Paidika

banquet_euaion_louvre_g467

Περὶ τῶν ἐν Λακεδαίμονι ἐφόρων πολλὰ μὲν καὶ ἄλλα εἰπεῖν καλὰ ἔχω, ἃ δ᾽ οὖν προῄρημαι, ταῦτα νῦν ἐρῶ. ὅτε τις τῶν παρ᾽ αὐτοῖς καλῶν πλούσιον ἐραστὴν εἵλετο τοῦ χρηστοῦ πένητος, ἐπέβαλον αὐτῷ χρήματα, κολάζοντες ὡς ἔοικε τὴν φιλοχρηματίαν τῇ τῶν χρημάτων ζημίᾳ. ἄλλον δέ τινα ἄνδρα καλὸν κἀγαθὸν οὐδενὸς ἐρῶντα τῶν καλῶς πεφυκότων καὶ τοῦτον ἐζημίωσαν, ὅτι χρηστὸς ὢν οὐδενὸς ἤρα· δῆλον γὰρ ὡς ὅμοιον ἂν ἑαυτῷ κἀκεῖνον ἀπέφηνεν, ἴσως δ᾽ ἂν καὶ ἄλλον. δεινὴ γὰρ ἡ τῶν ἐραστῶν πρὸς τὰ παιδικὰ εὔνοια ἀρετὰς ἐνεργάσασθαι, ὅταν αὐτοὶ σεμνοὶ ὦσιν· ἐπεί τοι Λακωνικὸς καὶ οὗτος νόμος, ὅταν ἁμάρτῃ μειράκιον, τῇ μὲν ἀφελείᾳ τοῦ τρόπου καὶ τῷ νεαρῷ τῆς ἡλικίας συγγινώσκουσι, τὸν δὲ ἐραστὴν ὑπὲρ αὐτοῦ κολάζουσιν, ἐπιγνώμονας αὐτοὺς καὶ ἐξεταστὰς ὧν ἐκεῖνοι πράττουσι κελεύοντες εἶναι.
(Aelian, Var. Hist. 3.10)

Though I have many other good things to report of the Spartan ephors, there is one I have chosen to mention now. When one of the handsome young men in their society chose a rich lover in preference to one who was poor but of good character, they imposed a fine, punishing, it would seem, the desire for possessions by a monetary penalty. And any man of good appearance and character who did not fall in love with someone well-bred was also fined, because despite his excellence he did not love anyone. It was clear that he could have made his beloved, and perhaps even another man, similar to himself. Lovers’ affections for their beloved has a remarkable power of stimulating the virtues, if the former are themselves worthy of respect. In fact there is also a Spartan law, that when a young man commits a misdemeanour, the ephors are indulgent to a naive character and to the inexperience of youth, but they punish his lover instead, because they require lovers to watch and control what the young do. (tr. Nigel G. Wilson)

Meli

81yusdsiuql-_sl1440_

Καὶ κατέβη Σαμψων καὶ ὁ πατὴρ αὐτοῦ καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ εἰς Θαμναθα. καὶ ἦλθεν ἕως τοῦ ἀμπελῶνος Θαμναθα, καὶ ἰδοὺ σκύμνος λέοντος ὠρυόμενος εἰς συνάντησιν αὐτοῦ· καὶ ἥλατο ἐπ’ αὐτὸν πνεῦμα κυρίου, καὶ συνέτριψεν αὐτόν, ὡσεὶ συντρίψει ἔριϕον, καὶ οὐδὲν ἦν ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ. καὶ οὐκ ἀπήγγειλεν τῷ πατρὶ αὐτοῦ καὶ τῇ μητρὶ αὐτοῦ ὃ ἐποίησεν. καὶ κατέβησαν καὶ ἐλάλησαν τῇ γυναικί, καὶ ηὐθύνθη ἐν ὀϕθαλμοῖς Σαμψων. καὶ ὑπέστρεψεν μεθ’ ἡμέρας λαβεῖν αὐτὴν καὶ ἐξέκλινεν ἰδεῖν τὸ πτῶμα τοῦ λέοντος, καὶ ἰδοὺ συναγωγὴ μελισσῶν ἐν τῷ στόματι τοῦ λέοντος καὶ μέλι. καὶ ἐξεῖλεν αὐτὸ εἰς χεῖρας αὐτοῦ καὶ ἐπορεύετο πορευόμενος καὶ ἐσθίων· καὶ ἐπορεύθη πρὸς τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς, καὶ ἔϕαγον· καὶ οὐκ ἀπήγγειλεν αὐτοῖς ὅτι ἀπὸ τοῦ στόματος τοῦ λέοντος ἐξεῖλεν τὸ μέλι. καὶ κατέβη ὁ πατὴρ αὐτοῦ πρὸς τὴν γυναῖκα· καὶ ἐποίησεν ἐκεῖ Σαμψων πότον ἑπτὰ ἡμέρας, ὅτι οὕτως ποιοῦσιν οἱ νεανίσκοι. καὶ ἐγένετο ὅτε εἶδον αὐτόν, καὶ ἔλαβον τριάκοντα κλητούς, καὶ ἦσαν μετ’ αὐτοῦ. καὶ εἶπεν αὐτοῖς Σαμψων “Πρόβλημα ὑμῖν προβάλλομαι· ἐὰν ἀπαγγέλλοντες ἀπαγγείλητε αὐτὸ ἐν ταῖς ἑπτὰ ἡμέραις τοῦ πότου καὶ εὕρητε, δώσω ὑμῖν τριάκοντα σινδόνας καὶ τριάκοντα στολὰς ἱματίων· καὶ ἐὰν μὴ δύνησθε ἀπαγγεῖλαί μοι, δώσετε ὑμεῖς ἐμοὶ τριάκοντα ὀθόνια καὶ τριάκοντα ἀλλασσομένας στολὰς ἱματίων.” καὶ εἶπαν αὐτῷ “Προβαλοῦ τὸ πρόβλημα, καὶ ἀκουσόμεθα αὐτό.” καὶ εἶπεν αὐτοῖς “Τί βρωτὸν ἐξῆλθεν ἐκ βιβρώσκοντος καὶ ἀπὸ ἰσχυροῦ γλυκύ;” καὶ οὐκ ἠδύναντο ἀπαγγεῖλαι τὸ πρόβλημα ἐπὶ τρεῖς ἡμέρας. (Judges 14:5-14)

Then went Samson down, and his father and his mother, to Timnath, and came to the vineyards of Timnath: and, behold, a young lion roared against him. And the Spirit of the Lord came mightily upon him, and he rent him as he would have rent a kid, and he had nothing in his hand: but he told not his father or his mother what he had done. And he went down, and talked with the woman; and she pleased Samson well. And after a time he returned to take her, and he turned aside to see the carcase of the lion: and, behold, there was a swarm of bees and honey in the carcase of the lion. And he took thereof in his hands, and went on eating, and came to his father and mother, and he gave them, and they did eat: but he told not them that he had taken the honey out of the carcase of the lion. So his father went down unto the woman: and Samson made there a feast; for so used the young men to do. And it came to pass, when they saw him, that they brought thirty companions to be with him. And Samson said unto them, I will now put forth a riddle unto you: if ye can certainly declare it me within the seven days of the feast, and find it out, then I will give you thirty sheets and thirty change of garments: But if ye cannot declare it me, then shall ye give me thirty sheets and thirty change of garments. And they said unto him, Put forth thy riddle, that we may hear it. And he said unto them, Out of the eater came forth meat, and out of the strong came forth sweetness. And they could not in three days expound the riddle. (tr. King James Version)

Dusōdian

gluck-4

Καὶ τῆς Ἀρχελάου δ’ ἐπιθέσεως Δεκάμνιχος ἡγεμὼν ἐγένετο, παροξύνων τοὺς ἐπιθεμένους πρῶτος· αἴτιος δὲ τῆς ὀργῆς ὅτι αὐτὸν ἐξέδωκε μαστιγῶσαι Εὐριπίδῃ τῷ ποιητῇ· ὁ δ’ Εὐριπίδης ἐχαλέπαινεν εἰπόντος τι αὐτοῦ εἰς δυσωδίαν τοῦ στόματος.
(Aristotle, Poet. 1311b13)

Also Decamnichus took a leading part in the attack upon Archelaus, being the first to stir on the attackers; and the cause of his anger was that he had handed him over to Euripides the poet to flog, Euripides being angry because he had made a remark about his breath smelling. (tr. Harris Rackham)

Duai

Ὦ παῖ, τέλος μὲν Ζεὺς ἔχει βαρύκτυπος
πάντων ὅσ᾽ ἐστὶ καὶ τίθησ᾽ ὅκῃ θέλει,
νοῦς δ᾽ οὐκ ἐπ᾽ ἀνθρώποισιν, ἀλλ᾽ ἐπήμεροι
ἃ δὴ βοτὰ ζώομεν, οὐδὲν εἰδότες
ὅκως ἕκαστον ἐκτελευτήσει θεός.
ἐλπὶς δὲ πάντας κἀπιπειθείη τρέφει
ἄπρηκτον ὁρμαίνοντας· οἱ μὲν ἡμέρην
μένουσιν ἐλθεῖν, οἱ δ᾽ ἐτέων περιτροπάς·
νέωτα δ᾽ οὐδεὶς ὅστις οὐ δοκεῖ βροτῶν
πλούτῳ τε κἀγαθοῖσιν ἵξεσθαι φίλος.
φθάνει δὲ τὸν μὲν γῆρας ἄζηλον λαβὸν
πρὶν τέρμ᾽ ἵκηται, τοὺς δὲ δύστηνοι βροτῶν
φθείρουσι νοῦσοι, τοὺς δ᾽ Ἄρει δεδμημένους
πέμπει μελαίνης Ἀΐδης ὑπὸ χθονός·
οἱ δ᾽ ἐν θαλάσσῃ λαίλαπι κλονεόμενοι
καὶ κύμασιν πολλοῖσι πορφυρῆς ἁλὸς
θνήσκουσιν, εὖτ᾽ ἂν μὴ δυνήσωνται ζόειν·
οἱ δ᾽ ἀγχόνην ἅψαντο δυστήνῳ μόρῳ
καὐτάγρετοι λείπουσιν ἡλίου φάος.
οὕτω κακῶν ἄπ᾽ οὐδέν, ἀλλὰ μυρίαι
βροτοῖσι κῆρες κἀνεπίφραστοι δύαι
καὶ πήματ᾽ ἐστίν. εἰ δ᾽ ἐμοὶ πιθοίατο,
οὐκ ἂν κακῶν ἐρῷμεν, οὐδ᾽ ἐπ᾽ ἄλγεσιν
κακοῖς ἔχοντες θυμὸν αἰκιζοίμεθα.
(Semonides fr. 1)

Boy, loud-thundering Zeus controls the outcome of everything there is and disposes it as he wishes. There is no intelligence among men, but we live like grazing animals, subject to what the day brings, with no knowledge of how the god will bring each thing to pass. Yet hope and confidence nourish all in our eagerness for the impossible. Some wait for the morrow to come, others for the revolving seasons, and there is no one who does not expect that he will arrive at the next year as the friend of wealth and prosperity. But unenviable old age comes first and seizes one man before he reaches his goal, while the miserable illnesses that beset mortals destroy others, and Hades sends beneath the dark earth others laid low by the war god. Others die at sea tossed about by a gale and the turbulent sea’s many waves, whenever they are unable to gain a livelihood (on land), and others fasten a noose in a wretched death, leaving the sun’s light by their own choice. Thus nothing is without misery, but countless death spirits and unforeseen sorrows and disasters exist for mortals. But if they were to take my advice, we would not long for misfortune nor would we torment ourselves by having our hearts set on bitter pain. (tr. Douglas E. Gerber)

Apōleia

Ταύτας, ἔφην, ἐγὼ παρὰ τοῦ πατρὸς λαβὼν τὰς ἐντολὰς ἄχρι δεῦρο διαφυλάττω, μήτ’ ἀφ’ αἱρέσεώς τινος ἐμαυτὸν ἀναγορεύσας, ὧν σπουδῇ πάσῃ ἀκριβῆ τὴν ἐξέτασιν ἔχω, ἀνέκπληκτός τε πρὸς τὰ κατὰ τὸν βίον ὁσημέραι συμπίπτοντα διαμένων, ὥσπερ ἑώρων τὸν πατέρα. οὔτ’ οὖν ἀπώλειά τινος ἱκανὴ λυπῆσαί με, πλὴν εἰ παντελῶς ἀπολέσαιμι τὰ κτήματα (τοῦτο γὰρ οὐδέπω πεπείραμαι), δόξης τε καὶ τιμῆς ὁ πατὴρ εἴθισέ με καταφρονεῖν ἀλήθειαν μόνην τιμῶντα. λυπουμένους δ’ ὁρῶ τοὺς πολλούς, ὅταν ἠτιμάσθαι δοκῶσιν ὑπό τινος, ἢ χρημάτων ἀπωλείᾳ. κατὰ τοῦτ’ οὖν, ἔφην, οὐδὲ λυπούμενον εἰδές μέ ποτε, <εἴ γε> μήτε χρημάτων ἀπώλεια συνέπεσέ μοι μέχρι δεῦρο τηλικαύτη τὸ μέγεθος, ὡς μηκέτ’ ἔχειν ἐκ τῶν ὑπολοίπων ἐπιμελεῖσθαι τοῦ σώματος ὑγιεινῶς, μήτ’ ἀτιμία τις, <ὡς> ὁρῶ <τοὺς> τοῦ συνεδρίου τῆς τιμῆς ἀφαιρεθέντας. εἰ δέ τινας ἀκούσαιμι ψέγειν με, τούς μ’ ἐπαινοῦντας αὐτοῖς ἀντιτίθημι καὶ νομίζω τὸ πάντας ἀνθρώπους ἐπαινοῦντας ἐπιθυμεῖν ἔχειν ἐοικέναι τῷ τὰ πάντα ἔχειν ἐθέλειν κτήματα.
(Galen, De Propriorum Animi Cuiuslibet Affectuum Dignotione et Curatione 8.8-9)

These, I said, were the injunctions I received from my father, and I have observed them up to the present day. I did not proclaim myself a member of any of those sects of which, with all earnestness, I made a careful examination, but I continued undaunted in the face of day by day occurrences throughout my life, just as I had seen my father do. No loss was enough to cause me grief. I do not know if I would grieve if I should lose all my possessions, for I have never yet experienced such a large loss. My father also accustomed me to look with scorn on glory and honor and to hold only the truth in esteem. But I see many men grieving when they think that someone has dishonored them or because of the loss of money. In a matter of this sort, you would never see me grieving, unless I incurred a loss of money so great that I was no longer able with what was left to take care of my bodily health, or unless I incurred some dishonor such as I see in the case of those who have been deprived of the honor of their seats in the Council. If I should hear that some men find fault with me, I oppose to them those who praise me, and I consider that the desire to have all men praise me is like the desire to possess all things. (tr. Paul W. Harkins)

Phoenicopterum

flamingo_head_reference_by_zoetaylor11-d5yueqz

Phoenicopterum eliberas, lavas, ornas, includis in caccabum, adicies aquam, salem, anethum et aceti modicum. dimidia coctura alligas fasciculum porri et coriandri, ut coquatur. prope cocturam defritum mittis, coloras. adicies in mortarium piper, cuminum, coriandrum, laseris radicem, mentam, rutam, fricabis, suffundis acetum, adicies caryotam, ius de suo sibi perfundis. reexinanies in eundem caccabum, amulo obligas, ius perfundis et inferes. idem facies et in psittaco.
(Apicius, De Re Coquinaria 6.6.1)

Scald the flamingo, wash and dress it, put it in a pot, add water, salt, dill, and a little vinegar, to be parboiled. Finish cooking with a bunch of leeks and coriander, and add some reduced must to give it color. In the mortar crush pepper, cumin, coriander, laser root, mint, rue, moisten with vinegar, add dates, and the fond of the braised bird, thicken, [strain,] cover the bird with the sauce and serve. Parrot is prepared in the same manner (tr. Joseph Dommers Vehling)

Iubatorum

71

Leonum simul plurium pugnam Romae princeps dedit Q. Scaevola P. f. in curuli aedilitate, centum autem iubatorum primus omnium L. Sulla, qui postea dictator fuit, in praetura; post eum Pompeius Magnus in circo DC, in iis iubatorum CCCXV, Caesar dictator CCCC. capere eos ardui erat quondam operis, foveisque maxime. principatu Claudii casus rationem docuit pudendam paene talis ferae nomine pastorem Gaetuliae, sago contra ingruentis impetum obiecto, quod spectaculum in harenam protinus translatum est, vix credibili modo torpescente tanta illa feritate quamvis levi iniectu operto capite, ita ut devinciatur non repugnans. videlicet omnis vis constat in oculis, quo minus mirum fit a Lysimacho Alexandri iussu simul incluso strangulatum leonem.
(Pliny the Elder, Nat. Hist. 8.53-54)

A fight with several lions at once was first bestowed on Rome by Quintus Scaevola, son of Publius, when consular aedile, but the first of all who exhibited a combat of 100 maned lions was Lucius Sulla, later dictator, in his praetorship. After Sulla Pompey the Great showed in the Circus 600, including 315 with manes, and Caesar when dictator 400. Capturing lions was once a difficult task, chiefly effected by means of pitfalls. In the principate of Claudius accident taught a Gaetulian shepherd a method that was almost one to be ashamed of in the case of a wild animal of this nature: when it charged he flung a cloak against its onset – a feat that was immediately transferred to the arena as a show, – the creature’s great ferocity abating in an almost incredible manner when its head is covered with even a light wrap, with the result that it is vanquished without showing fight. The fact is that all its strength is concentrated in its eyes, which makes it less remarkable that when Lysimachus by order of Alexander was shut up in a lion’s cage he succeeded in strangling it. (tr. Harris Rackham)