τὰ ἐκ σηρῶν ὑφάσματα, πολέμοις ἢ θήραις, ἤ τισιν ἱστορίαις πεποικιλμένα, ἢ τάχα καὶ πρὸς τὰ πέδιλα βλέπεις ἐπιμελῶς ἐν τῷ μέλανι στίλβοντα, καὶ περιέργως ταῖς ἀπὸ τῶν ῥαφίδων γραμμαῖς ἐπιτέρποντα; πρὸς ταῦτα βλέπεις, πρὸς δὲ σεαυτὸν οὐχ ὁρᾷς; δείξω σοι ὥσπερ ἐν κατόπτρῳ, τίς εἶ καὶ οἷος εἶ. οὐκ εἶδες ἐν πολυανδρίῳ τὰ τῆς φύσεως ἡμῶν μυστήρια; οὐκ εἶδες τὴν ἐπάλληλον τῶν ὀστέων σωρείαν; κρανία σαρκῶν γεγυμνωμένα, φόβερόν τι καὶ εἰδεχθὲς ἐν διακένοις δεδορκότα τοῖς ὄμμασιν; εἶδες στόματα σεσηρότα, καὶ τὰ λοιπὰ τῶν μελῶν πρὸς τὸ συμβὰν πεφορημένα; εἰ ἐκεῖνα εἶδες, σεαυτὸν ἐν ἐκείνοις τεθέασαι. ποῦ τοῦ παρόντος ἄνθους τὰ σύμβολα; ποῦ ἡ εὔχροια τῆς παρειᾶς; ποῦ τὸ ἐπὶ τοῦ χείλους ἄνθος; ποῦ τὸ βλοσυρὸν ἐν τοῖς ὄμμασι κάλλος τῇ περιβολῇ τῶν ὀφρύων ὑπολαμπόμενον; ποῦ ἡ εὐθεῖα ῥὶς, ἡ τῷ κάλλει τῶν παρειῶν μεσιτεύουσα; ποῦ αἱ ἐπαυχένιοι κόμαι; ποῦ οἱ περικροτάφιοι βόστρυχοι; ποῦ αἱ τοξαζόμεναι χεῖρες; οἱ ἱππαζόμενοι πόδες; ἡ πορφύρα; ἡ βύσσος; ἡ χλανίς; ἡ ζώνη; τὰ πέδιλα; ὁ ἵππος; ὁ δρόμος; τὸ φρύαγμα; πάντα, δι’ ὧν σοι νῦν ὁ τῦφος αὔξεται; ποῦ ταῦτα ἐν ἐκείνοις, εἰπὲ, ὑπὲρ ὧν νῦν ἐπαίρῃ καὶ μεγαλοφρονεῖς; ποῖον οὕτως ἀνυπόστατον ὄναρ; ποῖα τοιαῦτα ἐξ ὕπνου φαντάσματα; τίς οὕτως ἀδρανὴς σκιὰ τὴν ἁφὴν ὑποφεύγουσα, ὡς τὸ τῆς νεότητος ὄναρ ὁμοῦ τε φαινόμενον καὶ εὐθὺς παριπτάμενον;
(Gregory of Nyssa, De Beatitudinibus 1.5-6)

Do you not see at each end the limits of human life, how it begins and where it ends? Yet you glory in your youth, you look to the blossom of your fresh years, and you boast of your full bloom, because your hands are strong for lifting, your feet agile for jumping, your curls blow about in the wind, the first beard lines your cheek, and because your clothes grow bright with purple dye, and your dresses of silk are embroidered, with embroidery of wars or hunts or legends. Yes, perhaps you look even to your shoes, carefully polished with blacking and smart with extravagantly stitched lines, yet do you not look at yourself? I will shew you your reflection, who you are and what you are. Have you not seen in the burial ground the mysteries of our existence? Have you not seen the heap of bones piled on each other, skulls stripped of flesh, staring fearsome and horrible from empty eye-sockets? Have you seen the grinning mouths and the rest of the limbs lying casually about? If you have seen those things, then in them you have observed yourself. Where are the signs of your present flowering? Where is the colour on your cheek? Where is the bloom on your lips? Where are the lovely eye-lashes pointed up by the curve of the eyebrows? Where is the straight nose fixed between the beautiful cheeks? Where is the hair upon the neck? Where the curls round the temples? Where are the archer’s arms, the rider’s legs, the purple, the linen, the fine wool, the girdle, the shoes, the horse, the race, the snorting, all that now goes to swell your pride? Where among the bones, tell me, are the things over which you are now conceited and arrogant? What dream is so insubstantial? What fantasies from sleep are like these? What faint shadow so escapes our grasp as the dream of youth, no sooner appearing than instantly flown? (tr. Stuart George Hall)

Pōne

sisyphus

Πῶνε [καὶ μέθυ’ ὦ] Μελάνιππ’ ἄμ’ ἔμοι. τί [φαῖς
†ὄταμε[. . . .]διννάεντ’† Ἀχέροντα μέγ[αν πόρον
ζάβαι[ς ἀ]ελίω κόθαρον φάος [ἄψερον
ὄψεσθ’; ἀλλ’ ἄγι μὴ μεγάλων ἐπ[ιβάλλεο·
καὶ γὰρ Σίσυφος Αἰολίδαις βασίλευς [ἔφα
ἀνδρῶν πλεῖστα νοησάμενος [θανάτω κρέτην·
ἀλλὰ καὶ πολύιδρις ἔων ὐπὰ κᾶρι [δὶς
διννάεντ’ Ἀχέροντ’ ἐπέραισε, μ[
αὔτῳ μόχθον ἔχην Κρονίδαις βα[σίλευς κάτω
μελαίνας χθόνος· ἀλλ’ ἄγι μὴ τά[δ’ ἐπέλπεο·
θᾶς] τ’ ἀβάσομεν αἴ ποτα κἄλλοτα . [
. . . ]ην ὄττινα τῶνδε πάθην τά[χα δῷ θέος.
(Alcaeus fr. 38A.1-12)

Drink and get drunk, Melanippus, with me. Why do you suppose that when you have crossed the great river of eddying (?) Acheron you will see again the sun’s pure light? Come, do not aim at great things: why, king Sisyphus*, son of Aeolus, wisest of men, supposed that he (was master of Death?); but despite his cunning he crossed eddying Acheron twice at fate’s command, and king Zeus, son of Cronus, devised a toil for him to have under the black earth. Come, do not hope for these things; now if ever, while we are young, it is fit to endure whatever of these things God may give us to suffer.

* Sisyphus told his wife to omit his funeral rites and was allowed to return from the underworld to take her to task. Once back, he stayed until he died of old age. When he reached Hades for the second time, he was condemned to push a boulder to the top of a hill from which it always rolled down again.

(tr. David A. Campbell, with his note)

Eudokimoiēs

Μηδέποτε μηδὲν αἰσχρὸν ποιήσας ἔλπιζε λήσειν· καὶ γὰρ ἂν τοὺς ἄλλους λάθῃς, σεαυτῷ συνειδήσεις.
τοὺς μὲν θεοὺς φοβοῦ, τοὺς δὲ γονεῖς τίμα, τοὺς δὲ φίλους αἰσχύνου, τοῖς δὲ νόμοις πείθου.
τὰς ἡδονὰς θήρευε τὰς μετὰ δόξης· τέρψις γὰρ σὺν τῷ καλῷ μὲν ἄριστον, ἄνευ δὲ τούτου κάκιστον.
εὐλαβοῦ τὰς διαβολάς, κἂν ψευδεῖς ὦσιν· οἱ γὰρ πολλοὶ τὴν μὲν ἀλήθειαν ἀγνοοῦσι, πρὸς δὲ τὴν δόξαν ἀποβλέπουσιν. ἅπαντα δόκει ποιεῖν ὡς μηδένα λήσων· καὶ γὰρ ἂν παραυτίκα κρύψῃς, ὕστερον ὀφθήσει. μάλιστα δ᾽ ἂν εὐδοκιμοίης, εἰ φαίνοιο ταῦτα μὴ πράττων, ἃ τοῖς ἄλλοις ἂν πράττουσιν ἐπιτιμῴης.
(Isocrates, Or. 1.16-17)

Never hope to conceal any shameful thing which you have done; for even if you do conceal it from others, your own heart will know.
Fear the gods, honor your parents, respect your friends, obey the laws.
Pursue the enjoyments which are of good repute; for pleasure attended by honor is the best thing in the world, but pleasure without honor is the worst.
Guard yourself against accusations, even if they are false; for the multitude are ignorant of the truth and look only to reputation. In all things resolve to act as though the whole world would see what you do; for even if you conceal your deeds for the moment, later you will be found out. But most of all will you have the respect of men, if you are seen to avoid doing things which you would blame others for doing. (tr. George Norlin)

Fidelis

parchmentwriting-how-to-improve-your-writing-skills-660x330

Quae ab condita urbe Roma ad captam eandem Romani sub regibus primum, consulibus deinde ac dictatoribus decemuirisque ac tribunis consularibus gessere, foris bella, domi seditiones, quinque libris exposui, res cum vetustate nimia obscuras velut quae magno ex intervallo loci vix cernuntur, tum quid rarae per eadem tempora litterae fuere, una custodia fidelis memoriae rerum gestarum, et quod, etiam si quae in commentariis pontificum aliisque publicis privatisque erant monumentis, incensa urbe pleraeque interiere. Clariora deinceps certioraque ab secunda origine velut ab stirpibus laetius feraciusque renatae urbis gesta domi militiaeque exponentur.
(Livy 6.1.1-3)

The history of the Romans from the founding of the City of Rome to the capture of the same – at first under kings and afterwards under consuls and dictators, decemvirs and consular tribunes – their foreign wars and their domestic dissensions, I have set forth in five books, dealing with matters which are obscure not only by reason of their great antiquity – like far-off objects which can hardly be descried – but also because in those days there was but slight and scanty use of writing, the sole trustworthy guardian of the memory of past events, and because even such records as existed in the commentaries of the pontiffs and in other public and private documents, nearly all perished in the conflagration of the City. From this point onwards a clearer and more definite account shall be given of the City’s civil and military history, when, beginning for a second time, it sprang up, as it were from the old roots, with a more luxuriant and fruitful growth. (tr. Benjamin Oliver Foster)

Hoioi

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. Ἀλλὰ τί ἡμῖν, ὦ μακάριε Κρίτων, οὕτω τῆς τῶν πολλῶν δόξης μέλει; οἱ γὰρ ἐπιεικέστατοι, ὧν μᾶλλον ἄξιον φροντίζειν, ἡγήσονται αὐτὰ οὕτω πεπρᾶχθαι, ὥσπερ ἂν πραχθῇ.
ΚΡΙΤΩΝ. ἀλλ’ ὁρᾷς δή, ὅτι ἀνάγκη, ὦ Σώκρατες, καὶ τῆς τῶν πολλῶν δόξης μέλειν. αὐτὰ δὲ δῆλα τὰ παρόντα νυνί, ὅτι οἷοί τ’ εἰσὶν οἱ πολλοὶ οὐ τὰ σμικρότατα τῶν κακῶν ἐξεργάζεσθαι, ἀλλὰ τὰ μέγιστα σχεδόν, ἐάν τις ἐν αὐτοῖς διαβεβλημένος ᾖ.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ. εἰ γὰρ ὤφελον, ὦ Κρίτων, οἷοί τ’ εἶναι οἱ πολλοὶ τὰ μέγιστα κακὰ ἐργάζεσθαι, ἵνα οἷοί τ’ ἦσαν καὶ τὰ μέγιστα ἀγαθά, καὶ καλῶς ἂν εἶχεν· νῦν δὲ οὐδέτερα οἷοί τε· οὔτε γὰρ φρόνιμον οὔτε ἄφρονα δυνατοὶ ποιῆσαι, ποιοῦσι δὲ τοῦτο ὅ τι ἂν τύχωσι.
(Plato, Crito 44 c-d)

SOCRATES. But, my dear Crito, why do we care so much for what most people think? For the most reasonable men, whose opinion is more worth considering, will think that things were done as they really will be done.
CRITO. But you see it is necessary, Socrates, to care for the opinion of the public, for this very trouble we are in now shows that the public is able to accomplish not by any means the least, but almost the greatest of evils, if one has a bad reputation with it.
SOCRATES. I only wish, Crito, the people could accomplish the greatest evils, that they might be able to accomplish also the greatest good things. Then all would be well. But now they can do neither of the two; for they are not able to make a man wise or foolish, but they do whatever occurs to them. (tr. Harold North Fowler)